Top

Články a Médiá

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA S DAŇOVÝMI ÚRADMI OD 1.1.2014

Snaha finančnej správy zaviesť elektronickú komunikáciu medzi daňovými subjektmi a daňovými úradmi začala už v roku 2012, avšak až po niekoľkých odkladoch bola úspešne implementovaná do informačného systému daňovej správy v rámci reformy daňovej a colnej správy. Príčinou odkladov boli rôzne neočakávané technické problémy, ktoré si vyžiadali zmeny legislatívnej úpravy. Ako to teda konečne vyzerá?

Elektronická komunikácia medzi daňovým subjektom a správcom dane

V praxi ide o doručovanie podaní správcovi dane prostredníctvom elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje na svojej webovej stránke Finančné riaditeľstvo SR.Tie daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH, alebo ich zástupcovia, ako aj zástupca daňového subjektu, ktorý nie je platiteľom dane, a tento zástupca je v postavení advokáta alebo daňového poradcu, ktorému tento subjekt udelil plnomocenstvo na zastupovanie pred správcom dane, musia od 1. januára 2014 doručovať a podávať správcovi dane podania výlučne elektronicky, prostredníctvom elektronickej podateľne alebo elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy. Povinnosť pritom platí pre všetky podania uvedených subjektov od začiatku tohto roka. Platí to teda napríklad už aj pre podanie daňového priznania k DPH za štvrtý kvartál 2013 (pri štvrťročných platcov DPH).

Nová povinnosť daňových subjektov sa týka všetkých podaní, prílohy je však možné aj naďalej doručovať osobne alebo poštou. Po prijatí novely Daňového poriadku je elektronická komunikácia podľa § 165b ods. 3 tohto zákona ustanovená nasledovne:

  • účinnosť §14 Daňového poriadku, ktorým je upravené doručovanie písomností od daňového subjektu správcovi dane, bola posunutá od 1. januára 2014;
  • účinnosť § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 Daňového poriadku, ktoré upravujú elektronickú komunikáciu od správcu dane k daňovému subjektu, bola posunutá od 1. januára 2015.

Pripomeňme, že do 31.12.2013 využívali daňové subjekty elektronickú komunikáciu s daňovými úradmi na základe:

  • tzv. „starých dohôd“, t.j. dohôd uzavretých podľa zákona o správe daní platného do 31.12.2011;
  • tzv. „nových dohôd“, t.j. dohôd uzavretých podľa daňového poriadku alebo na základe
  • zaručeného elektronického podpisu podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise, ktorého boli vlastníkmi.

Ako podávať dokumenty daňovému úradu elektronicky

Nový používatelia elektronických daňových služieb môžu na stránke Finančnej správy SR využiť aplikáciu eDane, kde po registrácii získajú autorizáciu pre elektronickú komunikáciu. Daňové subjekty majú následne dve možnosti ako so správcom dane komunikovať. Prvou možnosťou je komunikácia prostredníctvom zaučeného elektronického podpisu (ZEP). Ten je možné získať od firiem, ktoré sú oprávnené na jeho vydávanie a je možné vydať ho len na fyzickú osobu, nie na firmu. Jeho vybavenie trvá v praxi približne 20 minút a ak chce mať daňový subjekt v podpise aj názov firmy, je potrebné predložiť výpis z Obchodného registra. Druhý možný spôsob je komunikácia prostredníctvom elektronickej značky podateľne portálu eTax DR SR (EZ)-bez zaručeného elektronického podpisu. Správcovi dane je v takomto prípade potrebné dodať všetky údaje potrebné na doručovanie na tlačive, ktorého vzor je uverejnený na webovom portáli Finančnej správy SR. Súčasne je potrebné uzavrieť so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní podľa § 13 ods. 5 Daňového poriadku. Tento druh komunikácie je bezplatný.