Top

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Našim klientom sa snažíme poskytovať nielen štandardné účtovníctvo, ale oveľa viac. Chceme byť aj cenovo efektívni, preto tlačíme do online účtovníctva a automatizácie, chceme poskytovať poradenstvo s pridanou hodnotou a keďže sú v našom tíme aj právnici, chceme, aby mal náš klient na účtovníctvo komfort, že sa môže zo základnými právnymi otázkami obrátiť na náš právny tím. Viac informácií o našich službách v účtovníctve.

Vedenie podvojného účtovníctva

Takmer každá krajina na svete, okrem niektorých daňových rajov, má vyvinutý vlastný, špecifický systém regulácie finančného účtovníctva, ktorým podrobne upravuje spôsob, akým majú podnikatelia evidovať svoju hospodársku činnosť. Nosnú skupinu v rámci účtovníctva predstavuje práve podvojné účtovníctvo.

A aj kvôli rozdielnemu historickému vývoju dnes neexistujú uniformované pravidlá pre podvojné účtovníctvo, čo vytvára prirodzene priestor pre vytvorenie a rozširovanie medzinárodných účtovných štandardov ako je IFRS. Tie však nie sú zatiaľ používané malým a strednými podnikmi, ktoré v Európe stále potrebujú na účtovanie lokálneho účtovníka.

Podvojné účtovníctvo na Slovensku

Podvojné účtovníctvo sa postupne stávalo čoraz atraktívnejším spôsobom na exaktnú evidenciu finančných tokov v spoločnosti. Súčasný princíp podvojného účtovníctva na Slovensku je postavený na princípe podvojnosti zápisov. Tieto zápisy sa týkajú predovšetkým:

  • Stavu a pohybu majetku a záväzkov;
  • Rozdielu majetku a záväzkov (o vlastnom imaní);
  • Výnosoch a nákladoch;
  • Príjmoch a výdavkoch;
  • Výsledku hospodárenia

Rovnako ako aj iné oblasti spoločenského alebo ekonomického života, aj podvojné účtovníctvo je zhmotnené a formalizované, čo vytvára základnú kostru vedenia účtovníctva. Je preto zjavné, že podvojné účtovníctvo musí vychádzať z  právnych predpisov, ktoré majú za cieľ harmonizovať medzi účtovnými jednotkami spôsob a formu vedenia účtovníctva. Cieľom je predovšetkým získať hodnoverný a transparentný obraz o spoločnosti, aby tak napríklad štát mohol kontrolovať správny výber daní.

A práve pre zjednotenie a správnosť v účtovaní sme prijali viaceré ekonomické zákony a zákonné opatrenia, ktoré výrazným spôsobom usmernili vedenie účtovníctva. Najdôležitejší z týchto predpisov je dnes na Slovensku zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a vždy aktualizované postupy účtovania. Na to nadväzujú iné právne predpisy ako napríklad Obchodný zákonník alebo zákon o dani z príjmov, ktoré obsah účtovníctva transformujú do verejnosti známejšieho priestoru ako je napríklad platenie daní.

„Lebo klient nemá platiť za účtovníctvo o manuálnom nahadzovaní, o nosení dokladov a o šanónoch.“