Top

Podvojné účtovníctvo

Je digitálna doba. A tomu treba prispôsobiť aj vedenie účtovníctva. Našim klientom sa preto snažíme poskytovať nielen štandardné služby podvojného účtovníctva, ale oveľa viac. Elektronické zasielanie dokumentov prostredníctvom nášho systému, online účtovníctvo, online fakturačný systém a právne a daňové poradenstvo spojené s účtovníctvom pod jednou strechou. Otázky typu „ako si efektívne vyplatiť zisk z firmy?“, „potrebujem transferovú dokumentáciu?“ alebo „ako ochrániť svoj osobný majetok v podnikaní?“ sú štandardne súčasťou obsahu našich služieb u viacerých klientov na účtovníctvo. 

Chceme byť ale aj cenovo efektívni, a preto sa snažíme maximálne automatizovať a udržiavať „paperless“ prístup v medziach, ktoré nám zasa dovoľuje legislatíva. Viac informácií o našich službách v účtovníctve.

Vedenie podvojného účtovníctva

Podvojné účtovníctvo je zákonnou povinnosťou u každej obchodnej spoločnosti alebo družstva (s.r.o., a.s., …). Takmer každá krajina na svete, okrem niektorých daňových rajov, má vyvinutý vlastný, špecifický systém regulácie finančného účtovníctva, ktorým podrobne upravuje spôsob, akým majú podnikatelia evidovať svoju hospodársku činnosť. Nosnú skupinu v rámci účtovníctva predstavuje práve podvojné účtovníctvo.

A aj kvôli rozdielnemu historickému vývoju dnes neexistujú uniformované pravidlá pre podvojné účtovníctvo, čo vytvára prirodzene priestor pre vytvorenie a rozširovanie medzinárodných účtovných štandardov ako je IFRS. Tie však nie sú zatiaľ používané malým a strednými podnikmi, ktoré v Európe stále potrebujú na účtovanie lokálneho účtovníka.

Podvojné účtovníctvo na Slovensku

Podvojné účtovníctvo sa postupne stávalo čoraz atraktívnejším spôsobom na exaktnú evidenciu finančných tokov v spoločnosti. Súčasný princíp podvojného účtovníctva na Slovensku je postavený na princípe podvojnosti zápisov. Tieto zápisy sa týkajú predovšetkým:

 • Stavu a pohybu majetku a záväzkov;
 • Rozdielu majetku a záväzkov (o vlastnom imaní);
 • Výnosoch a nákladoch;
 • Príjmoch a výdavkoch;
 • Výsledku hospodárenia

Rovnako ako aj iné oblasti spoločenského alebo ekonomického života, aj podvojné účtovníctvo je zhmotnené a formalizované, čo vytvára základnú kostru vedenia účtovníctva. Je preto zjavné, že podvojné účtovníctvo musí vychádzať z  právnych predpisov, ktoré majú za cieľ harmonizovať medzi účtovnými jednotkami spôsob a formu vedenia účtovníctva. Cieľom je predovšetkým získať hodnoverný a transparentný obraz o spoločnosti, aby tak napríklad štát mohol kontrolovať správny výber daní.

A práve pre zjednotenie a správnosť v účtovaní sme prijali viaceré ekonomické zákony a zákonné opatrenia, ktoré výrazným spôsobom usmernili vedenie účtovníctva. Najdôležitejší z týchto predpisov je dnes na Slovensku zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a vždy aktualizované postupy účtovania. Na to nadväzujú iné právne predpisy ako napríklad Obchodný zákonník alebo zákon o dani z príjmov, ktoré obsah účtovníctva transformujú do verejnosti známejšieho priestoru ako je napríklad platenie daní.

Kto nemusí viesť podvojné účtovníctvo?  

Vo všeobecnosti sa na Slovensku na každý podnikateľský subjekt, ktorý je aj právnickou osobou vzťahuje povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. To prirodzene komplikuje život hlavne malým obchodným spoločnostiam, ktorých majitelia takýto zložitejší typ účtovania štandardne neocenia. Žiaľ, vzhľadom na rozdielny historický vývoj v účtovníctve, dnes vo svete neexistujú uniformované pravidlá pre účtovníctvo, a preto slovenské podvojné účtovníctve neviete využiť za hranicami Slovenska. To znamená aj to, že lacnejší slovenský účtovník tak nevie účtovať podľa nemeckých predpisov

V rámci harmonizácie účtovných predpisov však existujú viaceré nadnárodné uniformované účtovné štandardy. Z našej perspektívy sú to účtovné štandardy IFRS, ktoré však na Slovensku používajú iba veľké spoločnosti. 

