Top

Patent Box a optimalizácie pre IT a vývojové firmy

Aké sú zákonné spôsoby pre ušetrenie na daniach u IT firmách?

Čo je to Patent Box

Vďaka Patent Boxu môžu IT firmy, ktoré vyvíjajú softvér a iné R&D firmy, ktoré vyvíjajú rôzne vynálezy a technické riešenia platiť dane z príjmov na Slovensku aj pri sadzbe 10,5 %. Ak chcú napríklad slovenské IT firmy platiť nižšie dane, nemusia tak vymýšľať zložité a administratívne náročné cezhraničné riešenia.

Peter Varga vo svojom článku „Aj Slovensko vie byť daňovým rajom!“ pozitívne okomentoval snahy Slovenska aj vďaka Patent Boxu konkurovať iným zvýhodneným daňovým režimom v Európe. Ale práve Patent Box priniesol významný nástroj legálnej a legitímnej daňovej optimalizácie predovšetkým pre slovenské IT firmy. Aj keď relatívne oneskorene, Slovensko sa inšpirovalo inými IP Box režimami, s ktorými už relatívne dlhú dobu iné krajiny v Európe priťahujú pridanú hodnotu na ich územie.

Patent Box oslobodzuje od dane z príjmov až 50 % ziskov, ktoré daňovník dosiahne z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie: 

 • vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom;
 • počítačového programu, ktorý je výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom;

Patent Box rovnako umožňuje využiť toto oslobodenie od dane z príjmov aj daňovníkom, ktorí majú príjmy z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom.

 

Patent Box v skratke

Patent box je nový nástroj na podporu výskumu a vývoja na Slovensku, ktorý umožňuje oslobodiť výnosy plynúce z poskytnutia nehmotných aktív (tzv. licenčné príjmy) a príjmy z predaja výrobkov, na ktorých výrobu sa využíva patent alebo úžitkový vzor, od dane z príjmov právnických osôb, a to až do výšky 50 % týchto výnosov. Inými slovami, ak slovenská spoločnosť správne účtuje a splní aj iné podmienky, môže sa kvalifikovať na benefit v podobe zdaňovania ziskov pri sadzbe 10,5 % namiesto štandardných 21 %.

Patent Box tak oslobodzuje od dane z príjmov až 50 % ziskov, ktoré daňovník dosiahne z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie:

 • vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom;
 • počítačového programu, ktorý je výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom;

Patent Box rovnako umožňuje využiť toto oslobodenie od dane z príjmov aj daňovníkom, ktorí majú príjmy z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom.

Koľko ušetrí Patent Box

Daňovník môže prostredníctvom Patent Boxu dosiahnuť efektívnu sadzbu dane na úrovni 10,5 %. Keďže Patent Box často pre klientov kombinujeme so Superodpočtom (Superodpočet na výskum a vývoj), efektívne zdanenie tak môže byť niekoľko rokov 0 %. 

Predstavme si situáciu, že IT firma uskutočňuje experimentálny vývoj po dokončení ktorého má príjmy z licencií. Predpokladajme, že firma bude evidovať výnosy a náklady ako je uvedené v tabuľke (sumy sú v EUR): 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Výnosy z predaja licencií 0 0 200 000 500 000 750 000 1 000 000 1 200 000
Relevantné náklady na R&D 250 000 250 000 0 0 0 0 0
Odpisy 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Ostatné náklady 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000
Zisk 25 000 (strata) 50 000 (strata) 25 000 300 000 525 000 850 000 925 000
Superodpočet 625 000 625 000 12 500 150 000 262 500 425 000 400 000
Daň 0 0 0 0 0 0 13 125
Efektívna sadzba 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1,4 %

Základné podmienky pre uplatnenie Patent Boxu

Základným predpokladom je vykonávanie výskumno vývojových aktivít a správne účtovanie o nich. Vychádzajúc zo skúseností hlavne z kontrol účtovníctiev mladých IT spoločností sme zaznamenali viacero prípadov, kedy takéto spoločnosti o vývoji softvérov nesprávne účtovaliNielenže sa tým dopúšťali deliktov na úseku zákona o účtovníctva za čo im hrozí pokuta do výšky 2 % hodnoty aktív, nesprávne účtovanie môže neoprávnené znížiť podnikateľovi daňovú povinnosť a diskvalifikovať ho tiež od použitia Patent Boxu

