Top

Články a Médiá

Využitie Hongkong spoločnosti na obchodovanie v Číne a daňovú optimalizáciu

Hongkong je dnes považovaný za jedno z najvýznamnejších finančných centier sveta. Nejakou mierou tomu prispieva okrem prínosu pre obchodovanie s čínskymi partnermi aj skutočnosť, že príjmy zo zahraničia sú vo všeobecnosti v Hongkongu od zdanenia oslobodené. 

V roku 1997 bola podpísaná medzinárodná zmluva medzi Spojeným kráľovstvom a Čínou, na základe ktorej sa Hongkong dostal pod správu susednej Číny. Hongkong však navzdory tomu požíva relatívne širokú mieru suverenity, ktorá sa prejavuje napríklad aj v autonómii budovať osobitné právne prostredie pre podnikanie. Okrem toho má Hongkong aj istú formu medzinárodnoprávnej subjektivity, ktorá sa v praktickej rovine prejavuje aj uzatváraním medzinárodných zmlúv (napríklad uzatvorenie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Českou republikou). Jednou z takýchto medzinárodných záväzkov, ku ktorým sa Hongkong prihlásil je aj platforma automatickej výmeny informácií. Hongkong implementoval CRS (Common Reporting Standards) do svojho právneho poriadku a prvá výmena informácii sa má uskutočniť v roku 2018 za obdobie roka 2017. Hongkong však bude uskutočňovať výmenu informácií iba s krajinami, s ktorými má uzatvorenú bilaterálnu zmluvu (tzv. competent authority agreement). Slovenská republika ani Česká republika takúto zmluvu s Hongkongom uzatvorenú nemá. V prípade však, že sa takáto zmluva s Hongkongom uzavrie, predmetom reportingu do Čiech alebo na Slovensko by mali byť:

  • fyzické osoby držiace relevantný účet;
  • fyzické osoby, ktoré sú úžitkovými vlastníkmi spoločností;
  • správcovské účty;
  • účty depozitára;
  • iné účty.

Pre podnikateľov, ktorí si pred štátom z akýchkoľvek dôvodov chcú chrániť anonymitu svojho vlastníctva, tak Hongkong ostáva atraktívnou lokalitou, ktorú je možné, narozdiel od väčšiny klasických daňových rajov, využiť aj na legitímne substantívne ekonomické operácie. Tým môže byť napríklad obchodovanie s čínskymi partnermi. V takom prípade by daňové efekty z využitia Hongkongu mohli byť plnohodnotne legitimizované. A tak aj v prípade, ak Hongkong v budúcnosti uzavrie so Slovenskou alebo Českou republikou príslušné bilaterálne zmluvy na automatickú výmenu informácií, bude pozícia podnikateľa v prípadných daňových sporoch obhájiteľná. To sa však samozrejme bude odvíjať od miery v akej boli do štruktúry implementované umelé prvky.

Z pohľadu slovenského zákona o dani z príjmov je Hongkong považovaný za daňový raj, keďže medzi Hongkongom a Slovenskom nie je uzatvorená nejaká zmluva o výmene informácií (Česká republika takúto zmluvu uzatvorenú má). To v praxi znamená, že niektoré platby do Hongkongu zo Slovenska a vyplácanie dividend z Hongkongu na Slovensko je predmetom 35% sadzby dane. Napriek tomu však môže existovať argumentácia na základe ktorej by sa 35% zrážka dane nemala aplikovať. Táto argumentácia sa opiera o rozšírenie pôsobnosti zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Čínou na Hongkong po roku 1997. Využitie Hongkongu na daňovú optimalizáciu je tak potrebné dôsledne zanalyzovať. Po kvalitnom nastavení je však možné dosiahnuť relatívne významnú úsporu z celkovej daňovej povinnosti skupiny.