Top

Články a Médiá

ZMENY V ZÁKONE O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Pod číslom 381/2013 Z. z. bola publikovaná novela, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Firmy, ktoré s tabakovou surovinou na území Slovenska podnikajú, musia v tomto roku pri svojej činnosti postupovať v súlade so všetkými zmenami, ktoré priniesla.

Čo priniesla novela zákona v oblasti tabakových výrobkov v praxi

Ako aj v prípade ďalších noviel s účinnosťou od 1. januára 2014 v oblasti daní a odvodov, cieľom novely je najmä obmedzenie daňových únikov v oblasti spotrebných daní (z tohto dôvodu sa napríklad ruší odkladný účinok určitých rozhodnutí colného úradu) a zároveň ochrana zdravia obyvateľov elimináciou nelegálne vyrobených tabakových výrobkov. Stručne je možné povedať, že došlo k zavedeniu pravidiel, ktoré komplexne upravujú sledovanie obehu tabakovej suroviny a ak bude použitá na konečnú spotrebu, aj jej zdaňovanie.

V prvom rade, novela prináša viaceré zmeny dotýkajúce sa kontrolných známok, ktoré predstavujú kľúčový identifikačný znak tabakových výrobkov. Podľa zákona je možné spotrebiteľské balenie cigariet uviesť do voľného obehu na daňovom území len ak je riadne označené kontrolnou známkou. Pre väčšiu transparentnosť bude zavedený nový ochranný prvok kontrolných známok, tzv. jedinečné identifikačné číslo a cena kontrolných známok bude stanovená osobitným predpisom ministerstva. Zároveň sa zavedie označovanie kontrolnou známkou pri všetkých tabakových výrobkoch, takže okrem cigariet budú nimi označené aj tabak, cigary a cigarky a znak pre sadzbu dane sa bude aplikovať na kontrolnú známku nielen pri cigaretách, ale pri všetkých tabakových výrobkoch.

Ďalšou zmenou je, že bude zavedený nový systém tlače kontrolných známok, ktorú bude vykonávať iba jedna inštitúcia, štátna tlačiareň (Mincovňa Kremnica). Finančné riaditeľstvo bude zodpovedať za a monitorovať celú agendu výroby a používania kontrolných známok. Ich odberatelia budú povinní požiadať elektronicky colný úrad o vydanie kontrolných známok a vrátiť mu späť tie známky, ktoré nepoužijú. Na druhej strane, colný úrad bude disponovať oprávnením znížiť počet známok ktoré si odberateľ objednal, v závislosti od počtu spotrebiteľských balení tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu o vydanie kontrolných známok. Túto možnosť bude môcť colný úrad využiť ak bude odberateľ chcieť odobrať väčší počet známok, než je jeho zložená zábezpeka za daň.

Novela priniesla aj novinky pokiaľ ide o podmienky obchodovania s tabakovou surovinou, všeobecne môžno povedať, že prišlo k jeho sprísneniu. Od 1. marca došlo k zavedeniu zdaňovania tabakovej suroviny ako nového predmetu dane. Základom dane je pritom množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch a sadzba dane sa stanovuje vo výške 71,11 EUR/kg. K tomu istému dňu, teda k 1. marcu, zaniklo potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa pôvodných pravidiel. Osoba, ktorá má v úmysle obchodovať s tabakovou surovinou, požiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie. Podľa novely museli tiež všetci doterajší obchodníci s tabakovou surovinou oznámiť colnému úradu najneskôr do 15. marca stav zásob na sklade k 1. marcu 2014. Nesplnenie tejto povinnosti je úradom sankcionované, vinníkom hrozí pokuta v rozpätí od 60 do 20 000 EUR.

Pre doplnenie ešte dodávame, že niektoré body novely majú posunutú účinnosť. Konkrétne ide o ustanovenia týkajúce sa tlače a distribúcie kontrolných známok, ktoré nadobudnú účinnosť až v októbri 2014. Taktiež body upravujúce rozšírenie označovania kontrolnou známkou na ostatné tabakové výrobky nadobudnú účinnosť ešte neskôr, 1. januára 2015.