Top

Články a Médiá

Ako sa už v začiatkoch (s)právne postarať o svoje podnikanie

Štatistiky o miere prežitia začínajúcich malých podnikateľov (startupov) vo svete sú nepriaznivé. Podľa štúdie Startup Genom Report, ktorá skúmala 3200 webových a mobilných startupov, až 92 percent z nich vo svojich plánoch zlyhá a nedožije sa viac ako troch rokov podnikania. Za neúspechom množstva začínajúcich podnikateľov je často samotný charakter ponúkaného produktu alebo služby. V mnohých prípadoch sú však príčinou neúspechu aj niektoré zásadné rozhodnutia podnikateľov učinené už v počiatkoch ich podnikania.

O aké zásadné rozhodnutia ide? Patria tu okrem rozhodnutí o vývoji, financovaní a marketingu tiež rozhodnutia zakladateľov o tom, do akej miery budú vzťahy do vnútra, ale aj navonok spoločnosti právne ošetrené. Je bežné, že pri rozbehu spoločnosti venujú zakladatelia väčšinu času a energie práve otázkam vývoja, marketingu a financovania chodu spoločnosti a právne rozhodnutia odkladajú. Takýto prístup je prirodzený, no v praxi často vedie napríklad k situáciám, kedy sa jeden zo zakladateľov rozhodne po čase spoločnosť opustiť a vyvíjať rovnaký produkt u konkurencie. Ostatní spoločníci potom nemajú dostatočné právne prostriedky na ochranu voči konaniu bývalého partnera. Aby k tomu nedochádzalo, je dôležité, aby sa zakladatelia už od začiatku vysporiadali aj so zásadnými právnymi otázkami ich podnikania.

Živnosť, alebo obchodná spoločnosť?

Jednou z prvých právnych otázok, ktorou by sa zakladatelia mali už v začiatkoch zaoberať, je otázka právnej formy ich podnikania. Tá do značnej miery ovplyvňuje nielen budúce vzťahy medzi zakladateľmi, ale tiež napríklad budúci vstup investorov do spoločnosti. Na výber je viacero možností. Pre množstvo začínajúcich podnikateľov je najjednoduchšie rozbehnúť svoje podnikanie ako živnostník. Popri viacerých výhodách, ktorá táto administratívne jednoduchá podnikateľom prináša však so sebou prináša aj jedno podstatné riziko. Živnostníci ručia za svoje podnikateľské záväzky celým svojim majetkom. V prípade podnikateľského neúspechu tak podnikateľ teoreticky ohrozuje aj svoje súkromné financie a majetok.

Práve pre neobmedzené ručenie je už od začiatku podnikania vhodnejšie podnikať ako spoločník obchodnej spoločnosti. Okrem tradične používaných eseročiek a akcioviek majú dnes začínajúci podnikatelia na výber aj novú formu podnikania –  jednoduchú akciovú spoločnosť. Tá kombinuje organizačnú jednoduchosť a finančnú nenáročnosť eseročiek s kapitálovou otvorenosťou a určitou prestížou klasických akciových spoločností. Práve preto sa jednoduchá akciová spoločnosť javí byť ideálnou pre startupy.  A to nielen z pohľadu začínajúcich podnikateľov, ale aj potenciálnych investorov.

Dohody medzi spoločníkmi by mali byť na papieri

V prípade, ak svoje podnikanie nerozbiehate na vlastnú päsť, právne dôležitá je aj otázka nastavenia pravidiel fungovania medzi viacerými zakladateľmi spoločnosti. Tí pri rozbehu podnikania väčšinou zdieľajú tie isté názory a nadšenie pre ďalší rozvoj spoločnej firmy. V budúcnosti sa však ich smerovanie môže značne odlišovať. Pevné a jasné pravidlá, za ktorých budú môcť jednotliví zakladatelia svoje podiely alebo akcie v spoločnosti v budúcnosti predať a projekt opustiť môžu predísť problémom v budúcnosti.

