Top

Transferové oceňovanie

Nie každý potrebuje vypracovať transferovú dokumentáciu - pri poskytovaní služieb sa nesnažíme predávať za každú cenu

Čo je to transferové oceňovanie

V kontexte všeobecných snáh jednotlivých štátov, OECD ako aj EÚ a Slovenska systematicky zabraňovať tomu, aby dochádzalo k prelievaniu ziskov:

 

 • z jednej krajiny do druhej krajiny (napríklad daňový raj);  alebo 
 • zo ziskovej spoločnosti do stratovej spoločnosti 

je dnes regulácia transferového oceňovania tým najvýznamnejším regulačným nástrojom na potlačenie takýchto snáh daňových subjektov. 

Jeden z formálnych výstupov tejto regulácie predstavuje transferová dokumentácia. 

Jej úlohou je predovšetkým popísať transakcie medzi spriaznenými osobami a preukázať, že tieto transakcie a ceny v týchto transakciách sú nastavené akoby tieto transakcie uskutočňovali nespriaznené osoby.

Transferové oceňovanie je dnes regulačným hitom. Finančná správa posledné roky investovala množstvo kapacít na vytvorenie kontrolných tímov, ktorých úlohou je zameriavať sa na transferové ceny, a teda aj transferové dokumentácie.

Avšak množstvo hlavne menších podnikateľov vôbec nemusí vyhotovovať transferovú dokumentáciu. Klientov sa snažíme v rámci poradenstva aj v právno-praktickej rovine. 

To však nevyhnutne neznamená, že vzťahy medzi spriaznenými osobami tu nemusia byť v súlade s princípom nezávislého vzťahu. 

Snaha štátu docieliť, aby transakcie boli realizované v súlade s trhovým princípom je v tomto prípade legitímnou požiadavkou štátu, keďže práve týmto spôsobom dochádza k častým únikom na daniach. Povinnosť mať vyhotovenú transferovú dokumentáciu sa však netýka len prípadov v ktorých dochádza, respektíve môže dôjsť k presunu ziskov. Táto povinnosť je paušálna a týka sa kontrolovaných transakcií ako takých (transakcie medzi spriaznenými osobami).

Aj keď transferová dokumentácia môže pôsobiť odstrašujúco, v skutočnosti pri jednoduchých a málo rizikových transakciách stačí aj jej absolútne zjednodušená verzia. Okrem toho transferová dokumentácia môže byť legitimizačným nástrojom na daňovú optimalizáciu v rámci skupiny, vrátane malých slovenských podnikateľských skupín. 

Na konci dňa tak môže táto regulácia daňovníkovi priniesť viac úspory ako nákladov. 

V každom prípade však transferové oceňovanie nemá byť o formálnom perfekcionizme. Viacerí podnikatelia transferovú dokumentáciu aj pri obchodovaní so spriaznenými osobami vôbec nepotrebujú. Je to o nastavení podnikania a kontextuálnom vnímaní transakcií. 

Transferové oceňovanie má presahy aj do DPH, kde rovnako ako pri dani z príjmov, môže dochádzať k významným výrubom zo strany správcu dane. 

Veľmi veľký dôraz na kvalitu transferovej dokumentácie je potrebné klásť najmä pri presúvaní ziskov do zahraničia alebo zo ziskovej do stratovej spoločnosti. Podnikateľ by mal byť obozretnejší preventívne si pripravovať argumentáciu a dôkazy. 

Sankcie za nedodržanie súladu s transferovým oceňovaním totiž môžu byť dvojnásobné oproti iným daňových deliktom. V niektorých prípadoch totiž prokuratúra môže niektoré transakcie považovať za naplňujúce objektívnu stránku trestného činu skrátenia dane a poistného

Objednať konzultáciu

Kto musí mať vyhotovenú transferovú dokumentáciu?

Každý podnikateľský subjekt, ktorého transakcie spadajú do niektorej z kategórií uvedených nižšie. Pokiaľ takéto transakcie podnikateľský subjekt nerobil, povinnosť vyhotoviť transferovú dokumentáciu sa ho netýka. Najmä pri poskytovaní služieb daňovej optimalizácie (Tuzemské a zahraničné možností na daňovú optimalizáciu) sa snažíme klientom vysvetliť dopad týchto pravidiel na ich podnikanie alebo štruktúru. 

Veľmi významnú rolu tak hrá transferové oceňovanie aj pri vedení účtovníctva. 

Kto má povinnosť viesť skrátenú dokumentáciu?

