Top

Účtovníctvo pre malé a stredne veľké spoločnosti

Prepájame mzdové účtovníctvo s odvodovými súvislosťami a pracovným právom.

Vedenie mzdového účtovníctva v CARPATHIAN

Poskytujeme účtovné služby pre menšie spoločnosti. Medzi klientov zaraďujeme množstvo “jednoosobových s.r.o.” až po stredne veľké spoločnosti do 100 zamestnancov. Keďže našim cieľom je obojstranná procesná efektivita, vymazanie manuálnych vstupov a digitalizácia, sme veľmi radi, ak je klient v nastavovaní účtovných procesov flexibilnejší. 

Náš ideálny klient je taká spoločnosť, ktorá ocení využívanie našich pridaných hodnôt pri vedení účtovníctva u nás: 

 • maximálna snaha o automatizáciu a digitalizáciu účtovníctva, čo sa snažíme s klientmi individuálne nastavovať najmä pri onboardingu klienta alebo pri implementácií nejakého nového technického riešenia;
 • možnosť využiť vzory základných právnych dokumentov (napr.: zmluva o pôžičke, pracovná zmluva, výpovede, atď.), ktoré sú vyhotovené našou advokátskou kanceláriou;  Highgate Law & Tax.

Dôležité informácie sa dozviete vďaka našim školeniam. Naši klienti ich majú zadarmo alebo za zvýhodnené ceny;

 • osobné konzultácie s JUDr. Ing. Petrom Vargom s 50% zľavou;
 • možnosť využívania fakturačného systému a úložiska pre Vaše dokumenty, ktoré sú napojiteľné na účtovný softvér;
 • technické konzultácie s klientmi v oblasti online prístupu k účtovníctvu, automatických importov dokladov do účtovníctva cez connector, prepojenie účtovného softvéru na CRM, poradenstvo pri účtovných aplikáciách alebo nastavenie skladového hospodárstva;
 • daňová optimalizácia – efektívne nastavenie Vášho podnikania z hľadiska daní a odvodov, transakčné poradenstvo v spolupráci s Highgate Law & Tax.

Spoluprácou s nami

Čo získavajú malé spoločnosti spoluprácou s nami? 

Pre malé aj “jednoosobové s.r.o.” vieme byť atraktívni hlavne kvôli daňovému a právnemu poradenstvu. Každého podnikateľa zaujíma napríklad

 • aké sú zákonné možnosti na zníženie daňovej a odvodovej povinnosti;
 • aké sú riziká spojené napríklad s používaním firemného majetku na súkromné potreby;
 • ako získať maximálnu materskú;
 • či je naozaj nevyhnutné (a v akej miere) riešiť transferové oceňovanie pri každej transakcii medzi spriaznenými osobami;
 • či je lepšie kúpiť nehnuteľnosť/kryptomenu/cenné papiere na fyzickú alebo právnickú osobu; 
 • či je možné/nevyhnutné mať vo vlastnej firme minimálny úväzok; alebo
 • aké sú možnosti na vyplatenie sa z firmy z právneho, ako aj daňovo-odvodového hľadiska

Online účtovníctvo

 • klient chce mať prehľad o svojich finančných tokoch, chce si spravovať určitú agendu v účtovníctve (napríklad prijaté faktúry, prípadne skladové hospodárstvo pre e-shop); 
 • klient nemá záujem o participáciu na účtovníctve, chce len odovzdať doklady (nahratím na úložisko v konte, ktoré mu poskytne CARPATHIAN);
 • klient si chce spravovať celé účtovníctvo v účtovnom softvéri a od CARPATHIANu požaduje len kontrolu a správnosť zaúčtovania účtovných prípadov;
 • V dobe digitalizácie, rýchleho prenosu dát a automatizácii jednotlivých procesov či už účtovných, daňových, alebo aj právnych sa usilujeme ísť ruka v ruke s nastoleným tempom. Preto sa našim klientom snažíme poskytovať nadštandardný servis v oblasti vedenia a pristupovania k ich účtovníctvu. Snažíme sa preto prispôsobiť potrebám klienta a nastaviť fungovanie účtovníctva v rôznych formách spolupráce a to:

Obsah online účtovníctva

Každý klient získava svoje jedinečné online konto v ktorom má prístup k:

