Top

Daňová optimalizácia – tuzemské a zahraničné možnosti

Dane sú náklad ako každý iný. Hľadáme zákonné možnosti ako ich znížiť

Daňová optimalizácia

Efektívne daňovo optimalizovať dokážu aj dnes nielen veľké nadnárodné giganty ako Google, Facebook alebo Apple, ale aj malé slovenské spoločnosti. Tie dokonca, aby ušetrili aj desiatky percent ročne na daniach alebo odvodoch, v kritickom množstve prípadov nepotrebujú žiadne offshore spoločnosti

Nie každá daňová optimalizácia je však legálna. Rozmanitosť ekonomického života ako aj komplexnosť právnych predpisov vytvárajú priestor, v ktorom je pre laika náročné vedieť, kedy sa pri daňovej optimalizácií ocitol na trestnoprávnom území. Práve preto je dôležité, aby daňová optimalizácia bola analyzovaná a prípadne navrhovaná nielen z hľadiska daní a účtovníctva, ale aj z právneho a praktického hľadiska. 

Spolu s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax našim klientom takúto službu ponúkame. 

Naše služby v oblasti daňovej optimalizácie

Pre našich klientov analyzujeme ich podnikanie s cieľom nastaviť ho tak, aby bolo daňovo a odvodov efektívnejšie. V spolupráci s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax vypracúvame komplexnejšie daňové analýzy a stanoviská. V tejto súvislosti zabezpečujeme napríklad tieto služby:

 • analýza tuzemských (slovenských) možností na daňovú alebo odvodovú optimalizáciu podnikateľov;
 • transakčné daňovo-právne poradenstvo;
 • poradenstvo v oblasti výberu ideálnej formy podnikania (od úrovne s.r.o. alebo živnosť);
 • poradenstvo v oblasti vytvárania medzinárodných daňových štruktúr;
 • analýza existujúcej tuzemskej alebo medzinárodnej štruktúry s ohľadom na súlad s relevantnými slovenskými a medzinárodnými právnymi predpismi;
 • praktické poradenstvo pri offshore spoločnostiach;
 • poradenstvo pri anonymite vlastníctva;
 • poradenstvo v oblasti transferového oceňovania. 

Daňová optimalizácia príklady

Príklad 1: Firma dosiahne zisk. Zisk však nevyplatí spoločníkovi ako dividendu, ale daruje mu ho a vyhne sa tak dani z dividend. Právne predpisy takéto konanie formálne nezakazujú. Môžeme to považovať za:  

 • legálnu daňovú optimalizáciu (vyhnutie sa dani z dividend);
 • nelegálnu daňovú optimalizáciu, pričom sankciou je len dodanenie a pokuta;
 • nelegálnu daňovú optimalizáciu, pričom sa jedná aj o trestný čin skrátenia dane; a poistného.

 

Príklad 2: Slovák žijúci na Slovensku si založí v Spojených arabských emirátoch spoločnosť, odkiaľ fakturuje služby svojim klientom. Daň v Spojených arabských emirátoch je 0 % a tento Slovák sa združuje viac ako 183 dní roka na Slovensku. Opäť, žiadny právny predpis založenie a využívanie tejto spoločnosti nezakazuje. Môžeme to teda považovať za:  

 • legálnu daňovú optimalizáciu (vyhnutie sa dani z dividend);
 • nelegálnu daňovú optimalizáciu, pričom sankciou je len dodanenie a pokuta; 
 • nelegálnu daňovú optimalizáciu, pričom sa jedná aj o trestný čin skrátenia dane; a poistného.

 

Príklad 3: Podnikateľ podniká prostredníctvom svojej malej obchodnej spoločnosti, ktorá sa venuje IT službám. S cieľom využiť zvýhodnený daňovo-odvodový režim pre živnostníkov si založí živnosť, prostredníctvom ktorej fakturuje marketingové služby svojej spoločnosti. Presúva si tak zisk zo spoločnosti na živnosť. Predpokladajme, že cena za služby je trhová. Môžeme to teda považovať za:  

 • legálnu daňovú optimalizáciu (vyhnutie sa dani z dividend);
 • nelegálnu daňovú optimalizáciu, pričom sankciou je len dodanenie a pokuta;
 • nelegálnu daňovú optimalizáciu, pričom sa jedná aj o trestný čin skrátenia dane; a poistného.