Skrátená transferová dokumentácia sa vedie o

 1. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom;
 2. významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov;
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú slovenskými daňovníkmi;
 4. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve alebo s osobami s významnou účasťou štátu;
 5. významných kontrolovaných transakciách daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve alebo s daňovníkmi uvedenými v bode vyššie,
 6. nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani

Aký je obsah skrátenej dokumentácie?

Skrátená dokumentácia obsahuje informácie v štruktúre podľa tejto prílohy.

Kto má povinnosť viesť základnú dokumentáciu?

Základná transferová dokumentácia sa vedie o

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 EUR;
 2. kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla    1 000 000 EUR;
 3. významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý  v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani;
 4. nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu (t.j. najmä daňové raje).

Aký je obsah základnej dokumentácie?

Základná transferová dokumentácia sa skladá zo všeobecnej a špecifickej časti. Všeobecná časť základnej transferovej dokumentácie obsahuje tieto informácie:

 1. identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny,
 2. stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov skupiny,
 3. všeobecný popis spôsobu financovania skupiny.

Špecifická časť základnej transferovej dokumentácie obsahuje tieto informácie:

 1. identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, popis organizačných jednotiek v rámci skupiny, ktorým sú členovia vedenia daňovníka podriadení v rámci organizačnej štruktúry skupiny;
 2. popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka
 3. za každú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií:
  1. popis kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a okolností, za ktorých sa uskutočňuje;
  2. finančné vyjadrenie hodnoty kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých závislých osôb;
  3. kópia zmluvy k príslušnej kontrolovanej transakcii alebo skupine kontrolovaných transakcií, ak je k dispozícii v písomnej podobe,
  4. analýza funkcií, rizík a aktív daňovníka a príslušných závislých osôb v súvislosti s predmetnou transakciou;
 4. popis systému transferového oceňovania daňovníka obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód(y) transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií;

Kto má povinnosť viesť úplnú dokumentáciu?

Úplná transferová dokumentácia v rozsahu uvedenom sa vedie o

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IFRS;
 2. cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 EUR;
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu (t.j. najmä daňové raje);
 4. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane           o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia;
 5. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu dane, okrem úpravy základu dane z príjmov vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám;
 6. kontrolovaných transakciách, pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia;
 7. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý     v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Aký je obsah úplnej dokumentácie?

Úplná transferová dokumentácia sa skladá zo všeobecnej a špecifickej časti.

Všeobecná časť úplnej transferovej dokumentácie obsahuje tieto informácie:

 1. identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny závislých osôb (ďalej len „Skupina“), popis organizačnej a vlastníckej štruktúry Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 2. popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie Skupiny,
 3. hlavné faktory ziskovosti Skupiny,
 4. popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov piatich najvýznamnejších (v prípade, že je ich menej ako päť, všetkých) kategórií výrobkov alebo služieb Skupiny,
 5. popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov kategórií výrobkov alebo služieb Skupiny, ktoré predstavujú viac ako 5% obratu Skupiny,
 6. zoznam a stručný popis významných dohôd o službách v rámci Skupiny okrem služieb výskumu a vývoja a spôsobu ocenenia týchto služieb,
 7. stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 8. popis významných zmien v štruktúre Skupiny, významných akvizícií alebo predajov častí Skupiny,
 9. popis celkovej stratégie Skupiny v oblasti vytvárania, držby a využitia nehmotných aktív, vrátane lokality hlavných zariadení výskumu a vývoja          v rámci Skupiny a lokalít, z ktorých sú činnosti výskumu a vývoja riadené,
 10. zoznam významných položiek alebo kategórií nehmotných aktív Skupiny        s uvedením ich vlastníka,
 11. zoznam významných dohôd medzi členmi Skupiny, ktoré sa týkajú nehmotných aktív, vrátane dohôd o príspevkoch na náklady, licenčných dohôd a dohôd o službách v oblasti výskumu a vývoja,
 12. všeobecný popis spôsobu tvorby cien kontrolovaných transakcií týkajúcich sa nehmotných aktív v rámci Skupiny,
 13. všeobecný popis významných zmien vlastníctva nehmotných aktív medzi závislými osobami v rámci zdaňovacieho obdobia, vrátane identifikácie príslušných členov Skupiny a odplaty za tieto zmeny,
 14. všeobecný popis spôsobu financovania Skupiny, vrátane významných dohôd o financovaní nezávislými stranami,
 15. identifikácia členov Skupiny, ktorí vykonávajú centralizovanú činnosť v oblasti financovania Skupiny,
 16. všeobecný popis spôsobu tvorby ceny pri finančných transakciách medzi členmi Skupiny,
 17. konsolidované finančné výkazy Skupiny za príslušné zdaňovacie obdobie, ak boli vyhotovené do času predloženia dokumentácie,
 18. zoznam a stručný popis existujúcich opatrení predchádzajúcich oceneniu       a záväzných daňových stanovísk týkajúcich sa rozdelenia ziskov medzi jednotlivými členmi Skupiny,
 19. iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.

