Top

Účtovanie v s.r.o.

Princíp vedenia účtovníctva v spoločnosti s ručením obmedzeným spočíva v podvojnosti účtovných zápisov čo znamená, že každý účtovný prípad je súvzťažne zapísaný na dvoch účtoch, pričom tú istú sumu účtujeme na jednom účte na strane MD (na vrub účtu) a na druhom účte na strane D (v prospech účtu). V skutočnosti nám vznik rôznych hospodárskych operácii predstavuje dvojstranný ekonomický akt, pri ktorom zmena v určitej zložke majetku vyvoláva v prislúchajúcej výške zmenu v inej zložke majetku.

V spoločnosti s ručením obmedzeným účtujeme na účtoch syntetickýchanalytických najmä o:

 • stave a pohybe majetku a záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov (o vlastnom imaní),
 • výnosoch a nákladoch,
 • príjmoch a výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia.

Spôsob vykonávania účtovných zápisov je významný z hľadiska vierohodnosti účtovníctva a preto každá účtovná jednotka musí vykonávať svoje zápisy tak, aby sa zabránilo neoprávnene meniť a upravovať tieto zápisy.

Spoločnosť s ručeným obmedzením vedie tieto účtovné knihy:

 • Účtovný denník – kde sú zachytené všetky účtovné operácie zaúčtované na jednotlivých účtoch v časovom slede (chronologicky). Popri účtovnom denníku môže účtovná jednotka viesť aj hlavný denník, pokladničný denník (pokladničná kniha), denník prijatých faktúr a pod.
 • Hlavná kniha – v ktorej sú zachytené všetky účtovné operácie vecne a systematicky na syntetických a analytických účtoch.

Účtovná závierka

– skladá sa z týchto súčastí:

 • Všeobecné náležitosti – obsahujú predovšetkým identifikačné údaje účtovnej jednotky (IČO, DIČ, SK NACE), deň kedy bola účtovná závierka zostavená a schválená, údaj o tom, či ide o účtovnú jednotku malú, alebo veľkú, či je závierka riadna, mimoriadna alebo priebežná , podpis štatutára alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.
 • Súvaha – je základným účtovným výkazom. Je hodnotovým vyjadrením majetku z rôznych pohľadov za pomoci účtov aktív a pasív.
 • Výkaz ziskov a strát – je peňažné vyjadrenie nákladov a výnosov účtovnej jednotky za určité obdobie.
 • Poznámky – obsahujú informácie o skutočnostiach, ktoré nastali v čase odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky. Sú zdrojom doplňujúcich a vysvetľujúcich informácií o účtovnej jednotke. Zároveň obsahujú informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód.

Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky

– je rozdielom medzi nákladmi a výnosmi za dané účtovné obdobie. Ak je rozdiel kladný tak hovoríme o zisku, naopak ak je rozdiel záporný hovoríme o strate. Stratu či zisk uvádzame na výsledkovom účte – účet ziskov a strát (č.710).

Účtovníctvo