Top

Daňová kontrola

Činnosť správcu dane, ktorého súčasťou je aj daňová kontrola je azda po trestnom konaní najinvazívnejším zásahom štátu do slobody podnikania a majetku osoby. Čo teda vieme o daňovej kontrole? 

Účel daňovej kontroly

Účel daňovej kontroly je vo všeobecnosti úplne zrejmý. Správca dane má pri daňovej kontrole štandardne preveriť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Žiaľ, predovšetkým pri daňových kontrolách na DPH dochádzalo hlavne v nedávnej minulosti, ale sčasti dochádza stále aj v súčasnosti k rôznym obsahovým ako aj procesným excesom zo strany daňových úradov. Niet preto divu, že viacerí dotknutí podnikatelia považovali daňové kontroly ako účelový nástroj konkurencie/nepriateľov v podnikateľskom boji. Rovnako vzhľadom na niektoré skúseností sa javí, že daňové kontroly sa využívali aj ako nástroj na nelegitímne zbohatnutie tzv. „vybavovačov“ v pozadí.

Viac o tom Peter Varga poskytoval v rozhovore pre Trend

Daňová kontrola spätne

Daňovú kontrolu správcovia dane vykonávajú za už ukončené zdaňovacie obdobia. Daň je na základe daňovej kontroly možné vyrubiť najneskôr po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie odpočtu DPH. 

Avšak v prípadoch, kedy si daňovník uplatňuje odpočítanie daňovej straty pre účely dane z príjmov, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná. A zasa pri uplatnení medzinárodných daňových zmlúv možno vyrubiť daň alebo rozdiel dane alebo uplatniť nárok na napríklad na odpočet DPH najneskôr do desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie napríklad odpočtu DPH. 

Daňová kontrola skúsenosti

Zastupujeme stovky klientov v štandardných úkonoch pred správcami dane v rámci poskytovania účtovných služieb. V niektorých prípadoch je však hlavne v súvislosti s daňovými kontrolami nevyhnutne aplikovať  strategickejší prístup. A tam už zastupuje klientov naša advokátska kancelária Highgate Law & Tax, ktorá sa špecializuje práve na daňové právo. 

Musíme povedať, že skúsenosti s daňovými kontrolami sú rozpačité. V niektorých prípadoch, žiaľ, názory a rozhodnutia správcov dane sú ďaleko za hranicou sféry v ktorej je možné rozumne očakávať legitímnu pôsobnosť správcov dane pri právom predvídanom výklade právnych noriem. V praxi sa takáto svojvoľnosť prejavuje napríklad nesprávnou aplikáciou inštitútov „získanie daňovej výhody“ a „daňového podvodu“ a ich zamieňaním, „ad hoc“ aplikáciu regulácie transferového oceňovania pri uznaní práva na odpočet DPH alebo požadovanie unesenia dôkazného bremena daňovými subjektami vo veľmi neprimeranej miere. Často krát sa tiež javí, že správca dane má za cieľ (najmä kvôli cieľom pri výbere daní) vymôcť finančné prostriedky od jediného zdravého daňovému subjektu v rámci kontaminovaného obchodného reťazca a to napriek tomu, že tomuto daňovému subjektu nebolo preukázané, že vedel alebo vedieť mohol o neštandardnosti jeho aj nepriamych obchodných partnerov.   

Viac o tom Peter Varga poskytoval v rozhovore pre Trend

Daňová kontrola na DPH

Nepriznať nárok na odpočet DPH a prípadne aj pri tom istom tovare dodanenie následného intrakomunitárneho dodania na výstupe (tzv. „double dip“) vie byť bezpochyby najmä pre tovarové spoločnosti operujúce s nižšou maržou likvidačné. Predstavte si spoločnosť, ktorá obchoduje s 10 % maržou a ktorej čistý zisk predstavuje napríklad 3 % obratu. Ak pri takejto spoločnosti daňový úrad odmietne priznať odpočet DPH napríklad pri 12 daňových kontrolách za sebou (v praxi býva aj 36 daňových kontrol za sebou), firmu môže podnikateľ poslať do konkurzu. A to nehovoríme o situáciách, kedy správca dane požaduje aj úhradu DPH na výstupe pri tom istom tovare, kde odmietol priznať odpočet DPH. 

