Top

Články a Médiá

5 zmien v legislatíve, ktoré sa týkajú podnikateľov od 1.1.2019

zmeny legislatívy podnikateľov

S prichádzajúcim Novým rokom 2019 nadobudli účinnosť aj viaceré novely zákonov v oblasti daní a účtovníctva, ktoré sa môžu týkať aj Vašej spoločnosti

1. Nárast minimálnej mzdy

Zákonník práce  v § 119 ods. 1 ustanovuje nárok na mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy. Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon o minimálnej mzde. Výška minimálnej mzdy sa vzťahuje nielen na zamestnancov v pracovnom pomere, ale aj v obdobnom pracovnom vzťahu, t.j. aj na fyzické osoby, vykonávajúce práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti).

Od 1. 1. 2019 bude hrubá minimálna mzda vo výške:

 • 520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (mesačná minimálna mzda) a
 • 2,989 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (hodinová minimálna mzda).

Zamestnávatelia si však často neuvedomujú, že v prípade, ak u nich odmeňovanie  zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve, majú povinnosť zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre príslušný stupeň náročnosti daného pracovného miesta (Príloha č. 1 Zákonníka práce).

Príklady pracovných miest k príslušným stupňom náročnosti práce

 
Stupeň náročnosti práce   Pracovné miesto
1   Operátor výroby, upratovačka, skladník,
2   Jednoduché remeselné činnosti, administratívny pracovník, predavač, pokladník
3   Zdravotná sestra, elektrikár, účtovník, vodič autobusu
4   Oblastný manažér, vedúci prevádzky, hlavný účtovník
5   Všeobecný lekár, obchodný manažér, manažér výroby
6   Výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ

Podľa zaradenia zamestnanca do príslušného stupňa náročnosti práce, mu potom patrí minimálna mzda v nasledujúcej výške:

 Stupeň náročnosti   Koeficient  Minimálna mzda 
 1  1,0  520 eur
 2  1,2  624 eur
 3  1,4  728 eur
 4  1,6  832 eur
 5  1,8  936 eur
 6  2,0  1040 eur

2. Rekreačné poukazy pre zamestnancov

V súlade s §152a Zákonníka práce má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu zamestnancov. Do počtu zamestnancov sa započítavajú nie len zamestnanci pracujúci na základe pracovnej zmluvy ale aj  zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tzv. dohodári.

Podľa Zákonníka práce sa na účely poskytovania príspevku na rekreáciu počtom zamestnávaných zamestnancov rozumie priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Výška príspevku predstavuje 55% výdavkov na rekreáciu, maximálne však 275 eur ročne.

V praxi sa však môžu vyskytnúť viaceré problémy s aplikáciou tohto ustanovenia.

Nárok  na vyplatenie príspevku je len v prípade, že zamestnanec absolvoval rekreáciu na Slovensku, pričom pobyt musí byť  najmenej na dve noci. Takže príspevok  nebudete musieť poskytnúť zamestnancovi, ktorý bol napríklad na dovolenke v Chorvátsku alebo jeho pobyt v hoteli na Slovensku trval iba jednu noc. Zároveň doklad, ktorý Vám zamestnanec prinesie musí obsahovať „označenie zamestnanca“. Doklad z registračnej pokladnice spravidla tieto údaje neobsahuje. Zamestnanci si budú musieť v hoteli pýtať faktúru na svoje meno.

3. Zmeny pri uplatňovaní osobitnej úpravy MOSS

Zdaňovanie vybraných digitálnych služieb dodávaných nezdaniteľným osobám upravuje § 16 ods. 14 až 21 zákona o DPH. Za digitálne služby sa považujú napríklad:

 • telekomunikačné služby,
 • služby rozhlasového vysielania,
 • služby televízneho vysielania,
 • elektronické služby, a to:
 • poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia,
 • dodanie programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia,
 • dodanie obrázkov, textu a informácií a sprístupnenie databáz,
 • dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a vysielania udalostí,
 • vyučovanie na diaľku.

Novelou zákona o DPH sa od 1.1.2019 dopĺňa § 16, podľa ktorého je miestom dodania vybraných digitálnych služieb miesto, kde má:

 • nezdaniteľná osoba, ktorej sú tieto služby dodané, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (toto platilo aj v roku 2018),
 • dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň. Ak dodávateľ služby nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ak:
 1. dodávateľ služby má len v jednom členskom štáte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň alebo bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,
 2. nezdaniteľná osoba, ktorej sa tieto služby dodávajú, má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, v inom členskom štáte ako je členský štát podľa prvého bodu a
 3. celková hodnota dodaných služieb bez dane, ktoré sú dodané nezdaniteľným osobám podľa druhého bodu nepresiahne v kalendárnom roku 10 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota dodaných služieb bez dane podľa druhého bodu nepresiahla 10 000 eur.

Dodávateľ služby sa však môže rozhodnúť, aj napriek tomu, že nepresiahne limit 10 000 eur hodnoty dodaných služieb bez dane, že uplatní miesto dodania týchto služieb, podľa toho, kde má nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Musí si však uvedomiť, že takto je potom povinný postupovať po dobu najmenej dvoch rokov.

4. Zvýšenie minimálnych odvodov pre živnostníkov

Pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby sa od 1.1.2019 zmenil vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne, čo má za dôsledok aj nárast minimálnych mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne nasledovne:

 • minimálne odvody sa zvýšia zo sumy 151,16 eur na sumu 158,11 eur.

Pre SZČO sa zvyšuje aj výška preddavkov na poistné, ktoré musia uhrádzať do svojej zdravotnej poisťovne.

Preddavok
2019 v €
Vymeriavací základ
2019 v €
Sadzba
  Bez zdravotného postihnutia – minimum 66,78 477,00 14%
  Bez zdravotného postihnutia – maximum neurčený neurčený 14%
  Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – minimum 33,39 477,00 7%
  Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – maximum neurčený neurčený 7%

5. Zvýšenie daňového bonusu na dieťa od 1.4.2019 na dvojnásobok na deti do 6 rokov

Od 1.1.2019 je mesačná výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eur alebo ročná výška 266,04 eur (22,17 eur x 12 mesiacov) na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Novelou zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1.4.2019 zvyšuje suma daňového bonusu na dieťa na dvojnásobok sumy, t. j. 44,34 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.

Hľadáte moderného účtovníka, ktorý spracováva účtovníctvo podľa najnovších legislatívnych zmien? Neváhajte nás kontaktovať a my Vám obratom zašleme cenovú ponuku.

Autor článku: Ing. Lucia Pohanková