Špecifická časť základnej transferovej dokumentácie obsahuje tieto informácie:

 1. identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, popis organizačných jednotiek v rámci Skupiny, ktorým sú členovia vedenia daňovníka podriadení v rámci organizačnej štruktúry Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 2. popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka, vrátane zmien v štruktúre podnikateľskej činnosti alebo presunov nehmotných aktív v rámci príslušného alebo predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, vrátane zmien    v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 3. za jednotlivú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií:
  1. popis kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a okolností, za ktorých sa uskutočňuje,
  2. finančné vyjadrenie hodnoty kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých závislých osôb,
  3. kópia zmluvy k príslušnej kontrolovanej transakcii alebo skupine kontrolovaných transakcií, ak je k dispozícii v písomnej podobe,
  4. analýza funkcií, rizík a aktív daňovníka a príslušných závislých osôb    v súvislosti s predmetnou transakciou,
  5. metóda, ktorá sa použila pre ocenenie kontrolovanej transakcie a zdôvodnenie jej použitia, vrátane predpokladov, z ktorých použitie metódy vychádza,
  6. výber testovanej strany pre účely analýzy porovnateľnosti vrátane zdôvodnenia výberu, ak sú relevantné,
  7. interné porovnateľné transakcie, externé porovnateľné transakcie alebo údaje nezávislých osôb, vrátane popisu zdrojov a metódy získavania týchto údajov, analýza porovnateľnosti (informácie o faktoroch určujúcich porovnateľnosť kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami, charakteristika majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie),
  8. popis úprav pre účely porovnateľnosti, ak boli vykonané,
  9. zdôvodnenie súladu ocenenia kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií s princípom nezávislého vzťahu,
  10. zhrnutie finančných informácií využitých pri použití konkrétnej metódy ocenenia kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a popis ich väzby na údaje účtovnej závierky daňovníka,
  11. kópia opatrení predchádzajúcich oceneniu, ktoré sa týkajú predmetnej kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií, napríklad odsúhlasenie metódy ocenenia, ak toto opatrenie nebolo vydané v Slovenskej republike,
 4. iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.

Často kladené otázky

Základná cena za účtovníctvo pre “jednoosobovú sro” je 100 EUR/mesačne. Pre menšiu až stredne veľkú servisnú spoločnosť sa cena štandardne pohybuje od 300 EUR – 1 000 EUR. 

Finálna cena sa odvíja najmä od: 

 • miery automatizácie, ktorú dokážeme s klientom nastaviť, aby sa účtovníctvo nemuselo predražovať manuálnymi vstupmi; 
 • počtu účtovných úkonov; 
 • právnej zložitosti klienta.

Určitá časť daňového a odvodového poradenstva je v cene za vedenie účtovníctva. Štandardne však súčasťou ceny nie je individuálne a komplexné daňové a odvodové poradenstvo. Klienti majú v takom prípade možnosť:

Rovnako ako pri daňovom a odvodom poradenstve, právne poradenstvo je štandardne mimo režimu vedenia účtovníctva. Klienti však majú možnosť: 

Po dohode o podmienkach spolupráce nastáva proces premiestnenia účtovnej agendy k nám. Pri malých spoločnostiach je prechod k nám relatívne jednoduchý a prebieha štandardne aj bez toho, aby bolo nutné niečo významné podnikať. Ak je prechod k nám realizovaný cez rok, vo všeobecnosti nie je nevyhnutná ani extrémna súčinnosť zo strany bývalého účtovníka. 

Pri väčších spoločnostiach (t.j. do 50 zamestnancov) strávime na “onboardingu” klienta prirodzene viac času. Snažíme sa o dosiahnutie ideálneho technického prepojenia medzi klientom (prípadne jeho systémami) a nami. Hlavným cieľom z našej strany je nastaviť spoluprácu od dňa jedna tak, aby procesne všetko fungovalo takmer na 100 %. 

