Top

Skrátená transferová dokumentácia

Skrátená transferová dokumentácia predstavuje najstručnejšiu a administratívne najjednoduchšiu formu transferovej dokumentácie.

Daňovníkmi, ktorí vedú skrátenú transferovú dokumentáciu v zmysle Usmernenia Ministerstva financií SR sú:

  • fyzické osoby;
  • mikro účtovné jednotky vymedzené v § 2 ods. 6, 10 a 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;
  • daňovníci uskutočňujúci tuzemské kontrolované transakcie (t. j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou , okrem transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí); ak títo daňovníci uskutočňujú aj zahraničné kontrolované transakcie (t. j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou a prípadne transakcie so stálymi prevádzkarňami daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí), uplatní sa toto pravidlo len na časť dokumentácie vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám;
  • daňovníci vymedzení v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (napr. právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov, štátne fondy, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom), v rozsahu transakcií uskutočňovaných s inými osobami vymedzenými v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Skrátená  transferová dokumentácia obsahuje v zmysle Usmernenia Ministerstva financií SR obsahuje tieto informácie:

  • identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny;
  • zoznam kontrolovaných transakcií;
  • popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ktorý zahŕňa identifikáciu zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (napr. obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie);
  • informáciu o peňažnom plnení a nepeňažnom plnení, ktoré bolo za daňovníka poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení), jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, okrem týchto plnení vyplácaných za klinické skúšanie (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Sme špecialisti na transferové oceňovanie a radi vám poskytneme všetky dôležité informácie o procesoch, ktoré sú s ním spojené.

Mám záujem o nacenenie vyhotovenia transferovej dokumentácie