Je preto nevyhnutné, aby sa o Patent Boxe účtovalo správne a vopred predvídať jeho použitie. Príslušné ustanovenia o Patent Boxe navyše na viacerých miestach indikujú požiadavku na daňovníka využívať vlastný výsledok výskumu a/alebo vývoja. Inými slovami, Patent Box vyžaduje, aby súčasťou personálneho aparátu, ktorý vytvára príslušné nehmotné výsledky výskumu a vývoja boli iba zamestnanci daňovníka

Vzhľadom na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce je pre daňovníkov prirodzene ekonomicky výhodnejšie siahnuť po tzv. kontraktoroch (t.j. SZČO, jednosobové s.r.o.), kde daňovo – odvodové zaťaženie je významne nižšie. Za určitých okolností a pri dobre vypracovaných zmluvách pokrývajúcich vytváranie diel a iných nehmotných výsledkov je možné požiadavku na zamestnancov opomenúť. Pokiaľ preto daňovník nespolupracuje s advokátom, ktorý sa v problematike Patent Boxu orientuje, môže to mať negatívny dopad na využitie Patent Boxu. 

Patent Box je teda potrebné vnímať ako inštitút, ktorého zákonná aplikácia zasahuje nielen do daňového práva, ale aj do účtovníctva a práva duševného vlastníctva

Musí mať spoločnosť pri uplatňovaní Patent Boxu iba zamestnancov?

Toto je veľmi zložitá téma z právneho ako aj daňovo-účtovného hľadiska. Celkom detailne sa jej venoval Peter Varga na nedávnych metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov, kde spolu prednášal tému Patent box aj so zástupcom z Ministerstva financií SR a kde sa načrtla aj téma využívania tzv. externistov (živnostníci alebo obchodné spoločnosti). Za určitých okolností môže spoločnosť takýchto externistov používať bez toho, aby si znížila daňovú výhodu z Patent boxu. Je však potrebné, aby tomu prispôsobila faktický a právny stav.

Viac o Patent Boxe

Téme Patent Box sa venujeme relatívne často. O téme píšeme články a prednášame na komerčných alebo metodikých prednáškach. Viac informácií môžete nájsť v našich článkoch a mediálnych výstupoch alebo videách a konferenciách.

Naše služby pri uplatnení patent boxu

Vďaka spolupráci s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax poskytujeme klientom nasledujúce služby a konzultácie k nasledujúcim témam: 

 • vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo;
 • analýza výpočtu dane a vyhotovenie príslušnej účtovnej dokumentácie k Patent Boxu;
 • vypracovanie zmlúv/ implementácia prvkov do existujúcich zmlúv s cieľom využiť Patent Box a ochrany IP; 
 • transakčné poradenstvo súvisiace s Patent Boxom;
 • zastupovanie klienta pred správcom dane a súdmi;
 •  spolupráci s českou technickou spoločnosťou RESEA zabezpečujeme aj technický audit výskumno vývojových činností daňovníka s cieľom identifikovať, či je možné tieto aktivity považovať za výskumno vývojové.

História Patent boxu a Patent boxy v Európe

Počiatky Patent Boxu je možné nájsť v Írsku ešte v 70. rokoch minulého storočia. Vtedajšia právna úprava umožňovala firmám licencujúcich niektoré formy duševného vlastníctva znížiť si daň z príjmov. Tento koncept bol ďalej postupne aplikovaný aj inými krajinami vrátane Francúzska, Luxemburska, Cypra alebo UK. Nedávno bolo úplne bežné založiť si offshore spoločnosť napríklad na Cypre a využívať pri fakturovaní v rámci skupiny zníženú sadzbu dane 2,5 % na príjmy z využívania duševného vlastníctva. 

Koncept Patent Boxu je dnes legislatívne veľmi populárny. Všade sa však uplatňuje už tzv. nexus princíp, ktorý znemožňuje daňovo zneužívajúce konania. Ako je možné vidieť z obrázku nižšie, Slovensko sa radí z tohto pohľadu medzi progresívne krajiny.

IT firma a daňová optimalizácia

Pre klientov operujúcich v oblasti IT štandardne v rámci služieb daňovej optimalizácie poskytujeme asistenciu nielen v oblasti Patent Boxu a Superodpočtu (Superodpočet na výskum a vývoj). 

Charakter ich aktivít totiž môže poskytovať priestor pre využitie viacero ďalších optimalizačných nástrojov. Našou úlohou je tak identifikovať u klienta priestor pre daňovú alebo odvodovú optimalizáciu a implementovať ho. 

