Top

Základná transferová dokumentácia

Kto má povinnosť viesť základnú transferovú dokumentáciu?

Základná transferová dokumentácia sa vedie o

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur,
 2. kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 eur,
 3. významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani,
 4. nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.

Čo obsahuje základná transferová dokumentácia?

Základná transferová dokumentácia sa skladá zo všeobecnej a špecifickej časti.

Všeobecná časť základnej transferovej dokumentácie obsahuje tieto informácie:

 1. identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry Skupiny,
 2. stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov skupiny,
 3. všeobecný popis spôsobu financovania skupiny.

Špecifická časť základnej transferovej dokumentácie obsahuje tieto informácie:

 1. identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, popis organizačných jednotiek v rámci skupiny, ktorým sú členovia vedenia daňovníka podriadení v rámci organizačnej štruktúry skupiny,
 2. popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka,
 3. za každú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií:
  1. popis kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a okolností, za ktorých sa uskutočňuje,
  2. finančné vyjadrenie hodnoty kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých závislých osôb
  3. kópia zmluvy k príslušnej kontrolovanej transakcii alebo skupine kontrolovaných transakcií, ak je k dispozícii v písomnej podobe,
  4. analýza funkcií, rizík a aktív daňovníka a príslušných závislých osôb v súvislosti s predmetnou transakciou,
 4. popis systému transferového oceňovania daňovníka obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód(y) transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií.