Top

Články a Médiá

ZMENY PRI PODNIKANÍ ZDRUŽENIA FYZICKÝCH OSÔB BEZ PRÁVNEJ SUBJEKTIVITY

Podnikatelia, ktorí spolu podnikajú na základe zmluvy o združení alebo inej podobnej zmluvy a sú registrovaní ako platitelia DPH, sú v tomto roku povinní postupovať v súlade s novelou zákona o DPH, ktorá priniesla od 1. januára, resp. prvého štvrťroku roku 2014 nové podmienky pri spoločnom podnikaní zdaniteľných osôb.

Aké je postavenie združenia podľa platnej legislatívy

Združenie založené podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka má špecifické postavenie, ide o subjekt, ktorý nemá právnu subjektivitu a  nemá ani právnu spôsobilosť na práva a povinnosti. Toto je z hľadiska spoločného podnikania dôležitý fakt, nakoľko pri vzniku zmluvy o združení nevzniká nový právny subjekt, takže všetci účastníci združenia sú subjektmi práv a povinností. Týmto spôsobom vytvorené združenie teda nie je samostatnou účtovnou jednotkou, ale všetky fyzické osoby tvoriace združenie sú účtovnými jednotkami, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Z rovnakých dôvodov združenie nie je ani samostatným daňovým subjektom, pretože každý účastník združenia je individuálnym daňovníkom. Na jednotlivých účastníkov sa teda vzťahuje zákon o DPH, konkrétne časti týkajúce sa samostatne podnikajúcich osôb.

V tomto bode je nutné spomenúť špecifickú úpravu otázky delenia príjmov medzi jednotlivými účastníkmi, ktoré boli dosiahnuté spoločným podnikaním na základe zmluvy o združení a tiež spôsob delenia príjmov plynúcich zo spoluvlastníctva k veci (podľa § 10 zákona o dani z príjmov sa v určitých prípadoch môže týkať účastníkov združenia). Pokiaľ ide o prvý prípad, ak zmluva o združení neurčuje inak, príjmy, ktoré daňovníci-fyzické osoby dosiahli pri spoločnom podnikaní alebo inej spoločnej samostatnej zárobkovej činnosti na základe zmluvy o združení alebo písomného vyhlásenia o združení, rovnako ako daňové výdavky, sa zahŕňajú do základu dane daňovníkov rovným dielom. V prípade príjmov dosiahnutých spoločne dvomi alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci a tiež spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie, sa zahŕňajú do základu dane daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov. Samozrejme za podmienky, že sa účastníci nedohodli inak, alebo podiely stanovuje priamo právny predpis inak.

Podnikanie v rámci združení je menej výhodné ako v minulosti

Do konca minulého roka platilo, že ak boli členovia združenia platiteľmi dane z pridanej hodnoty, daňové priznania a súhrnné výkazy podávala a vykazovala za všetkých členov poverená osoba, rovnako tak viedla záznamy podľa zákona o DPH a vystavovala faktúry. Aktuálne však platí upravený postup pri vykazovaní údajov v súvislosti so spoločným podnikaním. Úloha poverenej osoby je nahradená starostlivosťou samotných účastníkov o veci, ktoré pôvodne spadali do jej činnosti. Inými slovami, po novom si musí každá fyzická osoba, ktorá je členom združenia, vykazovať všetky potrebné údaje (obchody, odpočty dane, údaje týkajúce sa DPH) sama v daňovom priznaní a rovnako musí aj sama podávať súhrnný výkaz. V porovnaní s minulým rokom tiež boli novelou zákona o DPH vypustené ustanovenia, ktoré sa týkali povinnej a dobrovoľnej registrácie osôb, ktoré podnikajú na základe zmluvy o združení.

Podľa Finančnej správy išlo o nutnú úpravu z dôvodu zosúladenia tohto právneho predpisu a Smernice Rady ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Ako ďalej uviedla Finančná správa, v tomto roku očakáva, že nové legislatívne zmeny prinesú vyšší výber daní. Dôvod je prozaický. V minulosti si členovia medzi sebou neuplatňovali daň a neprefakturovali si služby, ktoré si navzájom poskytli (na rozdiel od iných podnikateľov, u ktorých to bolo povinnosťou), čo je pri súčasnom samostatnom pôsobení každého člena nemožné.