Top

Články a Médiá

ZDAŇOVANIE NEUHRADENÝCH ZÁVÄZKOV

Má Vaša spoločnosť v účtovníctve evidované neuhradené záväzky, ktoré vznikli v minulosti, ale nedošlo ešte k ich uhradeniu? Ak áno, tento článok je určený práve pre Vás. Presne jeden rok je totižto účinné ustanovenie Zákona o dani z príjmov, ktoré sprísňuje systém úpravy základu dane daňovníka, ktorý v účtovníctve eviduje neuhradené záväzky. V praxi to znamená, že ak má daňovník neuhradené záväzky, ktoré spĺňajú zákonné podmienky, je povinný si neúčtovne pri transformácii výsledku hospodárenia do základu dane tento zvýšiť a to úpravou riadku číslo 180 na svojom daňovom priznaní. 

Čo sú to neuhradené záväzky?

Zákon o dani z príjmov za neuhradené záväzky považuje tie, ktoré prislúchajú k výdavkom:

  • ktoré sú podľa Zákona o dani z príjmov považované za daňové výdavky;
  • k odpisovanému a neodpisovanému majetku;
  • k finančnému majetku;
  • k zásobám;
  • k inému majetku pri ktorom vzniká výdavok pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo používania.

Ako sa mi zmení základ dane?

Pre účely úpravy základu dane nie je dôležité okamih vzniku záväzku ale doba od ktorej je tento záväzok splatný.

Ak uplynie 360 dní od splatnosti záväzku, daňovník je povinný zvýšiť svoj základ dane o 20% hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Ak uplynie 720 dní od splatnosti záväzku, daňovník je povinný zvýšiť svoj základ dane o 50% hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Ak uplynie 1 080 dní od splatnosti záväzku, daňovník je povinný zvýšiť svoj základ dane o 100% hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Je riešením predĺženie doby splatnosti?

Ak by predĺženie doby splatnosti záväzku znamenalo aj odloženie úpravy základu dane, celá právna úprava by bola bezzubá a daňovník by si tak jednoducho mohol znížiť výsledok hospodárenia faktúrou, ktorú reálne nikdy vďaka predlžovaniu doby splatnosti nezaplatí. To je v rozpore so základným princípom neutrality daní. Zákon o dani z príjmov preto neakceptuje dohody o predĺžení splatnosti takýchto záväzkov a pre účely zvýšenia základu dane pozná iba prvú dohodnutú dobu splatnosti.

Aké sú možnosti daňovej optimalizácie?

Napriek prísnejšej právnej úpravy, ktorej cieľom je dodaniu neuhradené záväzky z minulých období, má súčasná právna úprava značné nedostatky a umožňuje zákonným spôsobom vyhnúť sa zvýšeniu základu dane. Daňovníkom, ktorí svoje záväzky ešte neuhradili tak vytvára veľmi atraktívny priestor pre daňovú optimalizáciu, ktorej výsledkom môže byť ušetrenie množstva finančných prostriedkov.