Top

Účtovanie majetku

Každá rodina vlastní nejaký majetok. Najjednoduchšie príklady na ilustráciu majetku slúži dom alebo byt na bývanie, auto na cestovanie alebo telefón alebo počítač na komunikáciu. V bytoch alebo v domoch nachádzame aj rôzne ďalšie typy majetku ako nábytok, koberec, práčku, spotrebiče alebo televízor. Dokonca aj peniaze , či už hotovosť alebo uložené v banke, môžeme považovať za majetok.

Tak ako každá rodina vlastní nejaký majetok, tak s majetkom disponuje aj nemocnica, škola či podnikateľský subjekt, ktorý prevádzkuje určitú podnikateľskú činnosť. Pri podnikateľských subjektoch definujeme majetok ako všetky hmotné a nehmotné veci, ktoré podnik obstaráva, alebo ktoré vytvára. Tieto prostriedky s ktorými hospodári, sú potrebné na chod a dosiahnutie cieľov subjektu.

Majetok môžeme členiť z rôznych hľadísk a to najmä:

Z hľadiska charakteru na:

 • Hmotný majetok;
 • Nehmotný majetok;
 • Finančný majetok.

Z  časového hľadiska na:

 • Dlhodobý majetok;
 • Krátkodobý majetok.

Z hľadiska likvidity:

 • Likvidný majetok;
 • Majetok podniku s nižším stupňom likvidity.

Pri dlhodobom majetku ide majetok podniku, ktorý si v priebehu svojej životnosti zachováva svoju pôvodnú formu a používaním sa len opotrebúva.

Do dlhodobého majetku zaraďujeme:

 • Dlhodobý nehmotný majetok – má nehmotný charakter, jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a jeho obstarávacia cena je v jednotlivom prípade vyššia ako 2400,- Eur;
 • Dlhodobý hmotný majetok – má hmotný charakter, jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a jeho obstarávacia cena je v jednotlivom prípade vyššia ako 1700,- Eur. Dlhodobý hmotný majetok rozdeľujeme na hnuteľný (stroje, prístroje, dopravné prostriedky) a nehnuteľný (byty, pozemky, stavby);
 • Dlhodobý finančný majetok – patria sem umelecké diela, predmety z drahých kovov, cenné papiere a podiely (dlhopisy, akcie) alebo zbierky. Aj pri dlhodobom finančnom majetku platí, že doba, počas ktorej účtovná jednotka drží tento majetok musí byť dlhšia ako jeden rok;
 • Dlhodobé pohľadávky – doba splatnosti musí byť dlhšia ako jeden rok.
 • Krátkodobý majetok (Obežný majetok podniku) – je majetok, ktorý sa počas svojej životnosti pretvára alebo spotrebúva, je v ustavičnom pohybe, obehu.

Do krátkodobého majetku zaraďujeme:

 • Zásoby – zaraďujeme sem skladovaný materiál, polotovary vlastnej výroby, výrobky;
 • Krátkodobé pohľadávky – zaraďujeme sem predovšetkým pohľadávky voči odberateľom za predané a doteraz nezaplatené služby, alebo tovar so splatnosťou do jedného roka;
 • Krátkodobý finančný majetok – predstavuje peniaze v hotovosti, ceniny, peniaze na účtoch, šeky s dobou splatnosti 1 rok a menej.
Účtovníctvo