Top

Transferové oceňovanie

Radi Vám vypracujeme transferovú dokumentáciu kvalitne, ale aj cenovo efektívne. Uvedomujeme si, že transferové oceňovanie je len ďalšou reguláciou, za ktorú klient nemôže platiť tisícky EUR, a preto je našou snahou, okrem efektívnych cien, priniesť aj ďalšiu pridanú hodnotu. Keďže sa venujeme aj daňovým optimalizáciám, touto pridanou hodnotou sú vo všeobecnosti rôzne odporúčania na daňové a odvodové zefektívnenie podnikania klienta. Pri vypracovaní transferovej dokumentácie totiž získavame detailnejšie informácie o podnikaní klienta a to nám otvára dvere na identifikovanie prípadných možností.

Pozrite si našu prezentáciu, aby ste vedeli kto sme a čo Vám vieme ponúknuť. Vyžiadajte si od nás cenovú ponuku. Kontaktujte nás na info@carpathianag.com.

Transferové oceňovanie v praxi

V kontexte všeobecných snáh jednotlivých štátov, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“) ako aj Európskej únie a Slovenskej republiky systematicky zabraňovať tomu, aby dochádzalo k prelievaniu ziskov z jednej krajiny do druhej krajiny alebo zo ziskovej spoločnosti do stratovej spoločnosti je dnes regulácia transferového oceňovania tým najvýznamnejším regulačným nástrojom na potlačenie takýchto snáh daňových subjektov. Jeden z formálnych výstupov tejto regulácie predstavuje transferová dokumentácia. Jej úlohou je predovšetkým popísať transakcie medzi spriaznenými osobami a zjednodušene povedané preukázať, že tieto transakcie a ceny v týchto transakciách sú nastavené akoby tieto transakcie uskutočňovali nespriaznené osoby.

Transferové oceňovanie je dnes regulačným hitom. Finančná správa posledné roky investovala množstvo kapacít na vytvorenie kontrolných tímov, ktorých úlohou je zameriavať sa na transferové ceny, a teda aj transferové dokumentácie.

Snaha štátu docieliť, aby transakcie boli realizované v súlade s trhovým princípom je v tomto prípade legitímnou požiadavkou štátu, keďže práve týmto spôsobom dochádza k častým únikom na daniach. Povinnosť mať vyhotovenú transferovú dokumentáciu sa však netýka len prípadov v ktorých dochádza, respektíve môže dôjsť k presunu ziskov. Táto povinnosť je paušálna a týka sa každej kontrolovanej transakcie (transakcie medzi spriaznenými osobami).

Aj keď transferová dokumentácia môže pôsobiť odstrašujúc, v skutočnosti pri jednoduchých a málo rizikových transakciách stačí aj jednoduchá dokumentácia. Našou ambíciou je primárne podnikateľovi vyhotoviť efektívny štandard, aby ten zbytočne nevenoval pozornosť a neinvestoval prostriedky do oblastí, ktoré mu neprodukujú príjmy. Našou snahou je tak pochopiť klientove podnikanie a podľa toho prispôsobiť vyhotovenie transferovej dokumentácie.

Avšak v situáciách, v ktorých dochádza k presunu ziskov a to najmä do zahraničia by podnikateľ mal byť obozretnejší a venovať väčšiu pozornosť transferovému oceňovaniu. Novela zákona o dani z príjmov zaviedla dvojnásobné sankcie v prípade, ak k presunu ziskov v rozpore s transferovým oceňovaním došlo úmyselne.

Poznáme tri typy transferovej dokumentácie:

Čo ponúkame?

  • Analýza transakcií daňovníka v súvislosti s rizikom absencie trhového princípu;
  • Funkčná analýza a vybranie vhodnej metódy transferového oceňovania;
  • Príprava podkladov pre podporu distribúcie zisku;
  • Príprava samotnej transferovej dokumentácie;
  • Asistencia pri získaní potvrdenia od správcu dane ohľadom použitia metódy transferovej dokumentácie a pri rozhovoroch so správcom dane pri prípadnej daňovej kontrole;
  • Optimalizácia vnútropodnikových transakcií s cieľom vytvoriť daňovo, právne a funkčne efektívny model.