 • jednoduchému vytváraniu odoslaných faktúr na základe platnej legislatívy s automatickým načítaním partnerov z obchodného registra;
 • k sledovaniu jednotlivých úhrad za odoslané faktúry, spojené s automatickým párovaním;
 • odovzdávaniu dokladov nahratím na osobné úložisko dát;
 • automatickým upomienkami k neuhradeným faktúram;
 • pravidelným faktúram s automatickým zasielaním odberateľom;
 • hromadným úhradám nákladových faktúr v rámci dávkovej platby a export xml súboru;
 • tvorbe cenníka za služby a tovar;
 • evidencii knihy jázd;
 • základným prehľadom ekonomických ukazovateľov spoločnosti;
 • vedeniu online pokladne;
 • ďalším zaujímavým funkcionalitám.

Online účtovníctvo pre eshopy

Online účtovníctvo a jeho automatizácia sa dotýka aj e-shopov a samotného nastavenia automatizácie pri účtovaní vystavených faktúr, platobných brán (GoPay, PayPal, Adyen, Stripe a iné), pohybov na bankových účtov alebo využívania CRM systémov a aplikácií. Hlavne pri e-shopoch (Účtovníctvo pre e-shop) je extrémne kľúčové efektívne prepojiť jednotlivé vstupy a výstupy. 

Úspešná implementácia týchto technických a procesných elementov môže významne znížiť cenu za vedenie účtovníctva. 

Kto nemusí viesť podvojné účtovníctvo?

Vedenie podvojného účtovníctva

Podvojné účtovníctvo je zákonnou povinnosťou u každej obchodnej spoločnosti alebo družstva (s.r.o., a.s., …). Takmer každá krajina na svete, okrem niektorých daňových rajov (Daňová optimalizácia a offshore spoločnosti), má vyvinutý vlastný, špecifický systém regulácie finančného účtovníctva, ktorým podrobne upravuje spôsob, akým majú podnikatelia evidovať svoju hospodársku činnosť. Nosnú skupinu v rámci účtovníctva predstavuje práve podvojné účtovníctvo.

Vzhľadom aj na rozdielny historický vývoj dnes neexistujú uniformné pravidlá pre podvojné účtovníctvo. To vytvára prirodzený priestor pre vytvorenie a rozširovanie medzinárodných účtovných štandardov ako je IFRS. Tie však nie sú zatiaľ používané malým a strednými podnikmi, ktoré v Európe stále potrebujú na účtovanie lokálneho účtovníka. 

Rovnako ako aj iné oblasti spoločenského alebo ekonomického života, aj podvojné účtovníctvo je zhmotnené a formalizované, čo vytvára základnú kostru vedenia účtovníctva. Je preto zjavné, že podvojné účtovníctvo musí vychádzať z právnych predpisov, ktoré majú za cieľ harmonizovať medzi účtovnými jednotkami spôsob a formu vedenia účtovníctva. Cieľom je predovšetkým získať hodnoverný a transparentný obraz o spoločnosti, aby napríklad štát mohol kontrolovať správny výber daní alebo investor mohol odhadnúť ekonomickú silu spoločnosti.  

Správne a transparentné vedenie podvojného účtovníctva napríklad zvyšuje hodnotu firmy pri vstupe investora alebo jej predaji. Rovnako to tiež zvyšuje hodnovernosť napríklad pri bankovom financovaní. Prirodzene, tieto výhody neocení malý podnikateľ, ktorý obchodnú spoločnosť využíva iba z daňovo-odvodových dôvodov alebo z dôvodov obmedzeného ručenia. 

A práve pre zjednotenie a správnosť v účtovaní sme prijali viaceré ekonomické zákony a zákonné opatrenia, ktoré výrazným spôsobom usmernili vedenie účtovníctva. Najdôležitejší z týchto predpisov je dnes na Slovensku zákon o účtovníctve a vždy aktualizované postupy účtovania. Na to nadväzujú iné právne predpisy ako napríklad Obchodný zákonník alebo zákon o dani z príjmov, ktoré obsah účtovníctva transformujú do verejnosti známejšieho priestoru ako je napríklad platenie daní.

