Top

Daňové kontroly a zastupovanie v daňových konaniach

Nie každá nelegálna daňová optimalizácia je aj trestný činom. Je však potrebné poznať hranice

Naše služby v oblasti zastupovania klientov

V spolupráci s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax zastupujeme klientov v daňových sporoch. Poskytujeme tieto služby: 

 • zastupovanie pred finančnou správou; 
 • zastupovanie pred súdmi; 
 • analýza možností ochrany majetku a štrukturovania podnikania pred daňovou kontrolou ako aj počas niektorej z procesných fáz daňových alebo súdnych konaní s dôrazom na ochranu majetku podnikateľa a zabezpečenia kontinuity podnikania.

Daňové kontroly na Slovensku

Problematika daňových kontrol na Slovensku je témou samou o sebe vo sfére daňového práva. Zasahuje totiž nielen do technickej roviny daní a práva, ale aj do praktickej roviny spoločnosti v ktorej žijeme. Daňové kontroly vedia veľmi invazívnym spôsobom zasiahnuť do existencie nielen spoločnosti, ale aj samotnej fyzickej osoby stojacej v pozadí. 

Ostáva len pevne veriť, že súčasná spoločenská situácia je lepšia ako tá, ktorá na Slovensku fungovala v nedávnej minulosti. Daňové kontroly boli totiž relatívne bežným nástrojom v politickom alebo podnikateľskom boji. 

Javí sa, že tieto praktiky sú už minulosťou, súčasná prax pri daňových kontrolách nasvedčuje, že bojujeme s iným neduhom. A tým je nedostatočná špecializácia zamestnancov orgánov verejnej moci a pri DPH akási snaha o satisfakciu štátu aj na nevinných daňových subjektoch (viac v rozhovore Petra Vargu pre Trend). Dôsledkom tak môžu byť rozhodnutia, ktoré nie je možné rozumne, s prihliadnutím na okolnosti, v právnom štáte očakávať. 

Daňové právo sa totiž posledné roky významne skomplikovalo. Nielen v zákonodarnej rovine, ale aj v tej judikatúrnej. Už dnes existuje viacero rozhodnutí, ktoré pojednávajú napríklad o švarc systéme (Pracovné právo vrátane problematiky tzv. švarc systému), fakturovaní do vlastnej spoločnosti, či rozhodnutí týkajúcich sa zneužitia práva (Daňová optimalizácia – tuzemské a zahraničné možností). 

Ak chce správny orgán alebo súd rozhodnúť v súlade s podmienkami vlády práva a spôsobom, aby medzi rozhodnutiami neexistovali neodôvodnené rozdiely, musí sa problematike venovať vo veľkej miere detailne. A to, vzhľadom na nedostatočnú špecializáciu, je v praxi problematické. 

Najväčšiu komplexnosť daňovému právu však pridáva väčšia rozmanitosť ekonomických vzťahov. Nielen fenomén kryptomien, ale štandardné transakčné poradenstvo sa dnes vykonáva spôsobmi a v množstvách, ktoré sme nikdy na Slovensku predtým neevidovali. Pri absencii kvalitatívneho posunu je možné naraziť na nepochopenie. 

Preto je z pohľadu ochrany klienta nevyhnutné komplikovanejšie štruktúry a nastavenia prezentovať spôsobom, ktorý zapadá do poznateľných rámcov orgánov verejnej moci. 

Daňová kontrola na DPH

Predstavte si situáciu, kedy obchodná spoločnosť nakupuje tovar za 10 EUR + 2 EUR DPH a tento tovar následne predá za 12 EUR do Česka prostredníctvom tzv. intrakomunitárneho dodania. Marža obchodnej spoločnosti tak predstavuje 2 EUR. 

Ak má spoločnosť priraditeľné variabilné a fixné náklady k tomuto konkrétnemu obchodu v sume 1 EUR, jej zisk pred zdanením tak činí 1 EUR. 

Predstavte si, že táto obchodná spoločnosť sa nachádza v reťazci spoločností, kde na jednej z úrovní potenciálne došlo k daňovému podvodu. Obchodná spoločnosť však nemá s kontaminovaným dodaním priamy vzťah. Štandardne môže ísť o nepriameho subdodávateľa, ktorý nepriznal DPH na výstupe a prestal so správcom dane komunikovať. 

