Top

Základná transferová dokumentácia

Vzor transferovej dokumentácie

Základná transferová dokumentácia predstavuje o niečo hutnejší dokument ako sa štandardne vyhotovuje pri skrátených transferových dokumentáciách. V praxi sú najčastejšie spoločnosti, ku ktorým sú spriaznené zahraničné spoločnosti a z toho dôvodu musia vyhotovovať základnú transferovú dokumentáciu. Usmernenie Ministerstva financií SR vymedzuje povinné subjekty ako všetkých daňovníkoch, ktorí nie sú povinní vypracovať skrátenú alebo úplnú transferovú dokumentáciu.

Základná transferová dokumentácia obsahuje:

  • identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny, všeobecný popis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia skupiny a ich predpokladané riziká.
  • identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka, identifikáciu hospodárskeho odvetvia, obchodné vzťahy a aktivity daňovníka v hospodárskom odvetví,
  • všeobecný popis funkcií, ktoré vykonáva daňovník, majetok, ktorý využíva a jeho predpokladané riziká;
  • zoznam kontrolovaných transakcií, popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ktorými sú identifikácia zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),
  • popis systému transferového oceňovania daňovníka, obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód(y) transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií;
  • informáciu o peňažnom plnení a nepeňažnom plnení, ktoré bolo za daňovníka poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, okrem týchto plnení vyplácaných za klinické skúšanie.
Mám záujem o nacenenie vyhotovenia transferovej dokumentácie