Vo všeobecnosti sa na každý slovenský podnikateľský subjekt, ktorý je aj právnickou osobou, vzťahuje povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. To prirodzene komplikuje život hlavne malým obchodným spoločnostiam, ktorých majitelia takýto zložitejší typ účtovania štandardne neocenia. Žiaľ, vzhľadom na rozdielny historický vývoj v účtovníctve, dnes vo svete neexistujú uniformné pravidlá pre účtovníctvo, a preto slovenské podvojné účtovníctve neviete využiť za hranicami Slovenska. To znamená aj to, že lacnejší slovenský účtovník tak nevie účtovať podľa nemeckých predpisov. 

Podvojné účtovníctvo však nemusia viesť fyzické osoby podnikatelia. Tí sa môžu rozhodnúť pre jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu, alebo uplatňovať paušálne výdavky. 

Podvojné účtovníctvo nemusia viesť ani spoločnosti založené v tzv. daňových rajov. Na druhej strane však so stúpajúcou požiadavkou na transparentnosť, vzrastá požiadavka na vedenie aspoň nejakých účtovných záznamov aj pri týchto spoločnostiach (Daňová optimalizácia a offshore spoločnosti). 

Kedy musí byť účtovníctvo auditované?

Tzv. Sulíkovým kilečkom sa zaviedli významne nižšie kvalitatívne kritéria pre povinnosť auditu. Od účtovného obdobia roku 2022 platí, že audit sa týka iba tých obchodných spoločností, ktoré spĺňajú aspoň 2 z nasledujúcich 3 kritérií

 • celková suma majetku presiahla 4 000 000 EUR;
 • čistý obrat presiahol 8 000 000 EUR; a
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50;

Aj keď povinnosť auditu neocenia hlavne menší podnikatelia, treba si uvedomiť, že audit podvojného účtovníctva prirodzene prispieva k inštitucionalizácii a štandardizácii ekonomického vykazovania. To na konci dňa zlepšuje celkovú predvídateľnosť finančných ukazovateľov a dodáva do podnikateľských vzťahov viac dôvery. 

Čiže audit podvojných účtovníctiev obchodných spoločností je vo všeobecnosti prospešný pre ekonomický rast. Na Slovensku sa k nemu, žiaľ, vypestovala istá miera averzie najmä vďaka nepraktickému, formalistickému a častokrát necitlivému a od reality odtrhnutému prístupu niektorých audítorov. 

Často kladené otázky

Základná cena za účtovníctvo pre “jednoosobovú sro” je 100 EUR/mesačne. Pre menšiu až stredne veľkú servisnú spoločnosť sa cena štandardne pohybuje od 300 EUR – 1 000 EUR. 

Finálna cena sa odvíja najmä od: 

 • miery automatizácie, ktorú dokážeme s klientom nastaviť, aby sa účtovníctvo nemuselo predražovať manuálnymi vstupmi; 
 • počtu účtovných úkonov; 
 • právnej zložitosti klienta. 

Určitá časť daňového a odvodového poradenstva je v cene za vedenie účtovníctva. Štandardne však súčasťou ceny nie je individuálne a komplexné daňové a odvodové poradenstvo. Klienti majú v takom prípade možnosť:

využiť služby daňového a právneho poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie, pričom klienti na účtovníctvo majú tieto služby so zľavou.

Rovnako ako pri daňovom a odvodom poradenstve, právne poradenstvo je štandardne mimo režimu vedenia účtovníctva. Klienti však majú možnosť: 

pri jednoduchých otázkach opýtať sa bezplatne niekoho z právnikov Highgate Law & Tax;

Po dohode o podmienkach spolupráce nastáva proces premiestnenia účtovnej agendy k nám. Pri malých spoločnostiach je prechod k nám relatívne jednoduchý a prebieha štandardne aj bez toho, aby bolo nutné niečo významné podnikať. Ak je prechod k nám realizovaný cez rok, vo všeobecnosti nie je nevyhnutná ani extrémna súčinnosť zo strany bývalého účtovníka. 

Pri väčších spoločnostiach (t.j. do 50 zamestnancov) strávime na “onboardingu” klienta prirodzene viac času. Snažíme sa o dosiahnutie ideálneho technického prepojenia medzi klientom (prípadne jeho systémami) a nami. Hlavným cieľom z našej strany je nastaviť spoluprácu od dňa jedna tak, aby procesne všetko fungovalo takmer na 100 %. 

