Top

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo?

Takmer každá krajina na svete, okrem niektorých daňových rajov, má vyvinutý vlastný, špecifický systém regulácie finančného účtovníctva, ktorým podrobne upravuje spôsob, akým majú podnikatelia evidovať svoju hospodársku činnosť. Nosnú skupinu v rámci účtovníctva predstavuje práve podvojné účtovníctvo.

Mám záujem o nacenenie účtovníctva a HR

Vývoj podvojného účtovníctva

Už v 13. storočí bol zaznamenaný prvý významný krok v zadefinovaní účtovníctva a jeho významu pre obchodný svet.  Vznikla totiž prvá podvojná sústava účtovníctva v písanej forme, ktorá sa rozvíjala najmä v Taliansku a Chorvátsku.  Nasledujúca genéza vývoja bola o čoraz väčšom a sofistikovanejšom využívaní a zlepšovaní účtovníctva v praxi. Dôsledkom bola diferenciácia foriem a spôsobov účtovníctva, čo už na prelome 18. a 19. storočia vyvrcholilo štiepením na rôzne formy účtovníctva a to najmä anglickú, americkú, nemeckú alebo francúzsku formu.

Podvojné účtovníctvo sa postupne stávalo čoraz atraktívnejším spôsobom na exaktnú evidenciu finančných tokov v spoločnosti. Súčasný princíp podvojného účtovníctva je postavený na princípe podvojnosti zápisov. Tieto zápisy sa týkajú predovšetkým:

  • Stavu a pohybu majetku a záväzkov;
  • Rozdielu majetku a záväzkov (o vlastnom imaní);
  • Výnosoch a nákladoch;
  • Príjmoch a výdavkoch;
  • Výsledku hospodárenia

Rovnako ako aj iné oblasti spoločenského alebo ekonomického života, aj podvojné účtovníctvo je nejakým spôsobom zhmotnené a formalizované, čo vytvára základnú kostru vedenia účtovníctva. Je preto zjavné, že podvojné účtovníctvo musí vychádzať z nejakých právnych predpisov, ktoré majú za cieľ harmonizovať medzi účtovnými jednotkami spôsob a formu vedenia účtovníctva. Cieľom je predovšetkým získať hodnoverný a transparentný obraz o spoločnosti, aby tak napríklad štát mohol kontrolovať správny výber daní.

A práve pre zjednotenie a správnosť v účtovaní sme prijali viaceré ekonomické zákony a zákonné opatrenia, ktoré výrazným spôsobom usmernili vedenie účtovníctva. Najdôležitejší z týchto predpisov je dnes na Slovensku zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a vždy aktualizované postupy účtovania. Obchodný zákonník niektorým účtovným jednotkám dokonca prikazuje účtovať v podvojnom účtovníctve (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo). V prípadoch ako je napríklad fyzická osoba podnikateľ, zákon umožňuje ako voľbu vybrať si podvojné účtovníctvo.

Možno vás zaujíma:

Účtovanie majetku 

Účtovanie lízingu

Účtovanie s.r.o.

Účtovanie občianskych združení

 

„Lebo klient nemá platiť za účtovníctvo o manuálnom nahadzovaní, o nosení dokladov a o šanónoch.“