Top

Úplná transferová dokumentácia

Úplná transferová dokumentácia predstavuje najkomplexnejšiu formu prezentácie vzťahov medzi spriaznenými osobami. Ide predovšetkým o veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré častokrát vyžadujú od daňového úradu vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia.

Daňovníkmi, ktorí sú povinní viesť skrátenú úplnú transferovú dokumentáciu sú:

 • daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia v zmysle zákona o dani z príjmov;
 • daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane v zmysle zákona o dani z príjmov, toto obmedzenie neplatí pre daňovníkov žiadajúcich úpravu základu dane z príjmov vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám;
 • daňovníci, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300 000 EUR a taktiež daňovníci, ktorí za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400 000 EUR, toto obmedzenie neplatí pre daňovníkov vymedzených v zákone o účtovníctve (napr. právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov, štátne fondy, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom) v rozsahu transakcií uskutočňovaných s inými osobami vymedzenými v zákone o účtovníctve;
 • daňovníci, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani poskytnutú na základe zákona o investičnej pomoci a zákona o stimuloch pre výskum a vývoj
Mám záujem o nacenenie vyhotovenia transferovej dokumentácie

Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia

Úplná transferová dokumentácia obsahuje:

 • identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov Skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím;
 • popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie v rámci skupiny, identifikáciu hospodárskeho odvetvia, obchodné vzťahy a aktivity skupiny v hospodárskom odvetví, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím
 • plánovanú obchodnú stratégiu, predpokladané aktivity v budúcnosti, projekty a ciele skupiny vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím;
 • všeobecný popis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia skupiny a ich predpokladané riziká, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu
 • identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím;
 • popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím;
 • identifikáciu hospodárskeho odvetvia, obchodné vzťahy a aktivity daňovníka v hospodárskom odvetví, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím
  obdobím;
 • plánovanú obchodnú stratégiu a podnikateľský zámer, predpokladané aktivity v budúcnosti, projekty a ciele daňovníka;
 • zoznam kontrolovaných transakcií, popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ktorými sú identifikácia zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie);
 • prehľad o nehmotnom majetku, ktorý vlastní alebo využíva daňovník (patenty, ochranné známky, obchodné mená, know-how, atď.), spôsob a rozsah jeho využívania,
 • zoznam opatrení predchádzajúcich oceneniu, ktoré má odsúhlasené daňovník, napr. odsúhlasenie metódy ocenenia;
 • zoznam dohôd o príspevkoch na náklady, na ktorých sa podieľa daňovník a akékoľvek iné rozhodnutia ovplyvňujúce oblasť transferového oceňovania;
 • informácie o vnútro-skupinových finančných transakciách (priame alebo nepriame úverové vzťahy), cash-poolingové vzťahy, garancie a taktiež využitie derivatívnych a iných finančných nástrojov vrátane hybridných nástrojov, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím;
 • všeobecný popis funkcií, ktoré vykonáva daňovník, majetok, ktorý využíva a jeho predpokladané riziká, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím;
 • popis systému transferového oceňovania daňovníka obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód(y) transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií;
 • interné a/alebo externé porovnateľné údaje nezávislých osôb, analýza porovnateľnosti (informácie o faktoroch určujúcich porovnateľnosť kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami, charakteristika majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie);
 • informáciu o peňažnom plnení a nepeňažnom plnení, ktoré bolo za daňovníka poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti11), jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky,
  okrem týchto plnení vyplácaných za klinické skúšanie);
 • iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.