Správca dane sa často zameriava na zdravý subjekt v obchodnom reťazci ktorému neprizná nárok na odpočet DPH (t.j. 2 EUR v našom prípade). Keďže 2 EUR predstavujú násobkom vyššiu sumu ako je zisk spoločnosti z obchodnej operácie, štandardne tak tovarové spoločnosti obchodujúce v rutinnejších rámcoch sú vystavené obrovskému riziku. Vykonateľné rozhodnutie správcu dane tak môže obchodnú spoločnosť uvrhnúť do konkurzu a podnikateľa, ktorý ručí napríklad banke pri kontokorentnom úvere, do osobného bankrotu. 

Navyše relatívne častým javom býva tzv. “double dip”, a teda neuznanie dodania do iného členského štátu touto obchodnou spoločnosťou pri tom istom obchodnom reťazci. 

To v konečnom dôsledku môže viesť k povinnosti zaplatiť správcovi dane v našom prípade 2 EUR (t.j. neuznanie nároku na odpočet DPH), ale aj ďalších 2,4 EUR (t.j. neuznanie intrakomunitárneho dodania). A teda hlavne u tovarových spoločnostiach môžu daňové kontroly na DPH mať likvidačné dôsledky

Okrem zastupovania a daňového poradenstva v súvislosti s daňovými kontrolami,  klientom poskytujeme spolu s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax právne a daňové poradenstvo pri štrukturovaní ich podnikania a ochrane majetku. 

Daňová kontrola na daň z príjmov

Daňové kontroly na daň z príjmov sú v súčasnosti štatisticky menej časté ako na DPH. 

Aj miera invazívnosti týchto typov kontrol je významne nižšia. Podporuje to aj súdna prax ako aj teórie zdaňovania príjmov, ktoré pri dani z príjmov vyzdvihuje materiálny aspekt nad tým formálnym. V súvislosti s vyššie uvedeným príkladom by tak správca dane na základe súčasnej praxe nemal neuznať náklad spojený na nákup tovaru ako daňový výdavok, pokiaľ existuje priraditeľný zdaniteľný príjem na výstupe. Oveľa častejšie sa však v súčasnosti daňové kontroly zameriavajú na reguláciu transferového oceňovania. 

Táto oblasť sa postupne stáva pre finančnú správu významným centrom pozornosti (Transferové oceňovanie)

Obrana pri daňovej kontrole pred správcom dane

Pokiaľ sa daňový subjekt nechá zastupovať daňovým advokátom už v štádiu daňovej kontroly, zvyšuje sa tým šanca na úspech v spore. Treba si uvedomiť, že daňové konania sú do veľkej miere konaniami procesnými, kde aj menší procesný prehrešok zo strany správcu dane môže v konečnom dôsledku znamenať zrušenie rozhodnutia správcu dane súdom. 

Okrem toho je dôležité, aby jednotlivé dôkazy a argumentácie boli daňovým subjektom predkladané v rozumnej postupnosti a konzistentne. Existuje relatívne široká súdna prax, ktorá autenticitu konaní “odmeňuje”. Takáto prirodzenosť podnikateľského konania v obchodných vzťahoch podporená prirodzenosťou v komunikácií so správcom dane (čo zahŕňa aj súčinnosť) musí byť podporená silnými právnymi a daňovými argumentmi v samotných písomných podaniach správcovi dane. Tie musia byť opäť konzistentné a zároveň musia byť podávané spôsobom, ktorý nie je komplikovaný. V neposlednom rade musia byť písomné podania formálne upravené tak, aby vzbudzovali transparentnosť. 

Daňové spory na súde

V prípade, ak daňový subjekt neuspeje pred finančnou správou a rozhodnutie finančnej správy nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť, daňový subjekt sa môže obrátiť na súd s tzv. správnou žalobou. V konaní pred súdom musí byť zastupovaný advokátom. 

V žalobe môže daňový subjekt požiadať súd, aby odložil vykonateľnosť rozhodnutia finančnej správy, aby tak nedošlo k exekučnému konaniu ešte predtým ako súd rozhodne v merite veci. V rámci súdnych inštancií je možné takýto daňový spor dotiahnuť až na Európsky súd pre ľudské práva. 

