Top

Články a Médiá

AK DODÁVATE SLUŽBU DO ZAHRANIČIA, NEZABUDNITE NA DPH

Ak poskytujete služby klientom z iného členského štátu a nie ste platiteľom DPH, pravdepodobne sa pre účely DPH budete musieť registrovať. Za nedodržanie tejto povinnosti Vám hrozia administratívne sankcie. Kto sa musí registrovať a aké DPH konsekvencie z toho plynú, aj o tom je tento krátky článok.

Od 1.1.2010 implementáciou smernice Európskej únie zákonom č. 471/2009 Z.z. sa v našom zákone č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty vyskytuje nová registračná povinnosť, ktorá sa dotýka malých podnikateľov vrátane samostatných zárobkovo činných osôb. Zmyslom tejto úpravy je uľahčenie a unifikácia systému dani z pridanej hodnoty v Európskej únii. Ustanovenie §7a ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v platnom a účinnom znení („Zákon o DPH“) hovorí, že ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 Zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7 Zákona o DPH.

Na lepšie porozumenie tohto kľúčového ustanovenia pre registráciu tzv. nepravého platcu dane je potrebné si ho rozmeniť na drobné.

Zdaniteľná osoba

V prvom rade ustanovenie hovorí, že sa dotýka zdaniteľných osôb. Kto je to vlastne tá zdaniteľná osoba? Je zdaniteľnou osobou malý živnostník? Je zdaniteľnou osobou advokát, informatik, ekonomický poradca alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba? V súlade s §3 Zákona o DPH sa za zdaniteľnú osobu považuje každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť. Ekonomickú činnosť Zákon o DPH vymedzuje ako každú činnosť:

  • s ktorou sa dosahuje príjem; a
  • ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť.

Alternatívne hovoríme o ekonomickej činnosti aj v prípade využívania hmotného a nehmotného majetku (napr.: prenájom) na účel dosahovania príjmu.

V súlade s týmto vydal Súdny dvor Európskej únie zaujímavé rozhodnutie v roku 1985 (C-268/83) v ktorom konštatoval, že ak sa osoba len pripravuje na vykonávanie ekonomickej činnosti (podnikanie) už sa považuje za zdaniteľnú osobu.

Ktorá nie je platiteľom

Hlavnou podmienkou takejto registrácie podľa § 7a ods. 2 Zákona o DPH je to, aby zdaniteľná osoba nebola už zaregistrovaná ako platiteľ dane v súlade s §4 Zákona o DPH. Ak je zdaniteľná osoba platcom dane, táto registrácia sa jej netýka.

Sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava

Pod sídlom rozumieme formálne sídlo zapísané v obchodnom registri alebo v akomkoľvek obdobnom registri. Prevádzkareň je alternatívne vymedzenie prítomnosti zdaniteľnej osoby na Slovensku. Vymedzenie tohto pojmu je veľmi vágne a pomôcť si vieme jedine judikatúrou. V súlade s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie (C-190/95 alebo C-73/06) sa za prevádzkareň chápe permanentné sídlo, ktoré obsahuje materiálny a personálny substrát na základe ktorého dokáže poskytovať služby. Pojem bydlisko je spravidla spájaný s jeho trvalým pobytom. V určitých prípadoch zdaniteľnou osobou môže byť aj osoba, ktorá sa na Slovensku zdržuje, ale nemá tu trvalý pobyt.

Miesto dodania podľa § 15 ods. 1 Zákona o DPH

V súlade s týmto ustanovením sa za miesto dodania služby zdaniteľnej osobe považuje miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. K tomuto základnému pravidlu však prislúcha niekoľko výnimiek, ktoré Zákon o DPH obsahuje. Preto je potrebné každý prípad skúmať individuálne.

Osoba povinná platiť daň

Vzhľadom na to, že Európska únia do značnej miery harmonizovala právne poriadky členských štátov ohľadom dani z pridanej hodnoty, čo uľahčuje život podnikateľom, môžeme si pri vymedzení ďalšej podmienky pomôcť ustanovením § 69ods. 3 Zákona o DPH. A teda platí, že osobou povinnou platiť daň je zahraničná zdaniteľná osoba z iného členského štátu, ak miesto dodania služby (harmonizované pravidlá pre miesto dodania služby platia v celej Európskej únii) je v tomto členskom štáte.

Všeobecne

Základnou povinnosťou je sa registrovať ešte predtým ako začne zdaniteľná osoba poskytovať služby do iného členského štátu. Registráciou bude zdaniteľnej osobe pridelené IČ DPH, ale platiteľom dane sa nestane, nebude mať napríklad právo na odpočet DPH. Bude však musieť podávať daňovému úradu súhrnné výkazy. Daňový úrad zaregistruje takúto osobu do 7 dní.