Pri prechode účtovníctva k nám sa predovšetkým usilujeme, aby tento proces klienta absolútne obišiel. Komunikujeme priamo s pôvodným účtovníkom. Pokiaľ ten nie je kooperatívny, vo veľa prípadoch postačujú dáta z databáz, prípadne konečné stavy pri prechode účtovníctva cez rok.

Každý klient má prideleného svojho “account” účtovníka. Klient následne komunikuje so mzdovým účtovníkom a v individuálnych prípadoch s hlavným účtovníkom, daňovým alebo právnym poradcom. Výhoda spolupráce s nami spočíva v tom, že za nepremrštené ceny klient získava benefity spolupráce s inštitucionalizovaným poskytovateľom služieb s lokálnym prístupom. 

V tíme máme približne 15 účtovníkov a 5 poradcov, takže v prípade neočakávaného výpadku niektorého z nich je našou snahou, aby to klient čo najmenej pocítil.  

Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás alebo sa spýtajte osobne na konzultácii s Petrom Vargom.

Povedali o nás

“Ako firma podnikajúca primárne v online prostredí, oceňujeme na spolupráci so spoločnosťou Carpathian ich technickú vyspelosť. Automatizácia výmeny dát a prepojenie systémov nám šetrí náklady a zvyšuje kvalitu služby.”

Peter Hrbáčik
itrinity, s.r.o.

V prvom rade oceňujem profesionálny a zároveň ľudský prístup, ochota prispôsobiť sa špecifikám našej spoločnosti a komplexné poradenstvo v prípade potreby. Ďalej sú to inovácie, ktoré sa snažíte implementovať do účtovníctva a tým uľahčiť život klientom.

Amir Al Jabri
Goriffee s. r. o.

CARPATHIAN sme našli flexibilného a ochotného partnera, u mňa spájajúceho účtovnícke služby a právne poradenstvo “pod jednou strechou”.

Michal Kevicky
MJCH, s. r. o.

Moderné a spoľahlivé účtovníctvo. Kvalitné daňové poradenstvo, odporúčam.

Jakub Cambel
Magneting s. r. o.

Spolupracujeme s vami, pretože máte komplexný prehľad vo viacerých oblastiach. Pre nás, ako technologickú firmu je tiež kľúčové, že rozumiete nášmu biznisu ako funguje, pretože veľakrát prekonáva hranice, či už štátu alebo rôznych zákonov. Vážime si na vás to, že sa v týchto prienikoch vzdelávate a prinášate aktívne riešenia, ktoré vieme uchopiť a pretaviť do praxe.

Grigor Ayrumyan
WEZEO, s. r. o.

„S firmou Carpathian sa nám úžasne spolupracuje, nakoľko majú bohaté skúsenosti s účtovaním pre stredné a väčšie e-shopy. Vedeli nám poradiť a zautomatizovať procesy podľa našich potrieb, aby naše účtovníctvo s plus 5.000 faktúrami mesačne, pre nás už nebolo nočnou morou a desiatkami „manuálnej“ práce mesačne :)“

Adam Cvik
Bloom Cosmetics s.r.o.

„So službami Carpathian sme veľmi spokojní. Vďaka automatizácii účtovníctva s ním nemáme takmer žiadne starosti a môžeme sa tak viac venovať nášmu podnikaniu.“

Oskar Slanina
Topsell s. r. o.

Konzultácie

Osobné konzultácie s Petrom Vargom

Právne a daňové konzultácie k praktickým aj podnikateľským témam.

 • Ako zdaňovať (efektívne) príjem z cenných papierov, derivátov alebo kryptomien? Môžem sa zdaneniu úplne vyhnúť? 
 • Ako sa právne a daňovo efektívne vyplácať z firmy ako spoločník? Možností je viacero. 
 • Je lepšie kúpiť byt /chatu/ cenné papiere ako fyzická alebo právnická osoba? 
 • Je pre mňa lepšia živnosť alebo s.r.o.? Čo so sociálnymi odvodmi? Môžem fakturovať ako živnostník do vlastnej firmy?
 • Škálovanie podnikania do zahraničia, využívanie offshore firiem. Môžem len tak v zahraničí platiť 0 % daň?
Mám záujem o konzultáciu Viac informácií

Chcete právne a účtovné šablóny zdarma?

Zadajte váš e-mail a my vám ich s radosťou pošleme. Buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.


Veria nám

vyše 200 ďalších klientov…