Práve v súdnych konaniach významne napomáha spomínaná autenticita konania daňového subjektu pred daňovou kontrolou ako aj počas jednotlivých daňových konaní. Žaloba (prípadne kasačná sťažnosť) najčastejšie vychádza z preukázaného skutkového stavu a poukazuje na procesné a/alebo hmotnoprávne aspekty problémy sporu. Hlavne pri vysvetľovaní tých hmotnoprávnych musí advokát postupovať opatrne. Podanie totiž nesmie byť “prekomplikované”, nejasné a nekonzistentné. Rovnako je dôležité, aby advokát poznal a rozumel aj ekonomickej stránke veci (t.j. daniam a účtovníctvu). 

Často kladené otázky

Služba daňovej optimalizácie technicky predstavuje analýzu, kde na podklade finančných ukazovateľov firmy, jej obchodnej pozície, investičných plánov, právnych vzťahov, atď. sa u klienta usilujeme identifikovať zákonné možnosti zefektívnenia jeho podnikania z daňovo-odvodového hľadiska. Na druhej strane mu ukazujeme hranice, ktoré nie je ani zákonné, ani morálne prekračovať. 

Cena za túto analýzu je štandardne od 500 EUR do 5 000 EUR v závislosti od zložitosti firmy. Pri malých “jednoosobových sro” sa cena pohybuje okolo 500 EUR – 750 EUR. 

So stúpajúcou zložitosťou, prípadne zapojením cezhraničných elementov, táto odmena rastie. 

Službu poskytuje naša advokátska kancelária Highgate Law & Tax, takže súčasťou analýzy štandardne býva aj:

 • právny pohľad na prekročenie hranice trestnoprávnej zodpovednosti pri daňovej optimalizácií; 
 • analýza zahraničných možností aj s ohľadom na súčasné legislatívne obmedzenia (CFC pravidlá, vyššie sadzby dane, miesto skutočného vedenia, atď.) a právna obhájiteľnosť využívania zahraničných spoločností v kontexte základných slobôd v rámci EÚ; 
 • poradenstvo v súvislosti so sociálnym poistením pre majiteľov/štatutárov; 
 • prakticko-právne poradenstvo (t.j. administratíva riešení, problém s bankami, onboarding na zahraničných burzách, atď.);
 • analýza a prípadná implementácia preventívnych opatrení voči daňovým kontrolám;

Základná cena za účtovníctvo pre “jednoosobovú sro” je 100 EUR/mesačne. Pre menšiu až stredne veľkú servisnú spoločnosť sa cena štandardne pohybuje od 300 EUR – 1 000 EUR. 

Finálna cena sa odvíja najmä od: 

 • miery automatizácie, ktorú dokážeme s klientom nastaviť, aby sa účtovníctvo nemuselo predražovať manuálnymi vstupmi; 
 • počtu účtovných úkonov; 
 • právnej zložitosti klienta.  

Určitá časť daňového a odvodového poradenstva je v cene za vedenie účtovníctva. Štandardne však súčasťou ceny nie je individuálne a komplexné daňové a odvodové poradenstvo. Klienti majú v takom prípade možnosť:

 • využiť služby daňového a právneho poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie, pričom klienti na účtovníctvo majú tieto služby so zľavou.

 

Rovnako ako pri daňovom a odvodom poradenstve, právne poradenstvo je štandardne mimo režimu vedenia účtovníctva. Klienti však majú možnosť: 

Po dohode o podmienkach spolupráce nastáva proces premiestnenia účtovnej agendy k nám. Pri malých spoločnostiach je prechod k nám relatívne jednoduchý a prebieha štandardne aj bez toho, aby bolo nutné niečo významné podnikať. Ak je prechod k nám realizovaný cez rok, vo všeobecnosti nie je nevyhnutná ani extrémna súčinnosť zo strany bývalého účtovníka. 

Pri väčších spoločnostiach (t.j. do 50 zamestnancov) strávime na “onboardingu” klienta prirodzene viac času. Snažíme sa o dosiahnutie ideálneho technického prepojenia medzi klientom (prípadne jeho systémami) a nami. Hlavným cieľom z našej strany je nastaviť spoluprácu od dňa jedna tak, aby procesne všetko fungovalo takmer na 100 %. 

Pri prechode účtovníctva k nám sa predovšetkým usilujeme, aby tento proces klienta absolútne obišiel. Komunikujeme priamo s pôvodným účtovníkom. 