 

Príklad 4: IT firma má vo svojom tíme 10 ľudí, ktorí pracujú z domu alebo v priestoroch spoločnosti na full time. Z týchto 10 ľudí sú dvaja na trvalý pracovný pomer a 8 sa rozhodli pracovať ako živnostníci, aby mali vyšší čistý príjem (Pracovné právo vrátane problematiky tzv. švarc systému). Môžeme takúto optimalizáciu považovať za

 • legálnu daňovú optimalizáciu (vyhnutie sa dani z dividend);
 • nelegálnu daňovú optimalizáciu, pričom sankciou je len dodanenie a pokuta;
 • nelegálnu daňovú optimalizáciu, pričom sa jedná aj o trestný čin skrátenia dane a poistného.

 

Príklad 5: Tehotná žena pracuje v spoločnosti svojho známeho. Ten vlastní aj iné spoločnosti. S cieľom zvýšiť si svoju materskú sa dohodnú. že posledné tri mesiace sa zamestná v jeho druhej spoločnosti, kde bude mať aj vyššiu mzdu. Môžeme takúto odvodovú optimalizáciu považovať za

 • legálnu daňovú optimalizáciu (vyhnutie sa dani z dividend);
 • nelegálnu daňovú optimalizáciu, pričom sankciou je len dodanenie a pokuta;
 • nelegálnu daňovú optimalizáciu, pričom sa jedná aj o trestný čin skrátenia dane a poistného.

Je daňová optimalizácia trestným činom?

Nie každá daňová optimalizácia je prirodzene nelegálna. Žiaľ, hranica medzi tým, čo je možné považovať za legálnu a nelegálnu optimalizáciu, je často nejasná. Na Slovensku nie je veľa prípadov, ktoré by boli analyzované v tomto kontexte aj z teoretického hľadiska. 

Jednou z výnimiek je kauza KTAG Andreja Kisku. Podstatou tohto daňového sporu bolo zahrnutie si nákladov na prezidentské voľby do daňových výdavkov firmy. Tento prípad nie je až tak zaujímavý z hľadiska toho, či dané náklady je možné považovať za daňové výdavky.

Jej pridaná hodnota totiž spočíva hlavne v tom, že daňovú optimalizáciu v danom kontexte vkladá do trestnoprávnej roviny. Ide o relatívne precedentnú vec v podmienkach slovenského daňového práva. Aké komplexné, komplikované a aj nepredvídateľné vie byť daňové právo nám tak táto kauza ukazuje dôsledne.

Kým agresívna daňová optimalizácia predstavuje daňový delikt, pri ktorom podnikateľovi hrozí dodanenie a pokuta, daňový podvod k tomu pridáva navyše aj trestnoprávny rozmer. Ekonomický a právny život je, žiaľ, tak rozmanitý, že nie vždy je jednoznačne možné ku každej ekonomickej kauze prisúdiť miesto iba v jednej z vyššie uvedených množín. A preto sa tieto množiny nepretínajú v jednom bode = podnikateľ (a teda aj jeho trestnoprávna pozícia) je v nejakej miere vystavený svojvoľnosti rozhodovacieho orgánu.

Daňová optimalizácia – pomoc advokáta

Predstavme si, že podnikateľ chce využiť nižšiu sadzbu dane v Maďarsku. Založí si tam firmu odkiaľ fakturuje svojej slovenskej spoločnosti. Presúva zisk z vyššieho daňového pásma do nižšieho. Pokiaľ podnikateľ nechce investovať do relevantného poradcu, vystačí si s internetom a svojim slovenským účtovníkom. Na internete si zistí, že maďarská sadzba dane je 9 % + lokálna daň (údaj z roku 2021), nájde si spoločnosť, ktorá mu maďarskú spoločnosť založí a poskytne sídlo a slovenský účtovník mu faktúry zaúčtuje. Ak do tejto štruktúry zapojí aj relevantného daňového poradcu, zistí, že tento typ prvoplánovej daňovej optimalizácie však má širší rozmer. Vyvstávajú totiž napríklad nasledujúce otázky:

 • Nemôže slovenský daňový úrad maďarskú firmu považovať za slovenskú firmu? Ako to riziko eliminovať?
 • Vyplatenie dividend z Maďarska podlieha v Maďarsku 15 % zrážkovej dani ? Ako to eliminovať?
 • Pravdepodobne sa na podnikateľovu slovenskú spoločnosť vzťahujú pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (§ 17h zákona o dani z príjmov) Ako to riziko eliminovať?

