Top

Účtovná dokumentácia

Pod pojmom účtovná dokumentácia rozumieme súhrn všetkých účtovných záznamov. Účtovný záznam je údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva, alebo spôsobu jeho vedenia. 

 

Medzi účtovné záznamy zaraďujeme najmä:

účtovné doklady (faktúra došlá, faktúra odoslaná, príjemka na sklad, výdajka zo skladu, bankový výpis, príjmový pokladničný doklad, výdavkový pokladničný doklad, zúčtovacia a výplatná listina);
účtovné knihy;
účtovné zápisy;
odpisový plán; alebo
účtovná závierka a iné

Pri účtovníctve platí zásada dokladovosti, to znamená, že bez účtovného dokladu nemožno vyhotoviť žiaden účtovný zápis, pretože každý účtovný zápis musí byť doložený účtovným dokladom.

Účtovné záznamy môžu byť:

  • Jednotlivé (obsahujú jednu informáciu, napr. účtovný doklad); alebo
  • Súhrnné (obsahujú súhrnné informácie, napr. účtovná závierka).

Podľa formy vykonania účtovného záznamu rozlišujeme formy:

  • Písomnú (ide o účtovný záznam vykonaný formou rukopisu, písacím strojom, alebo vytlačený z počítača), pričom musí spĺňať podmienku čitateľnosti; a
  • Technickú (ide o účtovný záznam vykonaný elektronickým, optickým alebo iným podobným spôsobom), pričom však technická forma vykonania účtovného záznamu musí umožniť jeho prevedenie do písomnej formy. Obidve tieto formy sa považujú za rovnocenné.

Každý účtovný záznam musí byť:

  • Preukázateľný (jeho obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo nepriamo dokazuje skutočnosť prostredníctvom iných účtovných záznamov);
  • Zrozumiteľný (dá sa spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov, vedený v štátnom jazyku); a
  • Trvalý (počas jeho spracovania a úschovy je zabezpečená jeho trvalosť)
Podvojné účtovníctvo