Konferencie a školenia

Blockchain a dane

V rámci poskytovania právneho poradenstva našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax sme pracovali na množstvo “blochchain based” projektov. Išlo napríklad o tieto projekty: 

 • vytvorenie investičných fondov investujúcich do kryptomien; 
 • vytvorenie decentralizovanej burzy; 
 • pravidelné sporenie cez kryptomeny; 
 • príprava dokumentácie k službe správy kryptomien; 
 • daňové poradenstvo a daňová optimalizácia pri zdaňovaní kryptomien; 
 • security token offering; 
 • utility token offering;
 • účtovanie.  

Viac informácií o našej praxi v oblasti kryptomien nájdete na stránkach Highgate Law & Tax. Každopádne aj výskumno vývojové aktivity programátorov v oblasti blochchain sa vedia v princípe kvalifikovať do režimu Patent Box. 

Oblasť krypta totiž nie je možné vnímať izolovane. Aj keď sa často vymyká zo štandardného poznateľného sveta, je potrebné tomu pripísať prislúchajúce právne a daňové rámce. 

Jedným z takýchto rámcov je aj Patent Box alebo Superodpočet (Superodpočet na výskum a vývoj).

Často kladené otázky

Služba daňovej optimalizácie technicky predstavuje analýzu, kde na podklade finančných ukazovateľov firmy, jej obchodnej pozície, investičných plánov, právnych vzťahov, atď. sa u klienta usilujeme identifikovať zákonné možnosti zefektívnenia jeho podnikania z daňovo-odvodového hľadiska. Na druhej strane mu ukazujeme hranice, ktoré nie je ani zákonné, ani morálne prekračovať. 

Cena za túto analýzu je štandardne od 500 EUR do 5 000 EUR v závislosti od zložitosti firmy. Pri malých “jednoosobových sro” sa cena pohybuje okolo 500 EUR – 750 EUR. 

So stúpajúcou zložitosťou, prípadne zapojením cezhraničných elementov, táto odmena rastie. 

Službu poskytuje naša advokátska kancelária Highgate Law & Tax, takže súčasťou analýzy štandardne býva aj:

 • právny pohľad na prekročenie hranice trestnoprávnej zodpovednosti pri daňovej optimalizácií; 
 • analýza zahraničných možností aj s ohľadom na súčasné legislatívne obmedzenia (CFC pravidlá, vyššie sadzby dane, miesto skutočného vedenia, atď.) a právna obhájiteľnosť využívania zahraničných spoločností v kontexte základných slobôd v rámci EÚ; 
 • poradenstvo v súvislosti so sociálnym poistením pre majiteľov/štatutárov; 
 • prakticko-právne poradenstvo (t.j. administratíva riešení, problém s bankami, onboarding na zahraničných burzách, atď.)
 • analýza a prípadná implementácia preventívnych opatrení voči daňovým kontrolám; 

Základná cena za účtovníctvo pre “jednoosobovú sro” je 100 EUR/mesačne. Pre menšiu až stredne veľkú servisnú spoločnosť sa cena štandardne pohybuje od 300 EUR – 1 000 EUR. 

Finálna cena sa odvíja najmä od: 

 • miery automatizácie, ktorú dokážeme s klientom nastaviť, aby sa účtovníctvo nemuselo predražovať manuálnymi vstupmi; 
 • počtu účtovných úkonov; 
 • právnej zložitosti klienta.  

Určitá časť daňového a odvodového poradenstva je v cene za vedenie účtovníctva. Štandardne však súčasťou ceny nie je individuálne a komplexné daňové a odvodové poradenstvo. Klienti majú v takom prípade možnosť:

Rovnako ako pri daňovom a odvodom poradenstve, právne poradenstvo je štandardne mimo režimu vedenia účtovníctva. Klienti však majú možnosť: 

 

Po dohode o podmienkach spolupráce nastáva proces premiestnenia účtovnej agendy k nám. Pri malých spoločnostiach je prechod k nám relatívne jednoduchý a prebieha štandardne aj bez toho, aby bolo nutné niečo významné podnikať. Ak je prechod k nám realizovaný cez rok, vo všeobecnosti nie je nevyhnutná ani extrémna súčinnosť zo strany bývalého účtovníka. 

Pri väčších spoločnostiach (t.j. do 50 zamestnancov) strávime na “onboardingu” klienta prirodzene viac času. Snažíme sa o dosiahnutie ideálneho technického prepojenia medzi klientom (prípadne jeho systémami) a nami. Hlavným cieľom z našej strany je nastaviť spoluprácu od dňa jedna tak, aby procesne všetko fungovalo takmer na 100 %. 

