Top

Publikácie

Transferové oceňovanie

Dnešná doba prináša najmä vďaka informačným technológiám väčšiu transakčnú flexibilitu, čo prirodzene vytvára priestor pre rôzne umelé spôsoby presúvania ziskov z krajín s vyšším zdanením do krajín so zdanením nižším.

Pre podnikateľov tak môže byť vyfakturovanie nejakej abstraktnej služby z maďarskej spoločnosti na Slovensko atraktívne, keďže tým ušetria viac ako 50% na dani z príjmov. Ešte častejším administratívnym prehreškom bolo v minulosti fakturovanie licenčných poplatkov za využívanie predmetov nehmotného majetku cyperskou spoločnosťou, kde efektívne zdanenie týchto príjmov dosahovalo výšku 2,5%. Štáty na tieto prehrešky reagujú aj sprísňovaním regulácie a kontroly transferového oceňovania a Slovensko nie je v tomto ohľade výnimkou.

V kontexte nepriamej úmery medzi priaznivým podnikateľským prostredím a úrovne administratívnej záťaže však môže byť predmetom odbornej úvahy, či je efektívne podriaďovať transakcie, v ktorých vo všeobecnosti objektívne nemôže dochádzať k agresívnej daňovej optimalizácii (tzv. presunu ziskov), pod prísnejšiu reguláciu transferového oceňovania. Téme sa venuje Peter Varga v tomto článku.