Viacerí naši klienti sa zaujímajú a prípadne si aj zakladajú zahraničné spoločnosti. A je pravda, že napríklad niektoré tzv. offshore jurisdikcie podvojné ani iné účtovníctvo nevyžadujú. Téma zahraničných spoločností, ich využiteľnosti, nákladov na ich založenie a prevádzku a právnej obhájiteľnosti je však veľmi komplexná. Venovali sme sa tomu napríklad v našich článkoch a školeniach: CFC pravidlá; daňové optimalizácie pre IT firmy; rozhovor do Forbes k offshore spoločnostiam; rozhovor pre Týždeň k Panama papers alebo článok k zmene daňovej rezidencie u Dominiky Cibulkovej. Náš partner Peter Varga k téme offshore natočil aj videoškolenie.

Kedy musí byť podvojné účtovníctvo auditované? 

Tzv. „Sulíkovo kilečko“ zaviedol menej prísne kritéria pre uplatnenie povinnosti auditu. Táto povinnosť sa postupne bude týkať menej a menej spoločností. Napríklad za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1.1.2020, túto povinnosti mali podnikatelia, ktorí spĺňali aspoň 2 z nasledujúcich 3 kritérií:

 • celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur;
 • čistý obrat presiahol 4 000 000 eur;
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Pre účtovné obdobie, ktoré začne najskôr 1.1.2021 sa okruh spoločností, ktoré sa budú musieť povinne podrobiť auditu zmenší. Bude sa týkať iba tých obchodných spoločností pri ktorých budú splnené aspoň 2 z nasledujúcich 3 kritérií:

 • celková suma majetku presiahla 3 000 000 eur;
 • čistý obrat presiahol 6 000 000 eur;
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 40.

A od účtovného obdobie, ktoré začne najskôr 1.1.2022 sa audit bude týkať iba obchodných spoločností, ktoré spĺňajú aspoň 2 z nasledujúcich 3 kritérií:

 • celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur;
 • čistý obrat presiahol 8 000 000 eur;
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

Bude menej auditovaných spoločností znamenať nižší výber daní? 

To nemusí byť pravda. Daňový poriadok, ktorý reguluje správu daní, má inštrumenty na to ako riešiť netransparentné podvojné účtovníctvo. Rovnako treba povedať, že aj samotná prax správcov dane nám preukazuje, že sa s netransparentnosťou vedia veľmi efektívne vysporiadať v prospech verejných rozpočtov. Viac o daňových kontrolách a našich skúseností s nimi nájdete v našich článkoch:

Prečo sú daňové kontroly stále strašiakom aj poctivého podnikateľa?

Rozhovor pre TREND k daňovým kontrolám

Výhody a nevýhody podvojného účtovníctva a jeho auditu

Správne a transparentné vedenie podvojného účtovníctva napríklad zvyšuje hodnotu firmy pri vstupe investora alebo jej predaji. Rovnako to tiež zvyšuje hodnovernosť napríklad pri bankovom financovaní. Prirodzene, tieto výhody neocení malý podnikateľ, ktorý obchodnú spoločnosť využíva iba z daňovo-odvodových dôvodov alebo z dôvodov obmedzeného ručenia (rozdiel medzi s.r.o. a živnosť – videoškolenie). 

Navyše, treba tiež doplniť, že audit podvojného účtovníctva prirodzene prispieva k inštitucionalizácií a štandardizácií ekonomického vykazovania. To na konci dňa zlepšuje celkovú predvídateľnosť finančných ukazovateľov a dodáva do podnikateľských vzťahov viac dôvery. Čiže audit podvojných účtovníctiev obchodných spoločností je vo všeobecnosti prospešný pre ekonomický rast. Žiaľ, na Slovensku sa k nemu vypestovala averzia najmä vďaka nepraktickému a extrémne formalistickému a častokrát necitlivému a od reality odtrhnutému prístupu niektorých audítorov.

„Lebo klient nemá platiť za účtovníctvo o manuálnom nahadzovaní, o nosení dokladov a o šanónoch.“