Top

Články a Médiá

ČO PRINÁŠA NOVELA ZÁKONA O DPH OD JANUÁRA 2014

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty bola schválená Národnou radou SR 17. októbra 2013. Novela nadobúda účinnosť od 1.1.2014 a jej hlavným zámerom je vytváranie systematickej legislatívnej podpory boja proti podvodom a daňovým únikom na dani z pridanej hodnoty. Nasledujúci článok prináša viac informácií k vybraným zmenám, ktoré novela zavádza.

Kontrolný výkaz

Prvou vybranou zmenou je zavedenie novej povinnosti pre platiteľov dane, ktorou je podávanie kontrolného výkazu s cieľom predložiť údaje o tuzemských dodávkach tovaru a služieb. Ide o nové tlačivo, ktoré sa bude povinne podávať elektronicky podľa záväzného vzoru ustanoveného opatrením Ministerstva financií SR. Prostredníctvom tohto dokumentu budú platitelia dane poskytovať finančnej správe údaje o daňových povinnostiach a jednotlivých odpočtoch, ktoré si za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnili (napr. IČ DPH dodávateľa a odberateľa, základ dane, suma dane, odpočítaná daň…).

Podrobné údaje o uskutočnených a prijatých transakciách sa budú vykazovať na základe vyhotovených a prijatých faktúr o dodaní tovaru alebo služby, vrátane súhrnných faktúr a dohôd o platbách podľa §75 ods. 2 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH). Mesační platitelia dane sú povinní podať kontrolný výkaz po prvý krát do 25.februára 2014 za príslušné zdaňovacie obdobie, t.j. za január 2014. Štvrťroční platitelia dane sú povinní urobiť to isté do 25.apríla 2014 za zdaňovacie obdobie, ktorým je prvý štvrťrok 2014. Finančné autority veria, že takto získané údaje im umožnia efektívnejšie vykonávať daňové kontroly a koordinovať ich činnosť. Pomocou techník na verifikovanie informácií z kontrolných výkazov bude možný napríklad monitoring problematických platiteľov dane, či odhalenie rozličných druhov tuzemských i zahraničných podvodov v oblasti daní.

Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na DPH

Novelou sa rozširuje povinnosť zložiť zábezpeku podľa §4c zákona o DPH v prípade, ak je žiadateľom o registráciu právnická osoba, ktorej spoločníkom je tiež právnická osoba, ktorá má nedoplatky na DPH 1000 EUR a viac. Taktiež, túto povinnosť budú mať na základe rozhodnutia daňového úradu aj tie subjekty, ktoré sa stali platiteľmi dane zo zákona (§4 ods. 4 zákona o DPH) a zdaniteľné osoby ak im bola zmenená registrácia (z §5 alebo §6 na §4 zákona o DPH). To však len za podmienky, že sa na tieto osoby vzťahujú všeobecne platné podmienky pre zloženie zábezpeky (§4c ods. 9).

Získanie postavenia platiteľa dane pri nadobudnutí podniku alebo jeho časti

Ďalšia zmena upresňuje získanie postavenia platiteľa DPH zo zákona (podľa §4 ods. 4 zákona o DPH) na základe nadobudnutia podniku alebo nadobudnutia samostatnej organizačnej jednotky. Nadobudnutie sa môže udiať rozličnými spôsobmi, napr. kúpou podniku alebo jeho časti, či vložením podniku do základného imania ako nepeňažný vklad. Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je platiteľom dane, nadobudne podnik alebo jeho časť od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá platiteľom dane je, stáva sa platiteľom dane zo zákona. Osoba, ktorá sa týmto spôsobom má stať platiteľom DPH zo zákona, je povinná daňovému úradu oznámiť skutočnosť, na základe ktorej sa má stať platiteľom dane (napr. kúpa podniku) a tiež predložiť doklady, ktoré túto skutočnosť osvedčujú (napr. zmluva o predaji podniku).

Lehota na oznámenie a predloženie dokladov je stanovená na 10 dní odo dňa vzniku skutočnosti. Daňový úrad následne preverí oznámenú skutočnosť a poskytnuté doklady. V prípade, že sú údaje správne, platiteľa zaregistruje, vydá osvedčenie o registrácii pre DPH a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. To však musí vykonať v zákonnej lehote 10 dní odo dňa oznámenia skutočnosti a doručenia dokladov, ktoré oznamovanú skutočnosť dosvedčujú. Proti vydanému osvedčeniu o registrácii alebo rozhodnutiu o nezaregistrovaní nie je možné podať odvolanie.