Top

Články a Médiá

AKO LEGÁLNE OPTIMALIZOVAŤ DANE?

Napriek zvyšujúcim sa daňovým príjmom štátu, vládny návrh novely zákona o dani z príjmov na jednej strane zavádza daňou z dividend ekonomické dvojité zdanenie, na strane druhej znižuje sadzbu dane z príjmov právnických osôb iba o 1% na 21%. Predmetný návrh sa negatívne dotýka predovšetkým stredne veľkých spoločností so slovenskými vlastníkmi. Daň z dividend by sa nemala dotknúť väčšiny spoločností so zahraničnou vlastníckou štruktúrou a malým spoločnostiam stále ostávajú agresívne nástroje na znižovanie daňovej povinnosti a k výplate dividend sa preto nemusia ani dostať.

V kontexte týchto zmien sa dá očakávať, že motivácia daňových subjektov optimalizovať svoju daňovú povinnosť sa po roku 2017 ešte zvýši. Do úvahy prichádzajú tri základné možnosti:

  1. daňová optimalizácia;
  2. agresívna daňová optimalizácia; alebo
  3. skrátenie dane a poistného.

Daňová optimalizácia predstavuje legálny a hlavne legitímny inštitút na zníženie daňovej povinnosti. Ako príklad môžeme uviesť rozhodovanie daňovníka pre živnosť alebo obchodnú spoločnosť (napr.: s.r.o.), v závislosti od toho, ako vysoké je daňovo-odvodové zaťaženie pri tej ktorej právnej forme podnikania. Daňovník sa tiež môže napríklad rozhodnúť pre prerušenie odpisovania, aby tak maximalizoval využitie daňových strát. Tieto dva príklady sú z palety tých najjednoduchších, pričom v rámci podnikania je možné využiť viaceré iné, prípadne sofistikovanejšie spôsoby na zníženie daňového zaťaženia.

Agresívna daňová optimalizácia predstavuje taký spôsob zníženia daňovej povinnosti, ktorý je z hľadiska formálneho výkladu práva častokrát legálny, avšak nie legitímny. O agresívnu optimalizáciu pôjde napríklad vtedy, ak spriaznený daňovník z krajiny s nižším daňovým zaťažením poskytne pôžičku daňovníkovi na Slovensku, ktorý je povinný popri istine splácať aj ročný úrok vo výške 100%. Zisk vo výške úrokových platieb sa tak nezdanený na Slovensku prenesie do krajiny spriazneného daňovníka (veriteľa). Napriek tomu, že zákon nikde výslovne nezakazuje úrok vo výške 100% ročne, táto výška by mala byť testovaná na primeranú výšku úroku na trhu v danom čase. V dnešnej dobe nízkych úrokov je úrok vo výške 100% ročne veľmi ťažko obhájiteľný. Zákon vám teda tento spôsob zníženia daňovej povinnosti explicitne nezakazuje, ale nechce, aby ste ho využívali. V opačnom prípade vám hrozí dodanenie a pokuta.

V tretej množine sa nachádzajú prípady daňovej optimalizácie, pri ktorých sa napĺňa skutková podstata trestného činu skrátenia dane a poistného. Z praxe vieme, že sa jedná častokrát o nepriznanie príjmov, ktoré sú predmetom dane alebo uplatňovanie neexistujúcich daňových nákladov. V každom prípade musí ísť úmyselný čin daňovníka.

Dane sú z účtovného hľadiska nákladom rovnako ako každý iný náklad a je absolútne legitímne sa zaoberať jeho efektívnym nastavením tak, ako je legitímne sa rozhodovať medzi podnikaním pod obchodnou spoločnosťou a živnosťou z pohľadu výšky daní a odvodov. Nie je povinnosťou daňovníka platiť vyššie dane, ak mu právo vzhľadom na jeho ekonomické aktivity umožňuje platiť nižšie. Rovnako tak, ako nie je povinnosťou daňovníka zvoliť si podnikanie prostredníctvom živnosti namiesto obchodnej spoločnosti, len preto, že pri živnosti bude daňové a odvodové zaťaženie daňovníka vyššie. Je však dôležité, aby každá daňová optimalizácia mala ekonomickú a právnu podstatu. Daňová optimalizácia nesmie byť umelá. Musí byť poctivá a legitímna.

Súčasný komplexný daňový systém, ktorý predstavuje odklon od jednoduchého a pružného zákona o dani z príjmov po daňovej reforme v roku 2003, prináša daňovníkom viaceré veľmi efektívne nástroje na zníženie celkovej výšky daňovej povinnosti, ktoré podnikateľom môžu v niektorých prípadoch ušetriť aj 100% výšky ich daňovej povinnosti.

Spoločnosť CARPATHIAN Advisory Group sa venuje otázkam efektívneho nastavenia podnikania tak, aby daňovník dosiahol minimálnu dovolenú výšku daňového, prípadne aj odvodového zaťaženia. Okrem efektívneho znižovania daňového zaťaženia sa venujeme aj auditom existujúcich daňových štruktúr a optimalizačných nastavení klientov, s cieľom identifikovať potenciálne funkčné a právne riziká. Pre klienta je totiž dôležité nielen významne ušetriť na daniach, ale tiež poznať hranicu, po prekročení ktorej sa dostáva do sféry agresívnej daňovej optimalizácie. V CARPATHIAN Advisory Group preto klientov okrem iného upozorníme na to, aké veľké je riziko, že predmetnú daňovú štruktúru alebo nastavenie napadne správca dane, prípadne aká je potenciálna úspešnosť klienta v prípadnom súdnom spore s daňovým úradom.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa daňovej optimalizácie, neváhajte sa na nás obrátiť.