Top

Zabezpečenie záväzku medzi podnikateľmi v elektronickej podobe. V čom je chyba?

Kontraktuálna sloboda je jedným zo základných civilných práv a predpokladom pre existenciu podstatnej časti občianskoprávnych vzťahov. Treba ňou chápať najmä možnosť slobodne si usporiadať vzájomné vzťahy do právnej podoby.

Okrem bežných zmlúv vystupujúcich v pozícii primárnych záväzkov, existujú aj viaceré periférne kontrakty, akými sú napríklad akcesorické zmluvy alebo doložky. Ich podstata spočíva v tom, že ich právny osud je neoddeliteľne spojený s primárnou zmluvou. Avšak ich vznik je rovnako ako pri primárnych zmluvách otázkou zmluvnej slobody.

Moderná doba so sebou priniesla aj istú zmenu negociačných procesov a realizácie už spomínanej zmluvnej slobody. Ide najmä o nástup elektronických zariadení a internetu, ktorý sa stal prostriedkom pre uzavieranie zmlúv a obchodné jednania. Nemožno zabúdať ani na prínos zaručeného elektronického podpisu, ktorý moderné kontraktuálne tendencie posilnil.

Nakoľko hovoríme o slobode, nemali by platiť reštrikcie, teda pokiaľ nie sú opodstatnené.

Jedna tu však je a súvisí práve s akcesorickými záväzkami. Najmä v business sektore je niekedy dôležité poistiť si splnenie Vášho kontraktu prostredníctvom zmluvných pokút, kreditov alebo iných foriem sankcií.

Za iných okolností by ste vy ako podnikatelia mali možnosť uzavierať zmluvy o zabezpečení záväzkov slobodne prostredníctvom internetu a elektronických zariadení.

Avšak náš zákon č.22/2004 Z.z.  o elektronickom obchode vo svojom ustanovení §5 ods. 8 zakazuje uzavieranie zmlúv o zabezpečení záväzkov prostredníctvom elektronických zariadení. Táto norma je však v príkrom rozpore s ustanovením Článku 9 ods. 2 písm. c) Smernice EÚ o elektronickom obchode. Smernica totiž ustanovuje len dva zabezpečovacie inštitúty, ktoré môžu byť členským štátmi pri transponovaní jej znenia do podoby zákona vylúčené z možnosti uzavierania prostredníctvom elektronických zariadení. Napriek tomuto ustanoveniu, Slovenská republika vylúčila možnosť uzavrieť zabezpečenie záväzku aj pre prípady, akým je zmluvná pokuta, ktorej sa toto obmedzenie netýka. Atmosféra však začína gradovať v okamihu, keď zistíte, že tento zákaz je explicitne zavedený aj pre zabezpečovacie záväzky uvedené v Obchodnom zákonníku.

Vytvára sa tak situácia, kedy zabezpečovacie záväzky zo zmlúv uzavretých prostredníctvom elektronických prostriedkov sú absolútne neplatné, a teda aj nevymožiteľné.

Nakoľko ide o zásadný a neprimeraný zásah do zmluvnej slobody, núka sa otázka, ako tento stav riešiť? Je riešením kapitulovanie pred zákonom alebo asertívna ochrana svojich záujmov?

Ak ste si vybrali tú odvážnejšiu možnosť, riešenie nevymožiteľnosti zmluvnej pokuty a finančnej ujmy, ktorá Vám tým bola spôsobená, sa skrýva v pojme- vertikálny účinok smerníc EÚ.  Podstata vertikálneho účinku Smerníc spočíva stručne povedané v tom, že napriek nevymožiteľnosti plnenia v spore inter partes, vzniká nárok na vymáhanie vzniknutej ujmy voči Slovenskej republike, a to práve z titulu možného pochybenia pri transponovaní práva EÚ.

Ak Vám nechýba odvaha a presvedčenie v ochranu svojich právnych záujmov, máte možnosť obrátiť sa na nás. 

Compliance a regulácia