danova-kontrola-na-dph

Problém hlavne s daňovými kontrolami pri DPH však nie je iba v akejsi invazívnejšej, respektíve v niektorých prípadoch doslova účelovej aplikácií práva zo strany daňových úradov. Problémom je aj skutočnosť, že spoločnosť sa nemusí vedieť efektívne brániť ani následne pred súdmi. A práve súdy majú v správnom súdnictve, kde vykonávajú prieskum zákonnosti rozhodnutí správcu dane poskytnúť nestranný a zákonný pohľad a daňovému subjektu garanciu, že bude prijaté zákonné rozhodnutie. Avšak ak by aj súd rozhodol v prospech daňového subjektu, rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR je skôr právoplatné a exekuovateľné. Totiž iba v ojedinelých prípadoch súd nariadi aj odklad vykonateľnosti takéhoto rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR. 

Napriek tomu sa však dá úspešne brániť aj v daňových sporoch. Argumentáciu je potrebné uvádzať jasnú a transparentnú a nedávať tak zbytočne priestor správcom dane a následne súdom chopiť sa slabších bodov vašej obrany. Keďže na Slovensku, žiaľ, neexistujú špecializovaní sudcovia, ich rozhodovacia činnosť je v daňových sporoch skôr činnosťou prieskumu procesnej čistoty na úrovni finančnej správy. A preto máte štandardne vyššiu pravdepodobnosť uspieť, keď identifikujete procesné prešľapy správcu dane ako klásť dôraz na hmotnoprávne aspekty sporu. 

Daňová kontrola a prevencia

V súvislosti s právnou neistotou, ktorá je typická pre slovenské daňové právo klientom preto nastavujeme ich podnikanie s dôrazom na prevenciu. Venujeme sa napríklad:  

  • Prevencii pred rizikom daňových kontrol; 
  • Ochrane majetku spoločnosti ako konečných užívateľov príjmov; 
  • Efektívnemu zabezpečeniu kontinuity podnikania v prípade daňovej kontroly; 
  • Holdingovým štruktúram. 

Práve prevencia je jeden z kľúčových nástrojov na efektívnejší boj voči likvidačným dôsledkom daňových kontrol. V prípade, ak podnikateľ si nechráni svoj majetok a podnikanie preventívne, po oznámení o začatí daňovej kontroly môže byť akékoľvek presúvanie nielen majetku, ale aj podnikania (napríklad začať fakturovať z inej spoločnosti) trestným činom. 

Daňová kontrola prenájom bytu

Vznikom kapitálovo silnej vyššej strednej vrstvy na Slovensku sa rozmohol aj investičný nákup nehnuteľností. Aj u našich klientov evidujeme viacero daňových kontrol zameraných na kontrolu uplatneného odpočtu DPH pri kúpe nehnuteľnosti (najmä po novele zákona o DPH na základe ktorej je prenájom bytu oslobodený od DPH) alebo na vrátenie DPH štátu pri následných prevodov nehnuteľností, ktoré boli obstarané s odpočtom DPH. 

Viac o tejto téme nájdete v online seminári od Petra Vargu: Kúpa nehnuteľnosti na fyzickú alebo právnickú osobu? Dane a odvody. 

Daňová kontrola offshore firmy

S globalizáciou je stále štandardnejšie pre slovenských daňových rezidentov zakladať spoločnosti v zahraničí. V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy, že aj úplne nevinná holdingová spoločnosť v zahraničí založená napríklad kvôli požiadavke investora alebo ochrane majetku môže extrémne zvýšiť daňové povinnosti slovenských konečných užívateľov výhod. Extrémny dopad nových pravidiel napríklad na českú holdingovú spoločnosť priblížil Peter Vargu v seminári pre Verlag Dashover : Offshore poradenstvo. 

