Top

Má cestovná kancelária povinnosť dodržiavať zákon o online predaji?

V tomto príspevku sa pozrieme na compliance povinnosti podnikateľa, ktorý je cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou (predávajúci). Oba tieto business modely sú založené na predaji alebo sprostredkovaní predaja produktov konečnému spotrebiteľovi, teda fyzickej osobe, ktorá kupuje produkty na svoje osobné súkromné účely.

Okrem povinností stanovených zákonom o cestovných kanceláriách (zákon č. 281/2001 Z.z.) a Občianskeho zákonníka sa na predávajúceho vzťahujú aj povinnosti stanovené zákonmi o ochrane spotrebiteľa. Tu do popredia vystupuje najmä zákon č. 250/2007 Z.z., ktorý stanovuje generálnu úpravu ochrany spotrebiteľa v slovenskej legislatíve. Tento zákon je z hľadiska cestovných kancelárií a agentúr zaujímavý najmä z pohľadu informačných povinností a priebehu reklamačného konania. Je ale potrebné pripomenúť, že samotné reklamačné konanie je v prípade cestovných zájazdov riešené ešte aj kombináciou ustanovení zákona o zájazdoch a Občianskeho zákonníka. Nejde teda o výhradne „kodifikovanú“ úpravu sústredenú do jedného zákona.

Ak sa však vrátime k úvodu tohto príspevku a teda k posúdeniu aplikácie jednotlivých spotrebiteľských zákonov, musíme konštatovať, že „zákon o online predaji“ (Zákon č.102/2014 Z.z.) obsahuje zákonnú výhradu voči predaju zájazdov, ktorá oslobodzuje predávajúceho tohto typu produktov od akéhokoľvek plnenia zákona o online predaji.

Konkrétne ide o zákonný taxatívny výpočet zmlúv, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje. Znamená to teda, že notoricky známe povinnosti, akými sú právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy alebo povinnosť na vrátenie peňazí, v tomto prípade neplatia.

Zostanú však zachované povinnosti akými sú povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu zo strany spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy (zrušenie zájazdu), ktorú si však za žiadnych okolností nemožno zamieňať s právom na odstúpenie od zmluvy do 14 dní. Odstúpenie od zmluvy je možné upraviť výhradne na základe zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok, pričom prirodzene je potrebné vyhotoviť tieto zmluvné dojednania v súlade so zákonmi, ktoré sa na predaj cestovných zájazdov vzťahujú.

Ak predávate cestovné zájazdy prostredníctvom zľavového portálu a neviete si rady s rozporom všeobecných obchodných podmienok portálu s Vašimi povinnosťami, respektíve Vás zľavový portál núti dodržiavať 14 dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy, neváhajte nás kontaktovať.

Compliance a regulácia