Top

Superodpočet

Superodpočet na vedu a výskum

V Českej republike existuje superodpočet už viac ako 10 rokov. Na Slovensku sa superodpočet stal atraktívnym nástrojom na daňovú optimalizáciu až so zdaňovacím obdobím roku 2018 a stále je atraktívnejší. Od zdaňovacieho obdobia 2020 si daňovník môže dokonca uplatniť viac ako 200 % nákladov na výskum a vývoj vo svojom daňovom priznaní.

Ako funguje superodpočet?

Predstavte si, že ste ako daňovník vynaložili na výskum a vývoj v roku 2018 10 000 EUR, v roku 2019 50 000 EUR a v roku 2020 až 100 000 EUR. Keďže každoročne vynakladáte na výskum a vývoj viac ako predošlý rok, zákon o dani z príjmov vám umožňuje uplatniť ešte určité navýšenie k štandardnému superdopočtu, ktorý dnes predstavuje 200 % nákladov vynaložených na výskum a vývoj v danom zdaňovacom období. Takže váš superodpočet je 200 % zo 100 000 EUR + 45 000 EUR = 245 000 EUR. Na dani z príjmov tak ušetríte 51 450 EUR.

Čo je výskum a vývoj?

Aby určitá vývojová aktivita daňovníka napĺňala znaky výskumu a vývoja je dôležité, aby táto aktivita mala prvky:

Novosti – Hľadanie neodhalených štruktúr alebo vzťahov, aplikácia poznatkov alebo techniky novým spôsobom, prvok novosti nebo novátorstvo (v rámci možných informácií, ktoré môžu byť k dispozícii v danej dobe).

Tvorivosti – Nové koncepty, nie bežné úlohy, resp. zmeny a rutinná činnosť. Nové metódy vyvinuté na vykonávanie bežných úloh sú zahrnuté v projekte.

Neistoty – Neistota v dosiahnutí výsledkov, neistota v oblasti nákladov alebo časovej realizácie. Ciele projektu stanovené pred začatím realizácie (z pohľadu dosiahnuteľnosti cieľov, spôsob merania výstupov). Samotné dosiahnutie cieľov.

Systematickosti – Skúmať javy a procesy podľa určitého, teoreticky i prakticky odôvodneného plánu, zámerne, cieľavedome a nie náhodne a improvizovane. Fázovanie projektu, míľniky, rozhodovací proces, personálna matica R&D aktivít, kvalifikácia a pozície zamestnancov.

Prenosnosti – Možnosti prevodu nových znalostí, nové, hlbšie chápanie javov, vzťahov, princípov so širším významom, očakávaný prínos, t.j. patent, licencia, chránený vzor apod., súvislosť s väčším celkom (napr. s inými činnosťami podniku).

Na superodpočte preto spolupracujeme s českou technickou spoločnosťou RESEA (www.resea.sk), ktorá sa venuje technickému posudzovaniu, či sa v danom prípade jedná o výskum a vývoj. Bez takéhoto technického posúdenia nie je možné plnohodnotne realizovať superodpočet, keďže to zvyšuje riziká spojené s prípadnou daňovou kontrolou.

Aké náklady si môžem takto uplatniť?

Aké sú skúsenosti s daňovými kontrolami?

Viac o tejto téme na našej konferencii https://www.carpathianag.sk/produkt/superodpocet-a-skusenosti-s-danovymi-kontrolami/