Top

Zdroje krytia majetku

Každý podnikateľský subjekt vlastní majetok, ktorý niekde získal, určitým spôsobom nadobudol. Jeho pôvod môže byť buď vo vlastných, alebo cudzích zdrojoch krytia. Tento majetok nazývame pasíva.

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA

Inak nazývané aj ako vlastné imanie (v Obchodnom zákonníku označované ako čisté obchodné imanie) predstavuje vlastný zdroj krytia majetku, ktorého najdôležitejšou časťou je základné imanie. Do vlastného imania zaraďujeme:

  • Základné imanie je trvalý vlastný zdroj krytia majetku, ktorý pri vzniku účtovnej jednotky vkladá do podnikania vlastník (vlastníci). Výška základného imania sa počas existencie účtovnej jednotky môže zvyšovať, alebo znižovať (len so súhlasom štatutárov). Výška základného imania sa zapisuje do obchodného registra.
  • Kapitálové fondy tvoria vlastné zdroje z dodatočných vkladov alebo darov akcionárov.
  • Fondy tvorené zo zisku sa vytvárajú z dosiahnutého zisku podniku. Zaraďujeme sem zákonný rezervný fond, nedeliteľný fond, štatutárne fondy alebo ostatné fondy.
  • Výsledok hospodárenia minulých rokov je výsledkom hospodárenia účtovnej jednotky za minulé obdobia. Tento výsledok môže byť vo forme nerozdeleného zisku alebo neuhradenej straty.
  • Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia rozdeľujeme na zisk alebo stratu účtovnej jednotky.

CUDZIE ZDROJE KRYTIA

Inak nazývané ako záväzky účtovnej jednotky. Zaraďujeme sem:

  • Rezervy predstavujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Rezervy sú tvorené buď na základe právneho predpisu alebo na základe predpokladu spoločnosti pri predchádzaní rizík. Rezervy členíme na zákonné a ostatné.
  • Záväzky vznikajú predovšetkým z obchodných vzťahov ako záväzky voči dodávateľom. Záväzok je existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, dá sa spoľahlivo oceniť a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky.
  • Úvery sú finančné pôžičky, ktoré účtovnej jednotke poskytuje banka za určitých zmluvne stanovených podmienok. Rozdeľujeme ich na krátkodobé (splatnosť do 1 roka) a dlhodobé (splatnosť dlhšia ako 1 rok).
Podvojné účtovníctvo