 

Advokát do celého kontextu prináša nevyhnutný právny rozmer v situáciách, kde písané právo nedáva jasnú odpoveď. Pri interpretácií využíva súdnu judikatúru, rozbor rôznych výkladov práva (teleologický, gramatický, historický, atď.) ako aj filozofiu a teóriu práva, po ktorých je potrebných siahnuť v nejasných situáciách. Môže ísť napríklad o nasledujúce témy:

 • Ak bude mať daňový úrad na celú štruktúru iný názor, spáchal touto štruktúrou podnikateľ trestný čin skrátenia dane a poistného?
 • Keďže tzv. CFC pravidlá (§ 51h zákona o dani z príjmov) sa vzťahujú na zahraničné spoločnosti, ktorých efektívne zdanenie je menšie ako 10 % (jedna z podmienok), spadajú do tohto rámca aj maďarské spoločnosti, respektíve je možné maďarské lokálne dane považovať za relevantné pre účely CFC pravidiel?
 • Ak daňový úrad vyžaduje od podnikateľa mať v Maďarsku relevantnú prítomnosť (t.j. priestory, zamestnancov, …), je to v súlade so základným právom EÚ – právom usadzovania sa v inej krajine? Môžem sa o toto právo pri štrukturovaní oprieť? V akej miere ma chráni? Naozaj v Maďarsku potrebujem mať prenajaté priestory?

Navyše, s daňovou optimalizáciou treba mať aj relevantné praktické skúsenosti.

 

Hlavne pri využívaní zahraničných spoločností podnikateľ potrebuje vedieť vopred, aká je napríklad prax bánk, do akej miery funguje výmena informácií, alebo koľko je možné očakávať administratívnych a finančných úskalí (t.j. povinný audit, AML procedúry, onboarding na zahraničných kryptoburzách, atď.).

V CARPATHIAN a Highgate Law & Tax preto spájame všetky elementy do jednej ucelenej služby. To je podstata prepojenia práva, daní a účtovníctva pod jednou strechou.

Našou úlohou je však aj kultivovať slovenské podnikateľské prostredie. Stále je totiž v ňom badať prvky ranokapitalistického obdobia, ktoré sa prejavujú napríklad vo veľmi agresívnom vnímaní možností pre daňovú optimalizáciu. Ak máme pestovať v spoločnosti zmysel pre právny štát a spoločenskú zodpovednosť, našou úlohou, ako lídra v oblasti daňového práva na Slovensku, jednoducho musí byť poukazovanie na zákonné limity.

Daňová optimalizácia musí byť zákonná, musí vychádzať z relevantných ekonomicko-právnych motívoch a musí byť autentická.

Daňové právo je komplikované

Zákon o dani z príjmov dnes obsahuje približne 100 000 slov. To je približne trikrát viac ako v roku 2004, keď nadobudla účinnosť veľká “Miklošova” daňová reforma. Počet slov v zákone síce na prvý pohľad pôsobí ako bezvýznamná štatistika, avšak čím komplikovanejší je zákon o dani z príjmov, tým viac možností na daňovú optimalizáciu môže poskytovať. A práve preto vedia optimalizovať aj “jednoosobé sročky”.

Daňová optimalizácia musí byť poctivá

Rovnako ako pri indexovaní vyhľadávania na Googli, tak aj daňová optimalizácia dnes musí byť poctivá, reálna a dostatočne uveriteľná na to, aby bola úspešná. Ak aj dosiahne agentúra dočasný úspech aplikovaním nového, neprirodzeného spôsobu zlepšenia vyhľadávania internetovej stránky, je pravdepodobné, že je to len dočasné a Google si s tým poradí.

Rovnako aj v daniach. Nie je možné sa spoliehať na súčasnú prax finančnej správy napríklad pri analyzovaní zložitejších operácií a štruktúr. Premlčacia doba je totiž v niektorých prípadoch až 10 rokov. To sa týka aj kryptomien. Spoločnosť postupne limituje k absolútnej transparentnosti, a preto musí dnes byť daňová optimalizácia postavená na pevných základoch, aby sa tak kvalifikovala do množiny legálnej a legitímnej daňovej optimalizácii.

Ak bude teda tento trend vyzbrojovania finančnej správy pokračovať, daňovníka to môže dobehnúť o niekoľko rokov.

