Top

Články a Médiá

RIZIKÁ SPOJENÉ SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Každý podnikateľ ktorý zhromažďuje a systematicky spracúva dáta, ktoré majú povahu osobných údajov, čelí viacerým rizikám. Tieto riziká sú právneho, bezpečnostného, ale aj podnikateľského charakteru.

Hlavným právnym rizikom sú sankcie ukladané podnikateľom Úradom na ochranu osobných údajov SR za porušenie zákonapri spracúvaní osobných údajov. V súčasnosti môže Úrad na ochranu osobných údajov uložiť podnikateľom pokuty do výšky 200 000,- eur, avšak výška pokút bude od roku 2018 narastať.

Čo sa týka eliminácie bezpečnostných rizík, pre podnikateľa je v prvom rade kľúčové zabezpečiť bezpečnosť a funkčnosť jeho informačných systémov, v ktorých sa ním spracúvané osobné údaje nachádzajú.

Rovnako nezanedbateľné je pre podnikateľov reputačné riziko. Viaceré prípady porušenia ochrany osobných údajov sú s obľubou široko medializované a často zverejňované ako odstrašujúci prípad aj priamo regulačnými orgánmi pri ukladaní sankcií.

Transparentné a bezpečné mechanizmy ochrany osobných údajov sa postupne stávajú nezanedbateľnou konkurenčnou výhodou. Pri absencii týchto mechanizmov podnikateľ stráca konkurenčnú výhodu, ktorá je pre viaceré segmenty trhu (napr. e-commerce biznis modely, e-shopy) kľúčová.

Viac o rizikách spojených so spracúvaním osobných údajov nájdete v tomto článku.