Top

Inventúra a inventarizácia majetku, vlastného imania a záväzkov

Zákon o účtovníctve konštatuje, že každá účtovná jednotka je povinná podľa inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov. Čo to vlastne tá inventúra a inventarizácia je a aký je medzi nimi rozdiel?

INVENTÚRA

Inventúra je činnosť, pri ktorej sa zisťuje skutočný stav majetku, vlastného imania a záväzkov. Jednotky v ktorých prebieha zisťovanie stavu majetku závisia od charakteru majetku, t.j. môžu byť peňažné, alebo jednotky množstva (ks, m, l, kg…). Inventúra sa vykonáva k určitému časovému okamihu a to spravidla k 31.12 bežného roka. Inventúra môže byť fyzická, dokladová, alebo kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry.

Fyzická inventúra, kde pri majetku hmotnej a nehmotnej povahy zisťujeme skutočný stav fyzickou inventúrou a to meraním, vážením, spočítavaním a pod. Stav majetku sa vyjadruje v peňažných jednotkách (Eur), alebo v jednotkách množstva (ks, m, l, kg…).

Dokladová inventúra sa používa pri tých druhoch majetku, pri ktorých sa nedá vykonať fyzická inventúra sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou. Stavy sú vyjadrené v peňažných jednotkách (Eur) napr. stav peňazí na bankovom účte na základe výpisu z bankového účtu, stav pohľadávok voči odberateľom na základe vystavených faktúr, stav záväzkov voči dodávateľom na základe došlých faktúr.

Kombinovaná inventúra predstavuje kombináciu fyzickej a dokladovej inventúry.

Inventúrou sme zistili skutočné stavy majetku, vlastného imania a záväzkov, avšak nevieme, či tieto skutočné stavy sedia aj s účtovnými stavmi. Práve na overenie skutočných stavov so stavmi v účtovníctve nám slúži inventarizácia (pokračovanie inventúry).

INVENTARIZÁCIA

Pod inventarizáciou rozumieme činnosť, ktorá vychádza z inventúry. Inventarizácia je porovnanie zisteného (skutočného) stavu majetku, vlastného imania a záväzkov s účtovným stavom účtovnej jednotky

Inventarizácia môže byť riadna (vykonávaná pravidelne k poslednému dňu účtovného obdobia), alebo mimoriadna (vykonávaná pri vzniku účtovnej jednotky, zlúčení alebo zániku účtovnej jednotky, pri krádeži, požiari atď.)

Výsledok inventarizácie

Výsledkom inventarizácie môžu byť tri skutočnosti:

1. skutočný stav = účtovný stav (žiadne rozdiely, nič neprevyšuje, nič nechýba, ideálny a želaný stav)

2. skutočný stav > účtovný stav (skutočný stav je vyšší ako účtovný stav, ide o tzv. prebytok na majetku alebo záväzkoch, ktorý treba zaúčtovať ako výnos, prípadne náklad.

3. skutočný stav < účtovný stav (skutočný stav je nižší ako účtovný stav, ide o tzv. manko (schodok), ktoré treba zaúčtovať do nákladov a v prípade zavinenia ho aj predpísať príslušnému pracovníkovi k náhrade.

V druhom a treťom prípade hovoríme o inventarizačných rozdieloch, ktoré sa uvedú písomne v inventarizačnom zápise. Všetky zistené stavy sa zapisujú do inventúrnych súpisov, ktoré musia obsahovať náležitosti stanovené zákonom o účtovníctve a zároveň musia byť podpísané členmi inventarizačnej komisie (min. 3 členovia) a osobou zodpovednou za vykonanie inventarizácie (vedúci pracovník). Sumarizáciou všetkých inventúrnych súpisov dostaneme zoznam všetkého majetku, záväzkov a vlastného imania, ktoré nazývame inventúrny súpis majetku a zdrojov majetku (je zároveň aj dokladom o vykonaní inventúry).

Podvojné účtovníctvo