Top

Články a Médiá

USKUTOČŇUJETE TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI? MUSÍTE MAŤ VYHOTOVENÚ TRANSFEROVÚ DOKUMENTÁCIU

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá platí od 2014 zavádza nové, prísnejšie pravidlá týkajúce sa transferového oceňovania. Tieto zmeny sa týkajú každého daňovníka, ktorý uskutočňuje transakcie so zahraničnou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je podľa slovenského zákona o dani z príjmov s týmto daňovníkom ekonomicky, personálne alebo inak prepojená. Po novom budú takéto osoby doslova nútené mať pripravenú transferovú dokumentáciu kedykoľvek k nahliadnutiu.

Daňovník musí mať vyhotovenú transferovú dokumentáciu

Vo všeobecnosti sú slovenské fyzické a právnické osoby, ktoré sú ekonomicky, personálne alebo inak prepojené so zahraničnou osobou povinné mať vyhotovenú transferovú dokumentáciu. Novela zavádza sprísnený režim pri predkladaní transferovej dokumentácie správcovi dane a to tým, že daňovník bude povinný predložiť správcovi dane transferovú dokumentáciu do 15 dní od výzvy. To v praxi znamená, že daňovník bude nútený uchovávať transferovú dokumentáciu hotovú, a teda nebude možné ad hoc vyhotovovať dokumentáciu ako tomu bolo doteraz, kedy táto lehota na predloženie transferovej dokumentácie daňovému úradu bola 60 dní.

Okrem toho novela zákona o dani z príjmov rozširuje okruh osôb, ktoré majú povinnosť vyhotovovať transferovú dokumentáciu. Od roku 2014 bude mať túto povinnosť aj daňovník, ktorý vstúpil do transakcie so zahraničnou osobou, ktorej účelom je predovšetkým znížiť základ dane alebo zvýšiť daňovú stratu.

Čo je to transferové oceňovanie?

Transferové oceňovanie je druhým najvýznamnejším spôsobom ako dosiahnuť presunutie ziskov z krajiny s vyšším daňovým zaťažením do krajiny s nižším daňovým zaťažením. V transakciách so spriaznenými osobami sú zmluvné strany pri oceňovaní predmetov transakcií častokrát hnané inými ako trhovými princípmi a to najmä daňovými motívmi.

Príklad:

Spoločnosť A, s.r.o. je daňovým rezidentom Slovenskej republiky. Spoločnosť B, s.r.o. je jej sesterská spoločnosť, ktorá je daňovým rezidentom Poľskej republiky. Spoločnosti B sa v príslušnom zdaňovacom období veľmi nedarilo a zaznamená stratu vo výške približne 50 000 EUR. Spoločnosť A však zaznamená zisk vo výške približne 50 000 EUR. Aby Spoločnosť A neplatila dane, rozhodli sa v skupine, že Spoločnosť B bude Spoločnosti A fakturovať ešte v predmetom zdaňovacom období marketingové, ekonomické a iné poradenské služby v hodnote 25 000 EUR. Externá spoločnosť C ponúka obdobné služby za 5 000 EUR. Motívom spoločnosti B prijať ponuku spoločnosti A, ktorá je niekoľkonásobne drahšia ako služby ponúkané spoločnosťou C je snaha o presunutie zisku zo Slovenskej republiky, kde by bol zdanený do Poľskej republiky, kde by tento zisk zdanený nebol. Keďže obe spoločnosti sú súčasťou medzinárodnej skupiny, zisk ostáva v skupine, ale nie je zdanený daňou z príjmov právnických osôb v žiadnej z krajín.

Prečo to štát reguluje?

Štát má záujem na tom, aby vyberanie daní bolo zákonné a v súlade s princípmi spravodlivého výberu daní. Pri transferovom oceňovaní, kedy spriaznené spoločnosti vnútroskupinovými transakciami presúvajú zisky z jednej krajiny do druhej je toto konanie v rozpore so zákonnosťou a rovnako tak aj s princípom spravodlivého výberu daní. Štát preto musí zasiahnuť a regulovať toto správanie daňovníkov, ktorých hlavným cieľom je zaplatiť na daniach menej.

Ako má vyzerať dokumentácia?