Vyriešiť to môže takzvaná akcionárska zmluva. Tú je možné uzavrieť nielen pri akciovej spoločnosti a jednoduchej akciovej spoločnosti, ale aj pri klasickej eseročke. Zjednodušene ide o neverejnú dohodu medzi spoločníkmi, alebo akcionármi, v ktorej si okrem základných pravidiel rozhodovania o chode spoločnosti môžu tiež upraviť podmienky predaja svojich obchodných podielov (akcií) v budúcnosti.

Akcionárske zmluvy štandardne stanovujú, že zakladatelia, ktorí sa na projekte podieľajú iba „finančne“, nemajú v spoločnosti rovnaký objem hlasovacích práv a vplyv na riadenie spoločnosti, ako zakladatelia, ktorí do spoločnosti vložili svoje know-how a podieľajú sa na vývoji samotného produktu, alebo služby. Akcionárska zmluva však aj takýmto spoločníkom môže zaručiť aspoň možnosť určitej negatívnej formy kontroly nad tým, ako je spoločnosť ostatnými akcionármi riadená.

Chrániť si know-how už od začiatku

Ďalšou zo zásadných právnych otázok je otázka ochrany dôverných informácií a know-how zhromaždeného v spoločnosti. Pre väčšinu startupov, a najmä tých technologických, je ich najcennejším majetkom samotná myšlienka –  originálne a jedinečné riešenie produktu, alebo služby, ktorú chcú na trhu ponúknuť. V právnom ponímaní, tieto inovatívne myšlienky a riešenia tvoria takzvané duševné vlastníctvo spoločnosti, ktoré by si spoločnosť mala dôsledne chrániť už pri rozbehu jej podnikania. Účinnou ochranou pred zneužitým inovácií konkurenciou môže byť napríklad včasná registrácia ochrannej známky, patentu, alebo dizajnu v národnom, alebo medzinárodnom registri práv duševného vlastníctva. Už od momentu podania prihlášky je spoločnosti poskytnutá ochrana vo forme práva priority. To znamená,  že ak sa niekto napríklad pokúsi prihlásiť inú, podobnú ochrannú známku, nemá na to nárok.

Chrániť práva duševného vlastníctva však treba aj voči zneužitiu osobami z vnútra spoločnosti. Je preto dôležité, aby všetky zmluvy so zamestnancami a manažérmi spoločnosti obsahovali široko formulované doložky mlčanlivosti ako aj doložky zakazujúce konkurenčné konanie voči spoločnosti. Podobné záväzky mlčanlivosti by mali obsahovať tiež zmluvy s dodávateľmi spoločnosti, ak majú čo i len minimálny prístup k dôverným informáciám spoločnosti.

Ako neodstrašiť potenciálneho investora

Je mimoriadne dôležité, aby zakladatelia už od vzniku spoločnosti venovali pozornosť podnikateľskej compliance. To znamená, aby ich podnikanie bolo po právnej, účtovnej a daňovej stránke transparentné a v súlade so zákonom.  Zásadné to môže byť aj pre potenciálneho budúceho investora. Tomu bude záležať na tom, aby všetky vzťahy medzi spoločnosťou a jej zamestnancami, manažmentom ale aj dodávateľmi boli riadne zmluvne upravené a zdokumentované. Rovnako sa odporúča, aby firma vedela riadne zdokladovať a zdôvodniť všetky minulé účtovné a daňové operácie. V prípade budúceho predaja spoločnosti budú všetky tieto dokumenty predmetom detailného právneho a finančného auditu –  takzvaného due diligence zo strany potenciálneho investora. Všetky neštandardné operácie identifikované v priebehu takéhoto auditu budú mať priamy vplyv na hodnotu spoločnosti a tým pádom aj kúpnu cenu, ktorú bude záujemca za akcie spoločnosti ochotný ponúknuť.

Nie je právnik ako právnik

Keď sa spoločnosť úspešne dožije fázy, v ktorej o kúpu jej akcií prejavia záujem potenciálni investori, je veľmi dôležité vybrať si právneho poradcu, ktorý má skúsenosti so startupmi a rizikovým kapitálom. Právnik bez skúseností v tejto oblasti môže rokovania s potenciálnym investorom prinajlepšom poriadne skomplikovať.