Nielen zmeny prístupu bánk, daňových úradov, ale aj naše skúsenosti s automatickou výmenou informácií a cezhraničnej pomoci daňových orgánov s výkonom rozhodnutí nám dávajú jasnú indikáciu, že staré umelé štruktúry už dnes platia. Viac o tejto téme vo videu od Petra Vargu: Oplatí sa vôbec mať dnes offshore firmu? Ak áno, komu a kedy?

Pri nastavovaní zahraničného podnikania/štruktúr je tak nevyhnutné celú problematiku uchopiť nielen z hľadiska daňového poradenstva, ale predovšetkým z právneho hľadiska (napríklad vylúčenie trestnoprávnej zodpovednosti) a obhájiteľnosti danej štruktúry, dopadov na celkové podnikanie a predovšetkým praktických aspektov.  

Daňová kontrola a zdaňovanie kryptomien

Nepriznanie príjmov z predaja kryptomien (aj zámeny kryptomeny za kryptomenu) je trestným činom. Aké sú však iné možnosti pri zdaňovaní kryptomien, ak fyzická osoba nechce platiť 25 % daň a 14 % zdravotný odvod? Viac o zdaňovaní kryptomien nájdete tu.


Najčastejšie otázky o daňových kontrolách 

Kto je správca dane

Správca dane sú orgány verejnej správy v závislosti od toho v koho pôsobnosti sa výber a kontrola predmetnej dane nachádza. V prípade dani z príjmov alebo DPH je správcom dane daňový úrad. V prípade napríklad dani z nehnuteľnosti je to obec.

Ako presne prebieha daňová kontrola

Daňová kontrola prebieha na základe oznámenia o začatí daňovej kontroly. Tomu predchádza niekedy tzv. miestne zisťovanie na základe ktorého správca dane zisťuje skutočnosti dôležité pre správny výpočet a odvedenie dane. Niekedy daňová kontrola začína na podnet orgánov činných v trestnom konaní. Veľmi významným podnetom sa čoraz častejšie stávajú informácie od Finančnej spravodajskej jednotky Ministerstva vnútra SR, ktorá získava dáta napríklad od komerčných bánk.

Daňová kontrola je zavŕšená protokolom. Na podklade výsledkov daňovej kontroly nasleduje tzv. vyrubovacie konanie (ak je v protokole nejaký nález), ktorého zavŕšením je rozhodnutie správcu dane (napríklad daňového úradu). Voči tomuto rozhodnutiu je možné uplatňovať opravné prostriedky, pričom sa daňovník procesne môže dostať aj na Európsky súd pre ľudského práva.

Ako dlho trvá daňová kontrola

Daňová kontrola by nemala trvať dlhšie ako jeden rok. V prípade, ak súčasťou daňovej kontroly je napríklad medzinárodná výmena informácií, daňová kontrola môže trvať aj dlhšie.

Daňová kontrola premlčacia doba

„Premlčacia doba“ pri daňovej kontrole je naviazaná na zánik práva štátu na vyrubenie dane. To nastáva po 5, 7, respektíve 10 rokoch v závislosti od typu dane a jednotlivých okolností.

Daňová kontrola a pokuty

Ak správca dane (napríklad daňový úrad) vydá rozhodnutie na podklade daňovej kontroly, ktorým vyrubuje daňovníkovi daň, súčasťou tohto „dodanenia“ štandardne býva aj pokuta alebo úrok z omeškania. Výska týchto sankcií sa odvíja od okolností daného prípadu. V určitých prípadoch môže dosahovať aj dvojnásobok „dodanenej“ sumy.

Vyhýbanie sa daňovej kontrole (je to múdre?)

Určite nie. Vyhýbanie sa daňovej kontrole môže mať významné negatívne dôsledky nielen na spoločnosť (napríklad určenie daní podľa pomôcok), ktorá je predmetom daňovej kontroly, ale aj na zodpovednú fyzickú osobu. Za určitých okolností môže byť táto fyzická osoba trestne stíhaná. K daňovej kontrole je preto určite žiadúce pristupovať koncepčne aj v spolupráci s daňovým advokátom.