Top

Účtovanie živnosti

Fyzické osoby (podnikatelia) kam spadajú najmä živnostníci, majú na výber z rôznych foriem vedenia účtovníctva. Môžu viesť jednoduché účtovníctvo, môžu sa rozhodnúť viesť aj podvojné účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo sa rozhodnú, že nebudú viesť žiadne účtovníctvo, resp. nebudú evidovať svoje výdavky.

Pri účtovaní živnosti je dôležité sa rozhodnúť akou formou bude živnostník uplatňovať svoje výdavky. V tomto prípade má na výber dve formy a to:

 • formou paušálu (uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60% z úhrnu príjmov)
 • formou reálnych výdavkov

Vedenie evidencie – paušálne výdavky

V prípade paušálnych výdavkov živnostník nevedie účtovníctvo ale len evidenciu o:

 • Príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane
 • Zásobách a pohľadávkach

Forma paušálnych výdavkov sa odporúča tým živnostníkom, ktorí pri svojom podnikaní nemajú žiadne reálne náklady, resp. ich reálne náklady nedosahujú výšku 60% z ich príjmov.

Daňová evidencia – reálne výdavky

Pri daňovej evidencii nie je taktiež potrebné viesť účtovníctvo. Živnostníkovi stačí viesť evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede,
 • daňových výdavkoch v časovom slede,
 • hmotnom a nehmotnom majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

Zároveň pre živnostníka nie je povinné zostavovať účtovnú závierku.

Jednoduché účtovníctvo

Hlavný rozdiel vo vedení jednoduchého účtovníctva oproti podvojnému účtovníctvu je v preukazovaní daňových (skutočných) výdavkov. Tieto výdavky a zároveň aj príjmy vstupujú do jednoduchého účtovníctva dňom uskutočnenia resp. zaplatenia za poskytnuté služby alebo predaný tovar.

V jednoduchom účtovníctve sa účtuje najmä o:

 • stave a pohybe majetku,
 • stave a pohybe záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov,
 • príjmoch
 • výdavkoch
 • výsledku hospodárenia.

Výsledok hospodárenia zistíme porovnaní príjmov a výdavkov živnostníka po skončení účtovného obdobia.

Najdôležitejšou účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve je peňažný denník, v ktorom sa zaznamenávajú všetky príjmy a výdavky uskutočnené počas účtovného obdobia.

Výhody jednoduchého účtovníctva

 • výška daňových výdavkov nie je limitovaná hornou hranicou (môžu byť vyššie ako 40% zdaniteľných príjmov, môžu byť dokonca vyššie ako zdaniteľné príjmy),
 • oproti podvojnému účtovníctvu je zisťovanie základu dane z príjmov jednoduchšie,
 • zdaneniu podlieha až samotný príjem živnostníka a nie výnos
 • administratíva je menej náročná ako pri podvojnom účtovníctve.
Účtovníctvo