Pokiaľ ten nie je kooperatívny, vo veľa prípadoch postačujú dáta z databáz, prípadne konečné stavy pri prechode účtovníctva cez rok. 

Každý klient má prideleného svojho “account” účtovníka. Klient následne komunikuje so mzdovým účtovníkom a v individuálnych prípadoch s hlavným účtovníkom, daňovým alebo právnym poradcom. 

Výhoda spolupráce s nami spočíva v tom, že za nepremrštené ceny klient získava benefity spolupráce s inštitucionalizovaným poskytovateľom služieb s lokálnym prístupom. 

V tíme máme približne 15 účtovníkov a 5 poradcov, takže v prípade neočakávaného výpadku niektorého z nich je našou snahou, aby to klient čo najmenej pocítil. 

Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás alebo sa spýtajte osobne na konzultácii s Petrom Vargom.

Povedali o nás

“Ako firma podnikajúca primárne v online prostredí, oceňujeme na spolupráci so spoločnosťou Carpathian ich technickú vyspelosť. Automatizácia výmeny dát a prepojenie systémov nám šetrí náklady a zvyšuje kvalitu služby.”

Peter Hrbáčik
itrinity, s.r.o.

V prvom rade oceňujem profesionálny a zároveň ľudský prístup, ochota prispôsobiť sa špecifikám našej spoločnosti a komplexné poradenstvo v prípade potreby. Ďalej sú to inovácie, ktoré sa snažíte implementovať do účtovníctva a tým uľahčiť život klientom.

Amir Al Jabri
Goriffee s. r. o.

CARPATHIAN sme našli flexibilného a ochotného partnera, u mňa spájajúceho účtovnícke služby a právne poradenstvo “pod jednou strechou”.

Michal Kevicky
MJCH, s. r. o.

Moderné a spoľahlivé účtovníctvo. Kvalitné daňové poradenstvo, odporúčam.

Jakub Cambel
Magneting s. r. o.

Spolupracujeme s vami, pretože máte komplexný prehľad vo viacerých oblastiach. Pre nás, ako technologickú firmu je tiež kľúčové, že rozumiete nášmu biznisu ako funguje, pretože veľakrát prekonáva hranice, či už štátu alebo rôznych zákonov. Vážime si na vás to, že sa v týchto prienikoch vzdelávate a prinášate aktívne riešenia, ktoré vieme uchopiť a pretaviť do praxe.

Grigor Ayrumyan
WEZEO, s. r. o.

„S firmou Carpathian sa nám úžasne spolupracuje, nakoľko majú bohaté skúsenosti s účtovaním pre stredné a väčšie e-shopy. Vedeli nám poradiť a zautomatizovať procesy podľa našich potrieb, aby naše účtovníctvo s plus 5.000 faktúrami mesačne, pre nás už nebolo nočnou morou a desiatkami „manuálnej“ práce mesačne :)“

Adam Cvik
Bloom Cosmetics s.r.o.

„So službami Carpathian sme veľmi spokojní. Vďaka automatizácii účtovníctva s ním nemáme takmer žiadne starosti a môžeme sa tak viac venovať nášmu podnikaniu.“

Oskar Slanina
Topsell s. r. o.

Konzultácie

Osobné konzultácie s Petrom Vargom

Právne a daňové konzultácie k praktickým aj podnikateľským témam.

 • Ako zdaňovať (efektívne) príjem z cenných papierov, derivátov alebo kryptomien? Môžem sa zdaneniu úplne vyhnúť? 
 • Ako sa právne a daňovo efektívne vyplácať z firmy ako spoločník? Možností je viacero. 
 • Je lepšie kúpiť byt /chatu/ cenné papiere ako fyzická alebo právnická osoba? 
 • Je pre mňa lepšia živnosť alebo s.r.o.? Čo so sociálnymi odvodmi? Môžem fakturovať ako živnostník do vlastnej firmy?
 • Škálovanie podnikania do zahraničia, využívanie offshore firiem. Môžem len tak v zahraničí platiť 0 % daň?
Mám záujem o konzultáciu Viac informácií

Chcete právne a účtovné šablóny zdarma?

Zadajte váš e-mail a my vám ich s radosťou pošleme. Buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.


Veria nám

vyše 200 ďalších klientov…