Top

Články a Médiá

Nové procesné pravidlá riešenia sporov dvojitého zdanenia

V súčasnosti prechádza legislatívnym procesom návrh zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (medzinárodná daňová arbitráž), ktorý by mal byť účinný od 1. júla 2019. Pre daňovníkov zákon upravuje výhodnejšie procesné pravidlá, na základe ktorých by mali štáty zamedziť vzniknutému dvojitému zdaneniu. Okrem riešenia dvojitého zdanenia sem spadajú aj problémy týkajúce sa vymazania alebo obmedzenia strát, ktoré by sa mohli použiť na započítanie voči zdaniteľnému zisku. Daňovník v takých prípadoch zostáva významne poškodený a úlohou tohto zákona je tak pomôcť vyhnúť sa týmto negatívnym externalitám cezhraničného podnikania. 

Tento zákon tiež upravuje pravidlá riešenia sporov, ktoré vzniknú pri transferovom oceňovaní. Vieme, že transferové oceňovanie je veľmi významným regulačným prvkom cezhraničného podnikania, ktoré je tiež pod intenzívnym drobnohľadom daňových správ. Aj keď základom pre vznik tohto zákona je implementácia príslušnej smernice EÚ, zákon procesne čiastočne upravuje aj spory, ktoré vzniknú pri aplikácií zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia so štátmi mimo EÚ.

Tento zákon sa použije na konania začaté na základe žiadostí o zamedzenie dvojitého zdanenia podaných po 30. júni 2019 za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017, preto ak osoba bola alebo bude dvojito zdanená už v súčasnosti a neuplynie do júna 2019 trojročná zákonná lehota, odporúčame so žiadosťou počkať do účinnosti zákona a to z viacerých procesných dôvodov.

Tými najdôležitejšími zmenami v porovnaní so súčasnými možnosťami riešenia daňových sporov podľa článku 25 modelovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a Arbitrážneho dohovoru (úprava ziskov podnikov pri transferovom oceňovaní) sú:

  • Zapojenie slovenských súdov v prípade nečinnosti ministerstva alebo vzniku procesného sporu, kde príslušným súdom bude Okresný súd Bratislava II;
  • Stanovenie 2 ročnej lehoty na vyriešenie sporu, ktorá doteraz bola len pri sporoch transferového oceňovania podľa Arbitrážneho dohovoru (ak vznikol spor len na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, daňovník nemal možnosť domáhať sa svojich práv a žiadať o zostavenie arbitrážnej/poradnej komisie);
  • Právo daňovníka žiadať zriadenie poradnej komisie;
  • Jasne sa upravujú procesné pravidlá od podania žiadosti daňovníka až po vyriešenie sporu (zamedzenie dvojitého zdanenia);
  • Jasne sa upravujú pravidlá, ak začne konanie aj podľa Trestného poriadku alebo Správneho súdneho poriadku (začatie konania o vyriešenie sporu dvojitého zdanenia nie je prekážkou začatia konania vo veci spornej otázky aj podľa iných predpisov).

V rámci Európy existujú tisícky sporov, kde subjekty sú dvojito zdaňované a spory sa častokrát vlečú oveľa viac ako 2 roky s neistým výsledkom, keďže zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia ukladá povinnosť štátom sa snažiť vyriešiť dvojité zdanenie nie ho aj vyriešiť.

Schválená  smernica je rozhodne pozitívom pri medzinárodnom riešení daňových sporov a ostáva len dúfať, že značne zredukuje množstvo prípadov dvojitého zdanenia a subjekty/daňovníci sa domôžu svojich práv v kratšej lehote ako to bolo doteraz.

Autor: Andrej Choma, CARPATHIAN Advisory Group, s.r.o.