Top

Články a Médiá

NOVÝ VLÁDNY NÁVRH ZDAŇOVANIA DIVIDEND

Vláda prijala vládny návrh, ktorým chce zaviesť zdaňovanie dividend. To sa má týkať podielov na ziskoch, likvidačných podielov, vyrovnacích podielov, či podielov na výsledku podnikania vyplácaných tichému spoločníkovi.

Okrem niektorých výnimiek však nemajú byť predmetom dane z dividend dividendové príjmy právnických osôb ako ani vyplácanie dividend slovenským a zahraničným právnickým osobám. Sadzba dane má byť 7%, okrem prípadov, ak sa vyplácanie dividend týka niektorého z nezmluvných štátov. V takýchto prípadoch by sadzba dane bola 35%.

Zástancovia daňových optimalizácií však nemusia byť smutní, keďže tento návrh ponúka určitý priestor, ktorý sa dá využiť na legálne vyhnutie sa tejto dani.

Viac informácií nájdete v tomto článku.