Top

Články a Médiá

Návrh Európskej komisie na revolúciu v oblasti DPH

Európska komisia pred koncom roka 2017 predstavila plán na novú revolúciu v oblasti DPH na jednotnom európskom trhu. Konštatuje sa, že táto zmena by mala byť najväčšou reformou v oblasti DPH za štvrťstoročie. Po významných zmenách v oblasti priamych daní, ktoré iniciovalo predovšetkým OECD a ktoré sú zhmotnené v tzv. Akčnom pláne BEPS, predstavuje táto aktivita EÚ ďalšiu nesmierne významnú koncepčnú daňovú zmenu, ktorú veľké európske podniky ako aj malí podnikatelia v blízkej budúcnosti pocítia. 

Keďže oblasť priamych daní dnes stále nespadá do harmonizačného rámca Európskej únie, je to práve OECD, ktoré bolo spúšťačom veľkých zmien v oblasti priamych daní s cieľom bojovať proti nelegitímnym daňovým optimalizáciám. Európska únia dnes vo všeobecnosti svoju pôsobnosť pri priamych daniach v oblasti presadzovania jednotného trhu limituje iba na súlad so základnými ekonomickými slobodami. A preto je aj jej legislatívna právomoc obmedzená. V oblasti nepriamych daní, kam zaraďuje DPH, má Európska únia v presadzovaní jednotného trhu oveľa širší legislatívny mandát. Keďže aj napriek rozsiahlej harmonizácii DPH stále existujú významné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, táto iniciatíva má za cieľ znížiť tieto ekonomicky neefektívne disparity a zároveň aj bojovať proti stále aktuálnym daňovým podvodom.

Podľa údajov Európskej komisie, súčasné náklady na súlad s právnymi predpismi v oblasti DPH pri cezhraničných aktivitách sú o 11% vyššie ako pri tuzemských aktivitách. Keďže cieľom jednotného trhu je absolútne eliminovať tieto rozdiely, je prirodzenou snahou Európskej únie vytvoriť pre spoločnosti jednoduchší systém s nižšími transakčnými nákladmi pri cezhraničnom podnikaní. Súčasný systém DPH, ktorý vznikol približne pred štvrťstoročím bol totiž len dočasným riešením. Podnikateľom by malo byť umožnené najneskôr od roku 2022 doslova nerozdeľovať medzi cezhraničnými a tuzemskými transakciami. Pri daňových podvodoch existujú odhady Európskej komisie, že daňové podvody v oblasti DPH dosahujú sumy vo výške cez 150 miliárd EUR. Z toho približne polovica vzniká pri cezhraničných ekonomických činnostiach. Eliminovaním elementu národných hraníc by vznikol systém, ktorý by mohol podľa Pierre Moscoviciho, komisára pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, zabrániť až 80% cezhraničným podvodom na DPH.

Návrh predpokladá najmä s nasledovnými systémovými zmenami:

  • Zrušenie oslobodenia od DPH pri intra-komunitárnych dodaniach;
  • Zavedenie jednotného kontaktného miesta, ako dnes poznáme pri elektronických službách, s povinnosťou zaplatiť zahraničnú DPH v domovskom členskom štáte. Podnikatelia tak budú oslobodení od rôznych administratívnych povinností viažucich sa k cezhraničným aktivitám ako je napríklad podávanie súhrnných výkazov alebo vystavovanie individuálnych faktúr;
  • Systém by mal byť založený na zásade zdaňovania v členskom štáte určenia a to vrátane uplatnenia sadzby DPH podľa členského štátu určenia.

Nasledujúci legislatívny krok bude uplatnený v roku 2018, keď Európska komisia plánuje predstaviť podrobné technické ustanovenia pre účinné zavedenie a vykonávanie definitívneho systému DPH. Definitívny systém DPH by sa mal začať uplatňovať od roku 2022.