Slovenský zákon o dani z príjmov nestanovuje ako má transferová dokumentácia vyzerať. Do určitej miery sa obsahovej stránke venujú právne predpisy nižšej právnej sily. Slovenské právo pritom rozdeľuje medzi základnou transferovou dokumentáciou a zjednodušenou transferovou dokumentáciou. Základnú dokumentáciu vyhotovuje slovenský daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo. Usmernenie Ministerstva financií SR vymedzuje čo má byť súčasťou takejto základnej dokumentácie. Zjednodušená dokumentácia sa vyhotovuje podľa osobitného opatrenia Ministerstva financií SR.

Trendy v regulácii?

Vzhľadom na to, že novela zákona o dani z príjmov obsahuje niekoľko prvkov medzinárodného zdaňovania a vzhľadom na naše skúsenosti z iných krajín bývalého tzv. východného bloku, usudzujeme, že Finančné riaditeľstvo SR kladie vyšší dôraz na boj proti agresívnej daňovej optimalizácii, čoho dôkazom je aj sprísnená regulácia transferového oceňovania na Slovensku. Nesplnenie si povinností je sankcionované správcom dane a rovnako tak môže viesť aj k úprave základu dane daňovníka, tj. k zvýšeniu základu dane, ak daňovník nevie preukázať, že transakcie medzi spriaznenými osobami boli realizované na základe trhového princípu. Okrem toho registrujeme aj vytvárania samostatných oddelení transferového oceňovania na daňových úradoch.

Ako sa oceňuje?

Významnú úlohu v otázkach transferového oceňovania zohráva OECD, ktoré vypracovalo niekoľko odporúčaní. Hlavným prínosom OECD bolo vytvorenie viacerých metód na určenie transferovej ceny medzi spriaznenými osobami ako napríklad:

Metóda porovnateľnej nekontrolovanej ceny

Účelom tejto metódy je nájsť porovnateľnú transakciu, ktorá je realizovaná medzi nezávislými osobami a cena tejto transakcie sa porovná s cenou transakcie medzi spriaznenými osobami. Ak je rozdiel dramaticky veľký, je to signál, že spriaznené osoby pri stanovovaní ceny vychádzali z iných ako trhových princípov, a teda, že ich snahou bolo dosiahnuť nejaký daňový benefit.

Metóda opakovanej predajnej ceny

Pri tejto metóde sa vychádza z opakovanej ceny, ktorú prepojená osoba po nadobudnutí tovaru od prepojenej osoby ďalej predáva nezávislej osobe. Cena stanovená v transakcii s nezávislou osobou potom určuje trhovú cenu, ktorá sa má aplikovať aj v transakcii medzi spriaznenými osobami.

Metóda zvýšených nákladov

Zmyslom tejto metódy je nazrieť do nákladových položiek poskytovateľa tovaru alebo služby, či sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu nielen vo vzťahu k nezávislej osobe, ale aj vo vzťahu k spriaznenej osobe. Skúma sa teda, či náklady použité v súvislosti s predajom tovaru/služby nezávislej osoby sú porovnateľne s nákladmi, ktoré boli vynaložené v súvislosti v transakcii so spriaznenou osobou.

Metóda delenia zisku

Podstatou tejto metódy je snaha o prerozdelenie zisku z transakcie ekonomickým meradlom. V prvom kroku sa určí hodnota zisku z celej transakcie do ktorej sú zapojené spriaznené osoby. V druhom kroku sa tento zisk rozdelí podľa ekonomickej podstaty medzi spriaznené osoby, tak aby to zodpovedalo vzťahu dvoch nezávislých osôb.

Metóda čistého obchodného rozpätia

Táto metóda porovnáva čistú mieru zisku daňovníka, ktorý je spriaznenou osobou s čistou mierou zisku daňovníka, ktorý je v nezávislom vzťahu.

Vytvorenie transferovej dokumentácie si vyžaduje precízny a veľmi detailný prístup, ktorého vyústením má byť súbor argumentov preukazujúcich súlad transakcií s princípom nezávislého vzťahu. Služby súvisiace s transferovým oceňovaním sú veľmi špecifickým typom služieb. Ide o prienik právneho a ekonomického poňatia transakcií a vzťahov. Výber správneho poradcu môže byť preto kľúčový.