Top

Články a Médiá

The role of lawyer in post-BEPS era

Náš partner Peter Varga sa zúčastnil konferencie organizovanej medzinárodnou asociáciou Integra Intertantional v Sofii na ktorej prezentoval tému pozície právnika pri daňových optimalizáciách v dobe po implementácii pravidiel BEPS (Akčný plán boja proti znižovaniu daňového základu a prelievania ziskov).

Väčšina rozvinutých krajín na podnet tejto iniciatívy OECD prijíma viaceré opatrenia smerujúce k potlačovaniu snáh o daňovú optimalizáciu. Aj keď na prvý pohľad sa môže zdať, že tieto opatrenia utlmia daňové optimalizácie, nie je to úplne pravda. Nová legislatíva má predovšetkým slúžiť v boji proti tzv. agresívnej daňovej optimalizácii, ktorú viaceré nadnárodné spoločnosti v rámci svojich cezhraničných aktivít sofistikovane využívajú. Ide predovšetkým o rôzne praktiky, ktoré mali za cieľ napríklad zneužívať zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia alebo využívať relatívne úzkoprofilovú a na starých základov postavenú definíciu stálej prevádzkarne.

Daňová optimalizácia, pokiaľ je legitímna, a teda postavená na zdravých právnych argumentoch, ostáva stále k dispozícii, pričom táto pozícia bola niekoľko krát už potvrdená lokálnymi súdmi (napríklad nedávno v Českej republike), ale aj Súdnym dvorom Európskej únie. Je však pre tento účel potrebné okrem služieb daňového poradcu, využiť služby daňového právnika, ktorého úlohou je predovšetkým posúdi

ť, či predmetná optimalizačná štruktúra je aj legitímna.