Top

Články a Médiá

NOVINKY V DANIACH PRE ROK 2014

Národná rada SR nedávno schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá so sebou prináša významné zmeny, ktoré sa dotýkajú day to day businessu podnikateľov.

Novela obsahuje niekoľko nových prvkov medzinárodného zdaňovania, ktorých cieľom je predovšetkým zabraňovať agresívnej medzinárodnej daňovej optimalizácii. Nižšie Vám prinášame zoznam zmien, ktoré sa najviac dotýkajú podnikania na Slovensku.

  • Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa zníži na 22%.
  • Daňovník si môže odpočítať daňovú stratu počas najviac štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období namiesto súčasných siedmych rokov.

Novela zavádza tzv. daňové licencie, respektíve minimálne dane, ktoré sú spoločnosti, až na niekoľko výnimiek, povinné platiť, ak ich daňová povinnosť nepresiahne nasledujúce sumy:

  • 480 EUR, ak daňovník nie je platcom DPH a jeho ročný obrat neprevyšuje 500 000 EUR,
  • 960 EUR, ak daňovník je platcom DPH a jeho ročný obrat neprevyšuje 500 000 EUR,
  • 2 880 EUR, ak daňovník je platcom DPH a jeho ročný obrat prevyšuje 500 000 EUR.
 • Daňovník bude povinný si upraviť svoj základ dane o výšku záväzku prislúchajúcemu k výdavku, ktorý je uznaný ako daňový výdavok tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako:
  • 360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20% menovitej hodnoty záväku alebo jeho nesplatenej časti,
  • 720 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 50% menovitej hodnoty záväku alebo jeho nesplatenej časti,
  • 1 080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100% menovitej hodnoty záväku alebo jeho nesplatenej časti.
 • V rámci boja proti daňovým rajom novela zavádza osobitnú sadzbu dane vo výške 35%, ktorá sa zrazí alebo zabezpečí v prípade vyplácania výnosov majúcich zdroj na území Slovenska rezidentovi krajiny, ktorá nebude na zozname krajín, ktoré zverejní Ministerstvo financií SR.
 • Osoby, ktoré nie sú ekonomicky alebo personálne prepojené budú sa považovať za závislé osoby, a teda podliehať aj povinnostiam mať vyhotovenú transferovú dokumentáciu v prípade zahraničných závislých osôb, ak ich vzťah bude založený predovšetkým  na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.
 • Po novom nebude zákon o dani z príjmov preferovať žiadnu z metód transferového oceňovania ako tomu bolo doteraz. Súčasná právna úprava ďalej hovorí, že je možné porovnávať iba také transakcie, ktorých podmienky sú vzájomne porovnateľné; a teda medzi nimi nie je žiaden rozdiel alebo ak možno vplyv týchto rozdielov odstrániť. Novela však toto ustanovenie modifikuje a striktné slovné spojenie „nie je žiaden rozdiel„ nahrádza spojením „nie je zásadný rozdiel“.
 • Od nového roka bude spoločnosť povinná predložiť daňovému úradu transferovú dokumentáciu do 15 dní od výzvy. To v praxi znamená, že spoločnosti budú nútené uchovávať transferovú dokumentáciu hotovú, a teda nebude možné ad hocvyhotovovať dokumentáciu ako tomu bolo doteraz, kedy táto lehota na predloženie transferovej dokumentácie daňovému úradu bola 60 dní.