Daňová optimalizácia a zahraničné možnosti

V prípade, ak podnikáte cezhranične, možnosti na optimalizáciu sa rozširujú. Nikdy v histórii nebolo fyzické presúvanie sa osôb a tovarov tak jednoduché ako v súčasnosti. Rovnako nikdy predtým nebolo tak jednoduché poskytovať služby z jedného konca sveta zákazníkovi nachádzajúcemu sa na druhom konci sveta. Vo svete sa stierajú hranice, vzdialenosti sa stávajú relatívnymi a viaceré podnikateľské možnosti stále viac reálnymi. Otvorený svet tak prináša možnosti využívať daňové výhody jednotlivých krajín za účelom optimalizácie daní, toku financií a ochrany majetku.

Medzinárodné daňové predpisy a regulácia sa však neustále menia, pričom narastajúca globalizácia komplikuje zdaňovanie cezhraničných, ale aj vnútroštátnych operácií. Podrobná znalosť tejto regulácie nám umožňuje pre našich klientov v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi navrhovať a implementovať účinné a efektívne daňové štruktúry, ktoré spĺňajú aktuálne regulačné požiadavky.

Často kladené otázky

Služba daňovej optimalizácie technicky predstavuje analýzu, kde na podklade finančných ukazovateľov firmy, jej obchodnej pozície, investičných plánov, právnych vzťahov, atď. sa u klienta usilujeme identifikovať zákonné možnosti zefektívnenia jeho podnikania z daňovo-odvodového hľadiska. Na druhej strane mu ukazujeme hranice, ktoré nie je ani zákonné, ani morálne prekračovať.

Cena za túto analýzu je štandardne od 500 EUR do 5 000 EUR v závislosti od zložitosti firmy. Pri malých “jednoosobových sro” sa cena pohybuje okolo 500 EUR – 750 EUR. So stúpajúcou zložitosťou, prípadne zapojením cezhraničných elementov, táto odmena rastie.

Službu poskytuje naša advokátska kancelária Highgate Law & Tax, takže súčasťou analýzy štandardne býva aj:

 • právny pohľad na prekročenie hranice trestnoprávnej zodpovednosti pri daňovej optimalizácií;
 • analýza zahraničných možností aj s ohľadom na súčasné legislatívne obmedzenia (CFC pravidlá, vyššie sadzby dane, miesto skutočného vedenia, atď.) a právna obhájiteľnosť využívania zahraničných spoločností v kontexte základných slobôd v rámci EÚ;
 • poradenstvo v súvislosti so sociálnym poistením pre majiteľov/štatutárov;
 • prakticko-právne poradenstvo (t.j. administratíva riešení, problém s bankami, onboarding na zahraničných burzách, atď.)
 • analýza a prípadná implementácia preventívnych opatrení voči daňovým kontrolám.

Základná cena za účtovníctvo pre “jednoosobovú sro” je 100 EUR/mesačne. Pre menšiu až stredne veľkú servisnú spoločnosť sa cena štandardne pohybuje od 300 EUR – 1 000 EUR.

Finálna cena sa odvíja najmä od:

 • miery automatizácie, ktorú dokážeme s klientom nastaviť, aby sa účtovníctvo nemuselo predražovať manuálnymi vstupmi;
 • počtu účtovných úkonov;
 • právnej zložitosti klienta.

Určitá časť daňového a odvodového poradenstva je v cene za vedenie účtovníctva. Štandardne však súčasťou ceny nie je individuálne a komplexné daňové a odvodové poradenstvo. Klienti majú v takom prípade možnosť:

Rovnako ako pri daňovom a odvodom poradenstve, právne poradenstvo je štandardne mimo režimu vedenia účtovníctva. Klienti však majú možnosť:

Po dohode o podmienkach spolupráce nastáva proces premiestnenia účtovnej agendy k nám. Pri malých spoločnostiach je prechod k nám relatívne jednoduchý a prebieha štandardne aj bez toho, aby bolo nutné niečo významné podnikať. Ak je prechod k nám realizovaný cez rok, vo všeobecnosti nie je nevyhnutná ani extrémna súčinnosť zo strany bývalého účtovníka.

Pri väčších spoločnostiach (t.j. do 50 zamestnancov) strávime na “onboardingu” klienta prirodzene viac času. Snažíme sa o dosiahnutie ideálneho technického prepojenia medzi klientom (prípadne jeho systémami) a nami. Hlavným cieľom z našej strany je nastaviť spoluprácu od dňa jedna tak, aby procesne všetko fungovalo takmer na 100 %.

