Top

Články a Médiá

SÚ SLOVENSKÉ PRAVIDLÁ O TRANSFEROVOM OCEŇOVANÍ V ROZPORE S PRÁVOM EURÓPSKEJ ÚNIE?

V tomto článku autor stručne analyzuje potenciálny nesúlad medzi pravidlami transferového oceňovania tak ako sú definované a ustanovené v slovenskom právnom poriadku a zásadami práva Európskej únie, najmä zásadou slobody usadiť sa podľa článku 49 a práva na poskytovanie služieb na základe článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Táto záležitosť sa môže stať horúcou témou v najbližších rokoch, nakoľko úroveň motivácie k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam na vnútroštátnej úrovni sa zvýši s účinnosťou konsolidačného balíka v roku 2013, ktorý bol prijatý v dôsledku pokusov slovenskej vlády obmedziť deficit pod 3 % hrubého domáceho produktu.