Top

Náležitosti účtovných dokladov

Každý účtovný doklad musí spĺňať určité náležitosti, ktoré mu zákon o účtovníctve prikazuje

Ide o nasledujúce náležitosti:

– slovné a číselné označenie účtovného dokladu;
– obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov;
– peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva;
– dátum vyhotovenia účtovného dokladu;
– dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia;
– podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke (a) a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie (b); a
– označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

V prípade, ak je podnikateľ aj platcom DPH, účtovný doklad musí spĺňať aj náležitosti, ktoré stanovuje zákon o DPH.

Podvojné účtovníctvo