Pri prechode účtovníctva k nám sa predovšetkým usilujeme, aby tento proces klienta absolútne obišiel. Komunikujeme priamo s pôvodným účtovníkom.

Pokiaľ ten nie je kooperatívny, vo veľa prípadoch postačujú dáta z databáz, prípadne konečné stavy pri prechode účtovníctva cez rok.

Každý klient má prideleného svojho “account” účtovníka. Klient následne komunikuje

so mzdovým účtovníkom a v individuálnych prípadoch s hlavným účtovníkom, daňovým alebo právnym poradcom.

Výhoda spolupráce s nami spočíva v tom, že za nepremrštené ceny klient získava benefity spolupráce s inštitucionalizovaným poskytovateľom služieb s lokálnym prístupom.

V tíme máme približne 15 účtovníkov a 5 poradcov, takže v prípade neočakávaného výpadku niektorého z nich je našou snahou, aby to klient čo najmenej pocítil.

Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás alebo sa spýtajte osobne na konzultácii s Petrom Vargom.

Povedali o nás

“Ako firma podnikajúca primárne v online prostredí, oceňujeme na spolupráci so spoločnosťou Carpathian ich technickú vyspelosť. Automatizácia výmeny dát a prepojenie systémov nám šetrí náklady a zvyšuje kvalitu služby.”

Peter Hrbáčik
itrinity, s.r.o.

V prvom rade oceňujem profesionálny a zároveň ľudský prístup, ochota prispôsobiť sa špecifikám našej spoločnosti a komplexné poradenstvo v prípade potreby. Ďalej sú to inovácie, ktoré sa snažíte implementovať do účtovníctva a tým uľahčiť život klientom.

Amir Al Jabri
Goriffee s. r. o.

CARPATHIAN sme našli flexibilného a ochotného partnera, u mňa spájajúceho účtovnícke služby a právne poradenstvo “pod jednou strechou”.

Michal Kevicky
MJCH, s. r. o.

Moderné a spoľahlivé účtovníctvo. Kvalitné daňové poradenstvo, odporúčam.

Jakub Cambel
Magneting s. r. o.

Spolupracujeme s vami, pretože máte komplexný prehľad vo viacerých oblastiach. Pre nás, ako technologickú firmu je tiež kľúčové, že rozumiete nášmu biznisu ako funguje, pretože veľakrát prekonáva hranice, či už štátu alebo rôznych zákonov. Vážime si na vás to, že sa v týchto prienikoch vzdelávate a prinášate aktívne riešenia, ktoré vieme uchopiť a pretaviť do praxe.

Grigor Ayrumyan
WEZEO, s. r. o.

„S firmou Carpathian sa nám úžasne spolupracuje, nakoľko majú bohaté skúsenosti s účtovaním pre stredné a väčšie e-shopy. Vedeli nám poradiť a zautomatizovať procesy podľa našich potrieb, aby naše účtovníctvo s plus 5.000 faktúrami mesačne, pre nás už nebolo nočnou morou a desiatkami „manuálnej“ práce mesačne :)“

Adam Cvik
Bloom Cosmetics s.r.o.

„So službami Carpathian sme veľmi spokojní. Vďaka automatizácii účtovníctva s ním nemáme takmer žiadne starosti a môžeme sa tak viac venovať nášmu podnikaniu.“

Oskar Slanina
Topsell s. r. o.

Konzultácie

Osobné konzultácie s Petrom Vargom

Právne a daňové konzultácie k praktickým aj podnikateľským témam.

 • Ako zdaňovať (efektívne) príjem z cenných papierov, derivátov alebo kryptomien? Môžem sa zdaneniu úplne vyhnúť? 
 • Ako sa právne a daňovo efektívne vyplácať z firmy ako spoločník? Možností je viacero. 
 • Je lepšie kúpiť byt /chatu/ cenné papiere ako fyzická alebo právnická osoba? 
 • Je pre mňa lepšia živnosť alebo s.r.o.? Čo so sociálnymi odvodmi? Môžem fakturovať ako živnostník do vlastnej firmy?
 • Škálovanie podnikania do zahraničia, využívanie offshore firiem. Môžem len tak v zahraničí platiť 0 % daň?
Mám záujem o konzultáciu Viac informácií

Chcete právne a účtovné šablóny zdarma?

Zadajte váš e-mail a my vám ich s radosťou pošleme. Buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.


Veria nám

vyše 200 ďalších klientov…