Pri prechode účtovníctva k nám sa predovšetkým usilujeme, aby tento proces klienta absolútne obišiel. Komunikujeme priamo s pôvodným účtovníkom. Pokiaľ ten nie je kooperatívny, vo veľa prípadoch postačujú dáta z databáz, prípadne konečné stavy pri prechode účtovníctva cez rok.

Každý klient má prideleného svojho “account” účtovníka. Klient následne komunikuje so mzdovým účtovníkom a v individuálnych prípadoch s hlavným účtovníkom, daňovým alebo právnym poradcom. 

Výhoda spolupráce s nami spočíva v tom, že za nepremrštené ceny klient získava benefity spolupráce s inštitucionalizovaným poskytovateľom služieb s lokálnym prístupom. 

V tíme máme približne 15 účtovníkov a 5 poradcov, takže v prípade neočakávaného výpadku niektorého z nich je našou snahou, aby to klient čo najmenej pocítil. 

Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás alebo sa spýtajte osobne na konzultácii s Petrom Vargom.

Povedali o nás

“Ako firma podnikajúca primárne v online prostredí, oceňujeme na spolupráci so spoločnosťou Carpathian ich technickú vyspelosť. Automatizácia výmeny dát a prepojenie systémov nám šetrí náklady a zvyšuje kvalitu služby.”

Peter Hrbáčik
itrinity, s.r.o.

V prvom rade oceňujem profesionálny a zároveň ľudský prístup, ochota prispôsobiť sa špecifikám našej spoločnosti a komplexné poradenstvo v prípade potreby. Ďalej sú to inovácie, ktoré sa snažíte implementovať do účtovníctva a tým uľahčiť život klientom.

Amir Al Jabri
Goriffee s. r. o.

CARPATHIAN sme našli flexibilného a ochotného partnera, u mňa spájajúceho účtovnícke služby a právne poradenstvo “pod jednou strechou”.

Michal Kevicky
MJCH, s. r. o.

Moderné a spoľahlivé účtovníctvo. Kvalitné daňové poradenstvo, odporúčam.

Jakub Cambel
Magneting s. r. o.

Spolupracujeme s vami, pretože máte komplexný prehľad vo viacerých oblastiach. Pre nás, ako technologickú firmu je tiež kľúčové, že rozumiete nášmu biznisu ako funguje, pretože veľakrát prekonáva hranice, či už štátu alebo rôznych zákonov. Vážime si na vás to, že sa v týchto prienikoch vzdelávate a prinášate aktívne riešenia, ktoré vieme uchopiť a pretaviť do praxe.

Grigor Ayrumyan
WEZEO, s. r. o.

„S firmou Carpathian sa nám úžasne spolupracuje, nakoľko majú bohaté skúsenosti s účtovaním pre stredné a väčšie e-shopy. Vedeli nám poradiť a zautomatizovať procesy podľa našich potrieb, aby naše účtovníctvo s plus 5.000 faktúrami mesačne, pre nás už nebolo nočnou morou a desiatkami „manuálnej“ práce mesačne :)“

Adam Cvik
Bloom Cosmetics s.r.o.

„So službami Carpathian sme veľmi spokojní. Vďaka automatizácii účtovníctva s ním nemáme takmer žiadne starosti a môžeme sa tak viac venovať nášmu podnikaniu.“

Oskar Slanina
Topsell s. r. o.

Konzultácie

Osobné konzultácie s Petrom Vargom

Právne a daňové konzultácie k praktickým aj podnikateľským témam.

 • Ako zdaňovať (efektívne) príjem z cenných papierov, derivátov alebo kryptomien? Môžem sa zdaneniu úplne vyhnúť? 
 • Ako sa právne a daňovo efektívne vyplácať z firmy ako spoločník? Možností je viacero. 
 • Je lepšie kúpiť byt /chatu/ cenné papiere ako fyzická alebo právnická osoba? 
 • Je pre mňa lepšia živnosť alebo s.r.o.? Čo so sociálnymi odvodmi? Môžem fakturovať ako živnostník do vlastnej firmy?
 • Škálovanie podnikania do zahraničia, využívanie offshore firiem. Môžem len tak v zahraničí platiť 0 % daň?
Mám záujem o konzultáciu Viac informácií

Chcete právne a účtovné šablóny zdarma?

Zadajte váš e-mail a my vám ich s radosťou pošleme. Buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.


Veria nám

vyše 200 ďalších klientov…