Top

Daňové poradenstvo

Medzinárodné zdaňovanie

Je všeobecným trendom nielen na Slovensku klásť oveľa väčší dôraz na zabraňovanie presúvaniu ziskov do krajín s nižším daňovým zaťažením. Na Slovensku bolo pre tento účel prijatých množstvo opatrení a to vrátane CFC pravidiel pre fyzické alebo právnické osoby, 35 % zrážky dane, novej definície pre miesto skutočného vedenia, reguláciu transferového oceňovania, hybridných nesúladov, atď. Ak by aj daňovník našiel v tejto spleti technicky relatívne detailných pravidiel dieru, správca dane sa môže pokúsiť využiť napríklad tieto ustanovenia:

Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane. Na právny úkon, viacero právnych úkonov alebo iné skutočnosti uskutočnené bez riadneho podnikateľského dôvodu alebo iného dôvodu, ktorý odráža ekonomickú realitu, a ktorých najmenej jedným z účelov je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, sa pri správe daní neprihliada.

Tento trend je teda bežným javom v celej Európe. Prináša však okrem legitímnych snáh štátov pre spravodlivejšie zdanenie aj množstvo neprimeranej administratívy a riziko extenzívnej svojvoľnosti zo strany správcov dane. Preto pri akomkoľvek vzťahu so zahraničím nestačí len mať dobrý úmysel postupovať v súlade s daňovými predpismi, je potrené, aby predmetné vzťahy boli v prípade daňovej kontroly obhájiteľné. To platí o to viac, ak sa daňovník častokrát dnes nevie domôcť spravodlivosti na súde alebo sa jej domôže neskoro, keďže medzičasom sa rozhodnutie správcu dane stalo vykonateľným.

Medzinárodné zdaňovanie a naše poradenstvo

Medzinárodné zdaňovanieNašim klientom poskytujeme komplexné daňové poradenstvo. Naše poradenské služby sú založené na detailnej znalosti podnikania klienta a aktuálnej daňovej regulácie. Keďže v našom tíme spájame daňové a účtovné poradenstvo s pohľadom advokáta (prostredníctvom našej advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax), vieme tak klientom navrhnúť efektívne a účinné nastavenie ich daňových štruktúr a zabezpečiť súlad s daňovou reguláciou. Veľmi intenzívne a relatívne často sa zaoberáme cezhraničnými daňovými presahmi.

Naše služby v oblasti medzinárodného zdaňovania

DAŇOVÉ PORADENSTVO S PRIDANOU HODNOTOU

Nie sme obyčajní daňoví poradcovia. Hlavne v spojení s našim CEO a advokátom Petrom Vargom, ktorý sa špecializuje na túto problematiku, poskytujeme špičkové daňové poradenstvo založené na vedomostiach, kreativite, precíznosti a dôkladnej znalosti daňových zákonov. Sme totiž toho názoru, že nie je možné poskytnúť komplexnú daňovú radu, pokiaľ súčasťou tímu nie je daňový právnik s vášňou pre ústavné právo. Našou výhodou je preto tím zložený z daňových poradcov, účtovníkov a daňových právnikov, vďaka ktorému dokážeme spoločnostiam pomáhať predchádzať vzniku daňových sporov alebo ich riešiť, ak vzniknú.

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA

Ak vás tiež zaujíma, ako by ste vy alebo vaša spoločnosť mohli efektívnejšie manažovať svoje daňové a odvodové povinnosti, radi sa na vašu situáciu pozrieme.