Top

Môže e-shop stanoviť spotrebiteľovi pokuty a sankcie?

Čoraz väčší rozvoj nakupovania prostredníctvom internetu so sebou priniesol nielen potenciál nadobudnutia zisku pre obchodníkov, ale aj riziká a zákonné povinnosti, ktoré s tým súvisia. Častokrát nejde len o bežné riziká akými sú napríklad poškodenie tovaru pri preprave, nedoručenie zásielok alebo problémy s doplnením sortimentu v čase vysokého dopytu po tovaroch. Pojem „riziko podnikania“ totiž s príchodom zákonných regulácií online predaja nadobudol nový rozmer.

Online predaj je upravený predovšetkým zákonom č.102/2014 Z.z., ktorý je výsledkom transpozície práva Európskej Únie. V tomto článku sa však nebudeme uvedenému zákonu hlbšie venovať. Naopak, oboznámime Vás s reguláciami, ktoré so spotrebiteľskými zmluvami bezprostredne súvisia a o ich existencii ste možno ani nevedeli.

Konkrétne sa zameriame na situáciu, kedy e-shop vo svojich Všeobecných obchodných podmienkach stanovuje finančné sankcie pre zákazníkov- spotrebiteľov. Ako už bolo povedané, podnikanie v online prostredí nesie so sebou isté riziká. Jedným z nich je aj to, že Vám spotrebiteľ neprevezme tovar.

Skôr ako sa dostaneme k podstate veci, je potrebné pripomenúť, že okamihom prijatia- akceptácie objednávky spotrebiteľa zo strany e-shopu vzniká zmluva. Teda ide o právny vzťah medzi Vami a zákazníkom, ktorý Vás ako aj druhú zmluvnú stranu zaväzuje k jeho naplneniu. To samozrejme platí do okamihu, kedy nedôjde k splneniu zmluvy alebo jej zrušeniu napríklad formou odstúpenia. Teda ak predmetom zmluvy je dodanie tovaru, je povinnosťou spotrebiteľa tovar zaplatiť a prevziať.

Čo ak spotrebiteľ tovar neprevezme?

Ide o pomerne frekventovanú situáciu, ktorá spôsobuje vynaloženie Vašich nákladov na prepravu a faktickú stratu príjmu z predaja. Mnoho e-shopov sa však rozhodlo riešiť túto situáciu ustanovením finančnej sankcie- zmluvnej pokuty v rámci ich Všeobecných obchodných podmienok. Je však takýto postup v súlade so zákonom?

Ako už bolo vyššie uvedené, tento článok Vám odhalí regulácie, s ktorými ste možno nepočítali. Odpoveď na súlad Vašich zmluvných ustanovení so zákonom Vám poskytne Občiansky zákonník. Ustanovenie §53 ods. 4 poskytuje demonštratívny výpočet tzv. neprijateľných zmluvných podmienok. V našom prípade za rozhodujúce považujeme ustanovenie §53 ods. 4 písm. k) a s). Zákon tu explicitne uvádza, že obchodník nesmie požadovať od spotrebiteľa zaplatenie neprimerane vysokej sumy ako sankcie spojenej s nesplnením záväzku spotrebiteľa. Na podporu tohto imperatívu vystupuje aj ustanovenie písmena s), ktoré zakazuje obchodníkovi požadovať od spotrebiteľa zaplatenie sankcie za porušenie jeho povinností, ktorá je hodnotou neprimerane vyššia ako hodnota jeho záväzku.

Ak si kladiete otázku, čo sa chápe pod neprimerane vysokou sankciou, mohli by sme povedať, že ide o stanovenie takej výšky sankcie, ktorá výrazne presahuje cenu predmetu záväzku alebo je spôsobilá jej konkurovať.

Napríklad: Ak e-shop ustanoví, sankciu na taxatívnom princípe, teda tak, že za neprevzatie tovaru bude požadovať sankciu napr. 15 EUR, tak táto podmienka by mohla byť v rozpore so zákonom v prípade objednávok, ktorých cena je nižšia alebo podobná výške sankcie. Naopak v prípade objednávok, ktorých hodnota sa pohybuje napríklad na sume 150 EUR a vyššie, by výška sankcie nemala byť v rozpore so zákonom.

Viete však aký je nedostatok tejto argumentácie? Je ním skutočnosť, že zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode vo svojom ustanovení §5 ods. 8 zakazuje uzavieranie zmlúv o zabezpečení záväzkov prostredníctvom elektronických zariadení. Táto norma je však v príkrom rozpore s ustanovením Článku 9 ods. 2 písm. c) Smernice EÚ o elektronickom obchode. Smernica totiž ustanovuje len dva zabezpečovacie inštitúty, ktoré môžu byť členským štátmi pri transponovaní jej znenia do podoby zákona vylúčené z možnosti uzavierania prostredníctvom elektronických zariadení. Napriek tomuto ustanoveniu, Slovenská republika vylúčila možnosť uzavrieť zabezpečenie záväzku aj pre prípady, akým je zmluvná pokuta, ktorej sa toto obmedzenie netýka.

Dochádza teda k situácii, kedy zmluvná pokuta nebude platná z titulu rozporu so zákonom, avšak oprávnenej strane vzniká nárok na vymáhanie vzniknutej ujmy voči Slovenskej republike, práve z titulu možného pochybenia pri transponovaní práva EÚ.

Ak Vás tento článok zaujal a kladiete si otázku, ako postupovať pri vypracovaní Všeobecných obchodných podmienok Vašej spoločnosti alebo ochrany Vašich práv a obchodných záujmov, neváhajte sa na nás obrátiť.

Compliance a regulácia