Top

Články a Médiá

NAJNOVŠIE LEGISLATÍVNE ZMENY OVPLYVŇUJÚCE PODNIKANIE NA SLOVENSKU

Keďže so zimou prichádzajú aj rôzne legislatívne novinky ovplyvňujúce podnikanie na Slovensku, nižšie uvádzame stručný opis najnovších a najpodstatnejších zmien. Niektoré novinky sú veľmi kritizované, avšak podľa nášho názoru, zaťažia vo väčšej miere iba špekulantov, pričom normálnym podnikateľom napríklad zníženie daňovej sadzby, aj keď kozmetické, alebo zavedenie tzv. tax rulings, čiže záväzných daňových stanovísk určite prispeje k lepšej podnikateľskej nálade.

Obchodné právo

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, ktorá prináša pre podnikateľov dve veľmi významné zmeny:

  • Ak založíte spoločnosť po 1. decembri 2013, pri návrhu na zapís spoločnosti do obchodného registra je potrebné priložiť aj výpis z účtu na ktorom budú figurovať peňažné vklady spoločníkov, ktorí sú tak povinní reálne splatiť svoje počiatočné vklady. Účet zakladá správca vkladu.
  • Podľa smernice EÚ, Obchodný zákonník odstraňuje nejednoznačnú úpravu pri vyplácaní vlastných zdrojov spoločnosti medzi spoločníkov. Novela tak potvrdzuje, že na výplatu medzi spoločníkov je možné popri čistom zisku, nerozdelenom zisku z minulých období a iných fondov vytvorených zo zisku použiť aj iné vlastné zdroje spoločnosti.

Daňové právo

Prezident Slovenskej republiky podpísal novelu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá zavádza povinnosť podnikateľov predkladať svojmu správcovi dane údaje o tuzemských dodávkach tovarov a služieb na tzv. kontrolnom výkaze, ktorý je v elektronickej forme. Ten sa bude podávať za príslušné zdaňovacie obdobie v termínoch ako daňové priznanie. Vzor kontrolného výkazu určí Ministerstvo financií SR. Táto povinnosť by mala nastať od 1. januára 2014.

Ministerstvo financií SR plánuje novelizovať zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Novela má znížiť sadzbu dane z príjmov pre právnické osoby z 23% na 22% a zaviesť tzv. daňové licencie, čo znamená de facto minimálnu daň z príjmov pre právnické osoby.

Ministerstvo financií SR rovnako plánuje zaviesť inštitút záväzných stanovísk. Ide o inštitút pri ktorom sa daňovník môže obrátiť na Finančné riaditeľstvo SR s otázkou z oblasti dani z príjmov, dani z pridanej hodnody a spotrebných daní, pričom odpoveď Finančného riaditeľstva SR bude záväzná. Stanoviská by mali nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2014.