Pri prechode účtovníctva k nám sa predovšetkým usilujeme, aby tento proces klienta absolútne obišiel. Komunikujeme priamo s pôvodným účtovníkom. Pokiaľ ten nie je kooperatívny, vo veľa prípadoch postačujú dáta z databáz, prípadne konečné stavy pri prechode účtovníctva cez rok. 

Každý klient má prideleného svojho “account” účtovníka. Klient následne komunikuje so mzdovým účtovníkom a v individuálnych prípadoch s hlavným účtovníkom, daňovým alebo právnym poradcom. 

Výhoda spolupráce s nami spočíva v tom, že za nepremrštené ceny klient získava benefity spolupráce s inštitucionalizovaným poskytovateľom služieb s lokálnym prístupom. 

V tíme máme približne 15 účtovníkov a 5 poradcov, takže v prípade neočakávaného výpadku niektorého z nich je našou snahou, aby to klient čo najmenej pocítil.  

Povedali o nás

“Ako firma podnikajúca primárne v online prostredí, oceňujeme na spolupráci so spoločnosťou Carpathian ich technickú vyspelosť. Automatizácia výmeny dát a prepojenie systémov nám šetrí náklady a zvyšuje kvalitu služby.”

Peter Hrbáčik
itrinity, s.r.o.

V prvom rade oceňujem profesionálny a zároveň ľudský prístup, ochota prispôsobiť sa špecifikám našej spoločnosti a komplexné poradenstvo v prípade potreby. Ďalej sú to inovácie, ktoré sa snažíte implementovať do účtovníctva a tým uľahčiť život klientom.

Amir Al Jabri
Goriffee s. r. o.

CARPATHIAN sme našli flexibilného a ochotného partnera, u mňa spájajúceho účtovnícke služby a právne poradenstvo “pod jednou strechou”.

Michal Kevicky
MJCH, s. r. o.

Moderné a spoľahlivé účtovníctvo. Kvalitné daňové poradenstvo, odporúčam.

Jakub Cambel
Magneting s. r. o.

Spolupracujeme s vami, pretože máte komplexný prehľad vo viacerých oblastiach. Pre nás, ako technologickú firmu je tiež kľúčové, že rozumiete nášmu biznisu ako funguje, pretože veľakrát prekonáva hranice, či už štátu alebo rôznych zákonov. Vážime si na vás to, že sa v týchto prienikoch vzdelávate a prinášate aktívne riešenia, ktoré vieme uchopiť a pretaviť do praxe.

Grigor Ayrumyan
WEZEO, s. r. o.

„S firmou Carpathian sa nám úžasne spolupracuje, nakoľko majú bohaté skúsenosti s účtovaním pre stredné a väčšie e-shopy. Vedeli nám poradiť a zautomatizovať procesy podľa našich potrieb, aby naše účtovníctvo s plus 5.000 faktúrami mesačne, pre nás už nebolo nočnou morou a desiatkami „manuálnej“ práce mesačne :)“

Adam Cvik
Bloom Cosmetics s.r.o.

„So službami Carpathian sme veľmi spokojní. Vďaka automatizácii účtovníctva s ním nemáme takmer žiadne starosti a môžeme sa tak viac venovať nášmu podnikaniu.“

Oskar Slanina
Topsell s. r. o.

Konzultácie

Osobné konzultácie s Petrom Vargom

Právne a daňové konzultácie k praktickým aj podnikateľským témam.

 • Ako zdaňovať (efektívne) príjem z cenných papierov, derivátov alebo kryptomien? Môžem sa zdaneniu úplne vyhnúť? 
 • Ako sa právne a daňovo efektívne vyplácať z firmy ako spoločník? Možností je viacero. 
 • Je lepšie kúpiť byt /chatu/ cenné papiere ako fyzická alebo právnická osoba? 
 • Je pre mňa lepšia živnosť alebo s.r.o.? Čo so sociálnymi odvodmi? Môžem fakturovať ako živnostník do vlastnej firmy?
 • Škálovanie podnikania do zahraničia, využívanie offshore firiem. Môžem len tak v zahraničí platiť 0 % daň?
Mám záujem o konzultáciu Viac informácií

Chcete právne a účtovné šablóny zdarma?

Zadajte váš e-mail a my vám ich s radosťou pošleme. Buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.


Veria nám

vyše 200 ďalších klientov…